Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

CURRICULUM VITAE

Prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski
Katedra i Klinika Neonatologii
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
Klinika Neonatologii
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

SPIS PRAC NAUKOWYCH

1. Prace oryginalne

1.1.Referat Kędzia W., Szczapa J.,  Gadzinowski J
“Zespoły chorobowe u noworodków  z zakażeniami Pseudomonas aeruginosa oraz jego wrażliwośc na preparaty dezynfekcyjne i  antybiotyki”
Materiały Naukowe Sympozjum "Zakażenie płodu i noworodka"
Wrocław, 1978, 87-96.
KBN – 1

1.2. Tamulska M., Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Leczenie noworodków z zespołem zaburzeń oddychania za pomocą stosowania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych.”
Ginekologia Polska (supl.), 1979, 178-180.
KBN – 5

1.3. Biczysko R., Cwojdziński Z., Szczapa J., Gadzinowski J.:
“Rozwój dziecka z ciąży powikłanej cukrzycą.”
Ginekologia Polska (supl.), 1979, 40-41.
KBN – 5

1.4. Twarowska I., Gadzinowski J., Sioda T.:
a) referat “Przydatność wielofunkcyjnego monitorowania w stanach zagrożenia życia noworodka”
Materiały Naukowe XIX  Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów Polskich 
Poznań, 1979,  45-50.
KBN - 1
b) “Przydatność wielofunkcyjnego monitorowania w stanach zagrożenia życia noworodka”.
Ginekologia Polska, 1980, 51, 9, 851-856.
KBN – 5

1.5. Kędzia W., Gadzinowski J., Szczapa J.:
a) referat “Flora bakteryjna noworodków leczonych za pomocą oddechu  zastępczego.”
Materiały Naukowe XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów Polskich, Poznań, 1979, 152-155.
KBN - 1
b) referat “Bacterial flora of newborns kept on artificial breathing with special regards to Pseudomonas aeruginosa”. (Flora bakteryjna noworodków leczonych za pomocą oddechu zastępczego ze szczególnym uwzględnieniem Pseudomonas aeruginosa.
"Pseudomonas Species" red.W.Kędzia, Polska Akademia Nauk, 1979, 113-116.
KBN – 1

1.6. Gadzinowski J., Twarowska I.:
a) referat “Monitorowanie noworodka przy użyciu aparatury polskiej produkcji.”
Materiały Naukowe XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów Polskich. Poznań, 1979, 50-54.
KBN -1
b) “Monitorowanie noworodka przy pomocy aparatury polskiej produkcji”.
Ginekologia Polska, 1980, 51, 9, 857-862.
KBN – 5

1.7. Twarowska I., Szczapa J., Gadzinowski J.:
a) referat “Noworodek matki leczonej tokolitykami.”
Materiały Naukowe XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów Polskich. Poznań,  1979, 188-191.
KBN – 1
b) “Wpływ długotrwałego stosowania tokolityków u ciężarnej na stan kliniczny i biochemiczny  noworodka”.
Ginekologia Polska, 1980, 51, 9, 863-867.
KBN – 5

1.8. Twarowska I.,  Gadzinowski J.:
“Czynność układu krążenia i oddechowego noworodka w monitorowaniu bioelektrycznym.”
Ginekologia Polska, 1980, 51,9, 845-850.
KBN – 5

1.9. Gadzinowski J.:
referat “Zmienność częstości uderzeń serca u zdrowych i chorych noworodków.”
Materiały XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Tom III, Poznań, 1981, 101-106.
KBN – 1

1.10. Gadzinowski J.
“Heart rate variability in the newborns with pathological syndroms.”
(Zmienność częstości uderzeń serca  u chorych noworodków)
Annales Universitatis Turkuensis. Finlandia, Seria D, 1985, 87-93.
KBN – 6

1.11. Gadzinowski J., Lindquist A., Anttila H., Oja R., Attila K., Välimäki I.:
a) referat “Advanced quantification of the neonatal heart rate variability by spectral analysis”. (Ilościowa ocena zmienności częstości uderzeń serca u noworodków metodą analizy spektralnej).
3-rd Symposium on Computer Aided Diagnosis in Perinatology, Rackkeve - Budapest, 1984. Druk w "Proceedings"  wydanych w Jenie, NRD,  1985, 150-153.
KBN - 5
b) “Advanced quantification of the neonatal heart rate variability by spectral analysis”.
(Ilościowa ocena zmienności częstości uderzeń serca u noworodków metodą analizy spektralnej).
J. Perinat. Med. (suppl.), 1984, 60-62.
KBN - 6

1.12. Bręborowicz G., Moczko J., Słomko Z., Gadzinowski J., Budner M.:
“Komputerowy system analizy zapisów KTG w trybie on line.”
Ginekologia Polska, 1984,  55, 8, 611-617.
KBN – 5

1.13. Gadzinowski J., Twarowska I.:
“Wyniki leczenia i ocena kardiorespirograficzna u noworodków z zespołem zaburzeńoddychania  leczonych za pomocą przerywanej wentylacji obowiązującej”
Pediatria Polska (supl.), 1984, 79-84.
KBN – 4

1.14. Gadzinowski J., Twarowska I.:
“Wyniki leczenia noworodków z zespołem zaburzeń oddychania przy pomocy przerywanej wentylacji obowiązującej z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym.”
Ginekologia Polska, 1985, 56, 10, 602-609.
KBN – 5

1.15. Szczapa J., Tamulska M., Kornacka M., Gadzinowski J.:
“Wyniki leczenia sztuczną wentylacją noworodków z niską masą urodzeniową ciała z zespołem zaburzeń oddychania.”
Pediatria Polska (supl.), 1984, 74-79.
KBN – 4

1.16. Gadzinowski J., Twarowska I.:
“Częstość uderzeń serca i zmienność częstości uderzeń serca w  różnych stanach zachowania u zdrowych i chorych noworodków”.
Pediatria Polska (supl.), 1985, 106-112.
KBN – 4

1.17. Twarowska I., Gadzinowski J.,  Kornacka M.:
a) referat “Wczesna ocena układu krążenia u noworodków matek chorych na  cukrzycę.
Materiały Sympozjum "Problemy cukrzycy w położnictwie i neonatologii"
Tom II, Poznań, 1980, 27-42.
KBN - 1
b) “Wczesna ocena układu krążenia u noworodków matek chorych na cukrzycę”.
Pediatria Polska (supl.), 1985, 133-143.
KBN – 4

1.18. Gadzinowski J., Twarowska I.:
“Postępy w sztucznej wentylacji noworodków.  I. Rozwój metod  sztucznej wentylacji.”
Ginekologia Polska 1987, 58(supl.), 375-381.
KBN – 5         

1.19. Gadzinowski J., Twarowska I.:
“Postępy w sztucznej wentylacji noworodków . II. Rozwój metod sztucznej wentylacji i wybranych form intensywnego leczenia  noworodków.”
Ginekologia Polska 1987, 58(supl.), 381-386.
KBN – 5

1.20. Bręborowicz G., Moczko  J.,  Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Komputerowa analiza zmienności  częstości uderzeń serca oraz profilu biofizycznego płodu w czasie ciąży w aspekcie oceny stanu płodu i noworodka.  V. Analiza spektralna.”
Ginekologia Polska 1987, 58(supl.), 338-342.
KBN – 5

1.21. Sokołowska K.,  Gadzinowski J., Twarowska I., Spaczyński M.:
“Wyniki leczenia przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków.”
Ginekologia Polska 1987, 58(supl.), 350-353.
KBN – 5

1.22. Bręborowicz G, Słomko Z, Spaczyński M., Moczko J, Gadzinowski J.
„Zmienność krótko i długoterminowa częstości serca płodu w ciąży powikłanej opóźnionym wzrostem wewnątrzmacicznym płodu”
Ginekologia Polska 1987, 58(supl.), 92-97
KBN – 5

1.23. Bręborowicz G., Moczko J., Gadzinowski J. :
“Quantification of the fetal heart rate variability by spectral analysis in  growth - retarded fetuses.(Ilościowa ocena zmienności częstości uderzeń serca płodu metodą analizy spektralnej u płodów z hypotrofią wewnątrzmaciczną).”
Gynecol.Obstet.Invest.,  1988, 25 (3), 186-191.
KBN – 6

1.24. Hodgman J., Gadzinowski J.:
“Postępowanie z noworodkiem z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Uwagi ogólne”. 
Ginekologia Polska, 1988, 59, 10, 637-640.
KBN – 5

1.25. referat Gadzinowski J., Bręborowicz G., Moczko J., Twarowska I., Słomko Z.:
“The rhythms in neural cardiac control of neonates”. (Rytmy w nerwowej regulacji częstości uderzeń serca  u noworodków).
Materiały Sympozjum "Chronobiology 90", Halle 1990, 102-105.
KBN – 5

1.26. Gadzinowski J.
„Surfaktant w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1991, 1, 157-171
KBN – 2

1.27. Gadzinowski J.
„Pozaustrojowe utlenowania krwi w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej noworodków”
Kliniczna Periantologia i Ginekologia 1991, 2, 106-115
KBN – 2

1.28. Gadzinowski J.:  Moczko J. , Bręborowicz G., Twarowska I., Słomko Z.:
“Heart rate variability in neonates with Respiratory Distress Syndrome: Analysis in frequency domain”. (Zmienność częstości uderzeń serca u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania.  Analiza w zakresie częstotliwości).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, supl.1, 28-31.
KBN – 2

1.29. Gadzinowski J.,  Bręborowicz G., Moczko J.:
“Spectral components of the heart rate in premature and full-term newborns.”
(Spektralne składowe częstości uderzeń serca u wcześniaków i noworodków donoszonych.)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, supl. 1, 22-27            
KBN – 2

1.30. Bręborowicz G., Moczko J., Gadzinowski J.:
“Spectral analysis of fetal heart rate in relation to fetal activity states.”                 (Spektralne składowe częstości uderzeń serca płodu w zależności od stanów zachowania.)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, supl. 1, 16-21.
KBN – 2

1.31. Brązert K., Gadzinowski J.:
“Oxymetria pulsacyjna - zasada działania i zastosowanie kliniczne”.
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1992, 4, 161-174.
KBN – 2

1.32. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Twarowska I., Halliday H.:
“Ocena leczenia surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania. I. Wpływ na wymianę gazową.”
Ginekologia Polska, 1992, 63, 3, 101-104.
KBN – 5

1.33. Gadzinowski J., Halliday H., Szymankiewicz M., Rzymska I., Solawa M.:
“Ocena leczenia surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania, II. Obraz radiologiczny”.
Ginekologia Polska , 1992, 63, 8, 374-376.
KBN – 5

1.34. Słomko Z, Gadzinowski J.
„Rys hisotryczny badań nad surfaktantem”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, supl. 2, 9-16
KBN – 2

1.35. Gadzinowski J.
„Leczenie surfaktantem – pytania i odpowiedzi”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, supl. 2, 168-171
KBN – 2

1.36. Litke J, Bohatyrewicz A, Patalan J, Kołban M., Gadzinowski J.
„Zespół nagłej śmierci niemowląt. Czy zalecać układanie niemowląt na brzuchu?”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, 5, 88-92
KBN – 2

1.37. Gadzinowski J, Valimaki I
„Mechanizmy regulacji serca i zmiennośći częstości uderzeń serca u noworodków”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, 5, 70-80
KBN – 2

1.38. Gadzinowski J, Kopczyński Z, Knapowska E, Sackey S
„Współczesne poglądy na rozpoznawanie bakteryjnych zakażeń wewnątrzmacicznych, zapalenia płuc i posocznicy u noworodków”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, 5, 81-87
KBN – 2

1.39. Szymankiewicz M. Gadzinowski J., Bręborowicz G.:
“Surfactant Curosurf  administration in newborns with respiratory distress syndrome.” (Leczenie surfaktantem Curosurf noworodków z zespołem  zaburzeń oddychania)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1993, supl. III, 39-48.
KBN – 2

1.40. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H.:
“Surfactant - New perspectives in RDS treatment. (Surfaktant - nowe perspektywy z leczeniu ZZO.”)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1993, supl.III, 55-58.
KBN – 2

1.41. Kempiak J., Burchardt E., Ropacka M., Moczko J., Markwitz W., Konarska M., Kramer
L., Gadzinowski J., Bręborowicz G.:
“Comparison of power spectra of heart rate of fetus and newborn.”
(Porównanie widma siły uderzeń serca u płodów i noworodków.)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1993, supl.III, 155-157.
KBN – 2

1.42. Gadzinowski J., Halliday H., Szymankiewicz M., Bręborowicz G, Sackey S., Sobczak E.
“Ocena leczenia surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania. III. Rola wewnątrzmacicznej stymulacji dojrzałości płuc.”
Ginekologia Polska 1993, 64, 2, 74-77.
KBN – 5

1.43. Brązert K., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.:
“Zmiany saturacji hemoglobiny u przedwcześnie urodzonych noworodków z zaburzeniami oddychania.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1993, VIII, 163-169.
KBN – 2

1.44. Słomko Z, Gadzinowski J, Ropacka M., Stasiak A
„Tlenoterapia w położnictwie i ginekologii“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, 8, 44-57
KBN – 2

1.45. Gadzinowski J, Bręborowicz G, Stępień M., Biernat M., Woźniak H, Woźniak A, Wojczak A
„Rozwój regionalnego systemu opieki perinatalnej w regionie wielkopolskim“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, supl. 4, 11-26
KBN – 2

1.46. Brązert K, Szymankiewicz M., Moczko j, Mościcki A, Bręborowicz GH, Gadzinowski J
„Monitoring of preterm infants with respiratory distress using pulse oximetry“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, supl. 3, 62-67
KBN – 2

1.47. Gadzinowski J, Bręborowicz G, Brązert K
„Niedotlenienie: „hypoxemia“a „hypoxia“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, 8, 58-61
KBN – 2

1.48. Szymankiewicz M., Bręborowicz G, Gadzinowski J
„Zakażenia w okresie okołoporodowym“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, supl. 4, 161-169
KBN – 2

1.49. Bręborowicz G, Gadzinowski J, Słomko Z
„Zasady przekazywania chorych między różnymi poziomami regionalnego systemu opieki perinatalnej“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1993, supl. 4, 47-49
KBN – 2

1.50. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Bręborowicz G, :
“Hypoxantine as an indicator of the subnormal oxygenation of a fetus and a newborn.” (Hypoksnantyna jako wskaźnik nieprawidłowego utlenowania płodu i noworodka.)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1994, supl. VI, 248-252.
KBN – 2

1.51. Dubiel M., Markwitz W., Górska H., Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Bręborowicz G,
“Ductus venosus blood flow in normal and complicated pregnancies.” (Przepływ krwi przez przewód żylny w ciąży  prawidłowej i o przebiegu patologicznym.)
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1994, supl.VI, 284-286.
KBN – 2

1.52. Dubiel M., Ropacka M., Szymankiewicz M., Zaremba Z., Kempiak J., Górska H., Słomko Z., Gadzinowski J., Bręborowicz G.:
“Evaluation of blood flow velocimetry in middle cerebral artery, umbilical artery and intrahepatic part of umbilical vein in diagnosis of fetal hypoxia.” (Ocena objętości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, tętnicy pępowinowej i  wewnątrzwątrobowej części żyły pępkowej w diagnostyce hypoksji  płodu).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1994, supl.VI, 287-290.
KBN – 2

1.53. Pruszewicz A.,  Pośpiech I., Gadzinowski J
“Zespół czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u dzieci z małą urodzeniową masą ciała.”
Otolaryngologia Polska, 1994, supl.18, 180-184.
KBN – 5

1.54. Mościcka A, Gadzinowski J, Mościcki A, Bręborowicz GH, Opala T
„Przydatność przezskórnych pomiarów bilirubiny u noworodków z żółtaczką”
Ginekologia Polska 1994, 65, 217-275
KBN - 5

1.55. Tenouvo A, Burchardt E, Kero P, Gadzinowski J
„Noworodek z masą ciała za małą w stosunku do wieku ciążowego – problemy kliniczne i dalszy rozwój”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, 11, 56-72
KBN – 2

1.56. Mościska A, Gadzinowski J
„Wpływ niedoboru jodu w życiu wewnątrzmacicznym na stan i rozwój noworodka”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 7, 60-66
KBN – 2

1.57. Mościcka A, Gadzinowski J, Mościcki A
„The influence of thyroid hormones (TRH) and glucocorticosteroids on fetal lung maturation and prevention of respiratory distress syndrome in the newborn”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 6, 299-315
KBN – 2

1.58. Gadzinowski J, Vidyasagar D, Bręborowicz GH, Jaeger F
„The problems and program of perinatal care in Wielkopolska region as an example of perinatal care in Poland”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 6, 259-263
KBN – 2

1.59. Gadzinowski J, Burchardt E, Bręborowicz GH
„Transport of the sick neonate”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 6, 241-247
KBN – 2

1.60. Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Surfactant treatment – prophylaxis or therapeutics?”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 6, 267-272
KBN – 2

1.61. Burchardt-Kroll E, Gadzinowski J
„S.A.V.I. – nowa metoda wentylacji mechanicznej noworodka”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 6, 57-61
KBN – 2

1.62. Bręborowicz GH, Gadzinowski J, Gembicki M., Korman E, Łącka K, Słomko Z
„Zalecenia odnośnie zapobiegania chorobom z niedoboru jodu u człowieka”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 7, 87-88
KBN – 2

1.63. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u noworodków”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1994, supl. 8, 48-56
KBN – 2

1.64. Sakcey S., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H., Rudnicki J., Patalan J., Różewiecki K.:
“Ocena wpływu Ambroksolu podawanego prenatalnie i pourodzeniowo na wymianę gazową u noworodka z zespołem zaburzeń oddychania.”                 
Ginekologia Polska, 1995, 66, 409-412
KBN – 5

1.65. Paprzycki W., Kornacka M.K., Gadzinowski J.:
“Magnetic resonance imaging in children with neurological abnormalities.”
(Obrazowanie rezonansem magnetycznym u dzieci z nieprawidłowościami neurologicznymi).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 307-313,
KBN – 2

1.66. Mościcka A., Mościcki A., Haagsman H.P., van Eijk M., Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Does prenatal administration of TRH and/or glucocorticosteroids affect surfactant protein A (SP-A) content in human amniotic fluid?”
(Czy podanie TRH i glikokortykosterydów ma wpływ na zawartość białka surfaktantu A (SP-A) w płynie owodniowym?).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 165-175
KBN – 2

1.67. Burchardt-Kroll E., Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Halahakoon Ch., Halliday H.:
“Steroids in the prevention of bronchopulomonary dysplasia (BPD) in premature infants with severe respiratory distress syndrome (RDS).”
(Sterydy w zapobieganiu dysplazji oskrzelowo - płucnej u wcześniaków z ciękim  zespołem zaburzeń oddychania).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 157-164
KBN – 2

1.68. Mazela J., Burchardt-Kroll E., Moczko J.A., Grönlund J., Jalonen J., Välimäki I., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Kramer L., Nikisch E.:                     
“Circadian cardic rythms of healthy neonates.” (Rytmy dobowe serca u zdrowych noworodków).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 320-323
KBN – 2

1.69. Burchardt-Kroll E.,  Grönlund J., Moczko J.A., Jalonen J., Gadzinowski J.,  Välimäki I.:
“Diurnal patterns of heart rate in neonates.” (Dobowe rytmy pracy serca u noworodków).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 266-268
KBN – 2

1.70. Kempiak J., Dubiel M., Bręborowicz G.H., Szymankiewicz M., Markwitz W., Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Doppler evaluation of fetal vessels in twin pregnancies”. (Ocena doplerowska naczyń płodu w ciąży bliźniaczej).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 29-31.
KBN – 2

1.71. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Vidyasagar D., Bręborowicz G.H., Herman T.:
“Week profile of uric acid, hypoxanthine and xanthine level in the blood of asphyxiated and non-asphyxiated newborns.” (Profil dobowy kwasu moczowego, hypoksantyny, ksantyny w krwi niedotlenionych i zdrowych noworodków).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 146-151.
KBN – 2

1.72. Sackey S., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H., Rudnicki J., Patalan J., Różewicki K.:
“Porównanie śmiertelności i zachorowalności noworodków leczonych ambroksolem prenatalnie i pourodzeniowo.”
Ginekologia Polska,1995, 66, 134-176
KBN – 5

1.73. Moczko JA, Kramer L, Nikisch E, Bręborowicz GH, Gadzinowski J
„The introduction to joint time-frequncy analysis understanding”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 9, 230-234
KBN – 2

1.74. Burchardt-Kroll E, Gadzinowski J, Harsimaki H, Kozak-Barany A, Valimaki I
„Przetrwały przewód tętniczy jako problem w neonatologii”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, 13, 150-156
KBN – 2

1.75. Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Bręborowicz GH, Flig E, Hermann T
„Hipoksantyna, ksantyna i kwas moczowy u noworodków po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/1, 575-580
KBN – 2

1.76. Szymankiewicz M., Kornacka MK, Gadzinowski J, Flig E. Herman T
„Wykładniki hipoksji u noworodków z krwawieniami dokomorowymi i obrzękiem mózgu i zmianami leukomalacyjnymi”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/1, 570-574
KBN – 2

1.77. Mościcki A, Mościcka A, Haagsman HP, van Eijk M., Gadzinowski J, Słomko Z
„Wpływ glukokortykosterydów na poziom białka A surfaktantu (SP-A) w ludzkim płynie owodniowym”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/1, 215-224
KBN – 2

1.78. Ginda WJ, Warchoł JB, Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Wykorzystanie techniki video-imaging w ocenie dojrzałości płuc płodu”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/2, 862-866
KBN – 2

1.79. Burchardt-Kroll E, Halliday H, Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Zapobiegania dysplazji oskrzelowo-płucnej ze szczególnym uwzględnieniem sterydów podawanych drogą wziwną”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/2, 889-896
KBN – 2

1.80. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Wyniki leczenia Alveofactem w zależności od taktyki jego zastosowania. 1. Podanie profilaktyczne”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/2, 897-903
KBN – 2

1.81. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Wyniki leczenia Alveofactem w zależności od taktyki jego zastosowania. 2. Podanie wczesne lecznicze”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/2, 904-909
KBN - 2

1.82. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Wyniki leczenia Alveofactem w zależności od taktyki jego zastosowania. 3. Podanie późne lecznicze”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995, Supl. 12/2, 910-915
KBN – 2

1.83. Referat Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Zalecenia zmierzające do zmniejszenia odseka wcześniactwa  urodzeń noworodków z małą masą ciała”
W: Seminarium „Żywienie kobiet w ciąży a wcześniactwo i porody noworodków z małą masą urodzeniową” Warszawa 15 XII 1995, 60-69
KBN – 1

1.84. Gadzinowski J
„Program Poprawy Opieki Perinantalnej”
Służba Zdrowia 1996, 35/36, 1-2

1.85. Gadzinowski J
„Postępowanie z noworodkiem przedwcześnie urodzonym”
Świat Leków 1996, wyd. spec., 32-41

1.86. Gadzinowski J
„Diagnostyka wewnątrzmacicznego zakażenia noworodków”
Świat Leków 1996, wyd. spec., 42-52

1.87. Gadzinowski J
„Uszkodzenie wielonarządowe u noworodka jako następstwo niedotlenienia wewnątrzmacicznego”
Górnośląski Biuletyn Neonatologiczny 1996, 17, 5-10

1.88. Szymankiewicz M., Świrkowicz M., Gadzinowski J.
“The morbidity and mortality of newborns from multiple pregnancies”
Archives of Perinatal Medicine 1996, 2, 19-22
KBN – 4

1.89. Szymankiewicz M., Świrkowicz M., Gadzinowski J
“Mortality risk of newborns from multiple pregnancies on the basis of CRIB score.”
Archives of Perinatal Medicine 1996, 2, 23-26
KBN – 4

1.90. Mościcka A., Mościcki A., Gadzinowski J., Słomko Z., Bręborowicz G.H.,
Wilczyński J.
“Zastosowanie glikokortykosteroidów oraz tyreoliberyny (TRH) w zapobieganiu zespołowi zaburzeń oddychania i innym powikłaniom wcześniactwa.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1997, 19, 227-238
KBN – 2

1.91. Mościcka A., Mościcki A., Haagsman H.P., van Eijk M., Gadzinowski J., Bręborowicz G., Słomko Z.
“Does prenatal administration of glucocorticosteroids affect surfactant protein A (SP-A) content in human amniotic fluid ?”
Archives of Perinatal Medicine 1997, 3 (2), 71-83
KBN – 4

1.92. Flig E., Hermann T.W., Gadzinowski J., Szczapa H.
“Preparation of the Calibration Curve for the Determination of Endogenous Purine Metabolites in the Biological Fluids.”
Chem. Anal. 1997, 42, 451-458
IF – 0.564
KBN – 8

1.93. Mościcka A., Gadzinowski J., Sowiński J., Mościcki A., Krysińska J.
“Thyroid function and prolaction levels in premature infants with respiratory distress syndrome (RDS).”
Archives in Perinatal Medicine, 1997, 3(4), 31-38
KBN – 4

1.94. Szymankiewicz M., Burchardt-Kroll E., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Brązert K.
“Dynamic compliance and airways resistance in early diagnosis of bronchopulmonary dysplasia.”
Archives of Perinatal Medicine, 1997, 3(3), 85-92
KBN – 4

1.95. Burchardt-Kroll E., Gadzinowski J.
“Wpływ  Budesonidu na częstość występowania i stopień ciężkości dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo małą masą ciała.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1997, 21, 88-96
KBN – 2

1.96. Mościcka A., Gadzinowski J., Sowiński J., Mościcki A., Krysińska I.
“Plasma thyroid hormones and prolactin in premature infants exposed prenataly to exogenous thyrotropin-relasing hormone”
Archives of Perinatal Medicine, 1997,  3(3), 59-66
KBN – 4

1.97. Carlo WA, Battista MA, Gadzinowski J
“Diagnostyka różnicowa ostrych zaburzeń oddychania u noworodka”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1997, 18, 92-101
KBN – 2

1.98. Bardin C, Papageorgiou A, Gadzinowski J, Mościcka A
“Niedotlenienie okołoporodowe: uszkodzenie wielonarządowe”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1997, 18, 102-109
KBN – 2

1.99. Bardin C, Papageorgiou A, Gadzinowski J, Mościcka A
“Niedotlenienie okołoporodowe: uszkodzenie wielonarządowe”
Klinika Pediatryczna 1997, 5,2, 76-80
KBN – 0.5

1.100. Gadzinowski J, Szymankiewicz M.
“Neonatologia w Polsce”
BMJ Wyd. Pol. 1997, 8, 65-66

1.101. Ginda WJ, Gadzinowski J, Bręborowicz GH, Markwitz W, Ropacka M.
“Wykorzystanie techniki “video-imaging” do oceny dojrzałości płuc płodu”
Klinicza Perinatologia i Ginekologia 1997, 19, 36-39
KBN – 2

1.102. Gadzinowski J, Szymankiewicz M.
“Leczenie surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania. Rekomendacje”
Klinicza Perinatologia i Ginekologia 1997, 19, 287-290
KBN – 2

1.103. Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Burchardt-Kroll E
“Zastosowanie surfaktantu w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków z masą ciała poniżej 1500 g.”
Klinicza Perinatologia i Ginekologia 1997, 21, 39-46
KBN – 2

1.104. Oprac. Komisja Refernecyjna w składzie: przewodn.: Z. Słomko, członkowie GH
Bręborowicz, J. Gadzinowski [i in.]
“Stymulacja układu oddechowego płodu – rekomendacje”
Klinicza Perinatologia i Ginekologia 1997, 18, 180-184
KBN – 2

1.105. Oprac. Komisja Refernecyjna w składzie: przewodn.: Z. Słomko, członkowie GH
Bręborowicz, J. Gadzinowski [i in.]
“Stymulacja układu oddechowego płodu – rekomendacje”
Klinicza Perinatologia i Ginekologia 1997, 19, 283-286
KBN – 2

1.106. Oprac. Grupa Ekspertów w składzie: J. Gadzinowski, E. Helwich, [i in.]
“CPAP – (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) – kwalifikacja i zasady prowadzenia. Rekomendacje.
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1997, 19, 291-293
KBN – 2

1.107. Bręborowicz GH, Malewski Z, Gurynowicz G, Szymankiewicz M., Gadzinowski J,
Słomko Z.
“Płód z bardzo małą masa ciała (<1500g); wybór drogi ukończenia porodu”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1997, 21, 103-107
KBN – 2

1.108. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Gudmundsson S.,
“Ocena przepływu krwi w mózgowiu  noworodków zdrowych przy użyciu angiografii dopplerowskiej.” Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 27, 205-211
KBN – 2

1.109. J.Ł. Mazela J. Wysocki., J. Gadzinowski
“Etiologia i epidemiologia wirusa rs. wstępna analiza kosztów leczenia na podstawie piśmiennictwa.”
II kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 25,197-204
KBN – 2

1.110. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Pielęgnacja skóry noworodka z zastosowaniem jednorazowych pieluszek pampers “
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 22, 130-135
KBN – 2

1.111. D. Pietrzycka, M. Szymankiewicz, J Gadzinowski
“Śmiertelność i zachorowalność w grupie noworodków o masie ciała poniżej 1000g”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 26, 104-112
KBN – 2

1.112. Burchardt-Kroll, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Analiza czynników ryzyka dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych w roku 1997 w regionie wielkopolskim“
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 27, 229-232
KBN – 2

1.113. B. Stoińska, St. Nowak, H. Sawulicka-Oleszczuk, E. Burzyńska, M. Kęsiak, J. Gadzinowski, J. Wilczyński 
“Ocena epidemiologiczna występowania zespołu zaburzeń oddychania u   noworodków  w  wybranych regionach kraju z uwzględnieniem specyfiki  opieki okołoporodowej-doniesienie wstępne”.
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 27, 223-228
KBN – 2

1.114. J. Gadzinowski, A. Mościcka, K. Kowalska
“Zespół aspiracji smółki: aktualne możliwości leczenia.”
II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej,
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 25, 153-160
KBN - 2

1.115. A. Paradowska-Grygier, B. Stoińska, J. Gadzinowski, T. Furmanek
“Agenezja płuca prawego u noworodka - opis przypadku”
Pediatria Polska 1998, 73, 3, 241-243
KBN – 4

1.116. A. Małecki, J. Gadzinowski
“Pojemność minutowa i częstość pracy serca u wcześniaków z przetrwałym przewodem tętniczym”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1998, 26, 354-359
KBN – 2

1.117. J. Gadzinowski
“Contemporary treatment options for meconium aspiration syndrome”
Croatian Medical Journal, 1998, 39,2, 158-164
KBN – 6

1.118. Gadzinowski J, Szymankiewicz M., Bręborowicz GH
“International Perinatology/Neonatology – a global perspective”
J Perinatol 1998, 18,3, 211-215
KBN – 6

1.119. Kornacka MK, Burzyńska E, Gadzinowski J
“Renal blood flow in twins”
Acta Genet Med. Gemellol Roma 1998, 47, 161-169
KBN – 6

1.120. Mościcka A, Gadzinowski J, Korman E
“Rozwój osi podwzgórze-przysadaka-tarczyca w okresie życia płodowego. Czynność tarczycy u noworodka donoszonego i wcześniaka”
Klin Perinat Ginek 1998, 22, 110-120
KBN – 2

1.121. Gadzinowski J, Mościcka A, Kowalska K
“Zespół aspiracji smółki – współczesne możliwości lecznia”
Klin Periant Ginek 1998, 25, 153-160
KBN – 2

1.122. Brązert K, Głuszczak E, Gadzinowski J
“Wczesne zmiany wybranych parametrów wentylacji i ultenowania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania po zastosowaniu surfaktantu”
Klin Perinat Ginek 1998, 27, 218-222
KBN – 2

1.123. Referat Gadzinowski J
“Rozwój programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem (opieki perinatalnej) od problemu priorytetowego Wielkopolskiej Unii Opieki Zdrowotnej do Programu Rządowego”
W: Sympozjum Francusko-Polskie “Zdrowie matki i dziecka w okresie transformacj w Polsce”.  Warszawa, 12-13 XI 1998. Materiały naukowe. Warszawa 1998, 87-91
KBN – 1

1.124. M. Szymankiweicz, J. Gadzinowski, H. Szczapa-Krenz, G.H. Breborowicz
“Effect of Exogenous Surfactant Therapy on the Pulmonary Mechanics of Newborns with Respiratory  Distress Syndrome: Coparison of Two Natural Surfactant Preparations”
Gynaecologia  et  Perinatologia 1999, 8(2), 57-61
KBN – 6

1.125. M. Szymankiewicz, G.H. Breborowicz, G.C. Di Renzo, J. Gadzinowski
“The effect of antenatal steroids (betamethasone) on dynamic compliance and tidal volume in premature newborns”
Prenat. Neona t. Med. 1999,4,126-129
KBN – 6

1.126. Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Parameters of respiratory mechanics in earlystages of bronchopulmonary dysplasia (BPD)”
Gynaecol Periantol 1999, 8, 95-99
KBN – 6

1.127. Papernik E, Zeitlin J, Milligan DWA, Carrapato MRG, van Reempts P, Gadzinowski J.
Mazela J, Cabero I Roura L, di Renzo GC, Moessinger A
„Variations in the organization of obstetric and neonatal intensive care in Europe”
Prenat Neonat Med. 1999, 4 suppl. 1, 73-87
KBN – 6

1.128. Participating experts: Gadzinowski J [i in.]
„Recommendations from the European Association of Perinatal Mecidine. 3. Evaluation tools for perinatal transfer policies”
Prenat Neonat Med. 1999, 4 suppl. 1, 112-118
KBN – 6

1.129. Truffert P, Gadzinowski J, Peitersen B
„Changing policies of perinatal transfer: Denmark, France and Poland”
Prenat Neonat Med. 1999, 4 suppl. 1, 15-19
KBN – 6

1.130. J. Konieczna, J. Gadzinowski
“Noworodek urodzony z małą masą ciała jako problem medyczny i społeczny”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1999, 28, 45-51
KBN – 2

1.131. H. Szczapa-Krenz, J. Gadzinowski
“Opieka nad noworodkiem  z małą urodzeniową masą ciała - przykład kanadyjski”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1999, 28, 90-118
KBN – 2

1.132. N. Brzózy O.P., J. Gadzinowski
“Problemy etyczne neonatologa-pytania i odpowiedzi” 
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1999, 28, 20-31
KBN – 2

1.133. Mościcka A, Gadzinowski J, Sowiński J, Krysińska I, Mościcki A
„Czynność tarczycy u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
Pediat Pol 1999 74, 139-144
KBN – 4

1.134. Stoińska B, Jarmoliński T, Kowalska K, Zachwieja J, Świrkowicz M., Gadzinowski J
„Zastosowanie hemofiltracji w leczeniu ostrej niewydolności nerek u noworodków”
Pediat Pol 1999, 74, 293-297
KBN – 4

1.135. Szymankiewicz M., Witosław B, Małecki A, Gadzinowski J
„Zmiany zakrzepowe i grzybicze zapalenie wsierdzia u noworodka jako powikłanie linii centralnej – opis przypadku”
Pediat Pol 1999, 74, 1123-1125
KBN – 4

1.136. Mościcka A, Gadzinowski J, Magnuszewska A, Mościcki A, Sowiński J, Krysińska K, Pałczyńska A
„Thyroid function impairment in preterm infants: doews it require doser evaluation?”
Arch Perinat Med. 1999, 5, 45-50
KBN – 4
1.137. Kramer L, Szymankiewicz M., Moczko JA, Gadzinowski J
„Generation of relevant fuzzy rules from newborn breathing parameters”
Arch Periant Med. 1999, 5, 81-88
KBN – 4

1.138. Stoińska B, Szczapa-Krenz H, Mazela J, Gadzinowski J
„Zastosowanie kliniczne tlenku zaotu u noworodków”
Nowa Pediat 1999, 3, 93-97
KBN – 1

1.139. Szymankiewicz M., Burzyńska E, Gadzinowski J
„Wybrane parametry mechaniki oddychania i parametry przepływu w tętnicy płucnej u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną – doniesienie wstępne”
Klin Perinat Ginek 1999, supl.17, 166-172
KBN – 2

1.140. Wojtalik M., Mrówczyński W, Siwińska A, Podstawska D, Pawelec-Wojtalik M., Gadzinowski J, Henschke J, Westerski P, Sharma GK, Wodziński A, Bartkowski R, Piaszczyński M.
„Leczenie zespołów tranpozycji u noworodków metodą „arterial switch” – doświadczenia własne”
Klin Perinat Ginek 1999, supl.17, 178-186
KBN – 2

1.141. Piaszczyński M. Wojtalik M., Gadzinowski J, Kornacka MK, Siwińśka A, Sharma GK,
Henschke J, Wodziński A, Westerski M., Bartkowski R, Mrówczyński W, Mroziński B
„Wyniki leczenia chirurgicznego przetrwałego przewodu tętniczego Botall u noworodków z masa ciała poniżej 1500g.”
Klin Periant Ginek 1999, supl. 17, 92-95
KBN – 2

1.142. Gadzinowski J, Bręborowicz GH, Stoińska B, Szymankiewicz M., Wytyk P
„Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce”
Med. Wieku Rozw 1999, 3,4 supl., 49-56
KBN – 4

1.143. Kornacka MK, Pietrzycka D, Burzyńska E, Gadzinowski J
„Antenatal steroids and neonatal morbidity”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 9-24
KBN – 5

1.144. Stoińska B, Kornacka MK, Grygier A, Gajewska E, Burzyńska E, Kramer L, Gadzinowski J
„Newborns from multiple pregnancies – a study on early development”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 37-52
KBN – 5

1.145. Stoińska B, Błaszczyński M., Grygier A, Witosław B, Prycki P, Becela P, Gadzinowski J
„Newborn with diaphragmatic hernia – preoperative stabilization with nitric oxide”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 53-64
KBN – 5

1.146. Burzyńska E, Kornacka MK, Gadzinowski J
„Renal ultrasound imagine and Doppler sonography in newborns with RDS”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 65-77
KBN – 5

1.147. Szczapa J, Gadzinowski J, Szymankiewicz M., Bręborowicz GH, Hermann T, Flig E
„Clinical value of purine metabolites concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 107-111
KBN – 5

1.148. Błaszczyński M., Gadzinowski J, Wojtalik M., Siwińska A, Kornacka MK, Westerski P,
Małecki A, Pawelec-Wojtalik M.
„The results of a surgical ligation patent ductus arteriosus in neonates with low and extremely low birth weight”
W: Neonatologie und Onkologie. Vortage und Poster des XVIII Bilateralen Symposium der Medizinischen Akademie Karol Marcinkowski Poznan und der Medizinischen fakultat halle-Wittenberg 28.05-30.05.1999. Halle/Saale 1999, 90-96
KBN – 5

1.149. Burchardt-Kroll E., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Wczesna terapia steroidowa - wpływ na częstość   występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków ze skrajnie małą urodzeniową masa ciała”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 32, 22-26
KBN – 2

1.150. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Matuszczak-Wleklak M.
“Skuteczność wczesnej transfuzji świeżo mrożonego osocza w ograniczeniu częstości krwawień dokomorowych u noworodków”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 32, 43-50
KBN – 2

1.151. Stoińska B., Gadzinowski J., Kęsiak M., Szymankiewicz M., Sawulicka-Oleszczuk H.,
Burzyńska E., Wilczyński J.
“Ocena epidemiologiczna występowania zespołu zaburzeń oddychania u noworodków w wybranych regionach polski w latach 1997-1999”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 32, 198-206
KBN – 2

1.152. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Di Renzo G.C., Bręborowicz G.H.
“Is pulmonary function measurement helpful in early prediction of bronchopulmonary dysplasia?”
Prenat Neonat Med., 2000, 5, 316-322
IF- 0.544
KBN – 8

1.153. Szczapa J., Hasse-Cieślińska M., Kawczyńska N., Kłosowska A., Gadzinowski J.
„Częstość  występowania  wad  wrodzonych  u  noworodków hospitalizowanych w  Katedrze Neonatologii  AM w Poznaniu w  1999 roku”
Postępy Neonatologii, 2000, Suppl.1: 77-81

1.154. Magnuszewska A., Gadzinowski J., Kornacka M.K.
“Przydatność oznaczania stężenia beta2-mikroglobuliny w  moczu noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym”
Ginekologia Praktyczna, 2000; 8,5, 3-7
KBN – 1

1.155. Zdrojewska A., Kornacka M.K., Mikołajczak A., Gadzinowski J.
“Wrodzone znamiona barwnikowe – opis sytuacji klinicznej”
Klinika Pediatryczna, 2000; 8,(1):333-336

1.156. Kornacka M.K., Pietrzycka D., Burzyńska E., Gadzinowski J.
“Wpływ prenatalnego stosowania sterydów na zachorowalność noworodków”
Ginekologia Praktyczna, 2000; 8(5), 30-35
KBN – 1

1.157. Różycka J., Gadzinowski J., Bhat R., Vidyasagar D.
“Ból noworodka – aktualny stan wiedzy”
Pediatria Polska, 2000, 75,7, 523-530
KBN – 4

1.158. Januszewicz P., Gadzinowski J., Migdał M., Mazela J., Pietrzyk J., Godula-Stuglik U.,
Wysocki J., Schwartz M., Piotrowski A., Korbal P., Pogorzelski A., Gulczyńska E.
“Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii i pediatrii w zakresie zasad zapobiegania zakażeniom wirusem RS w grupach wysokiego ryzyka”
Standardy Medyczne, 2000, 9 (11), 14-18

1.159. Kornacka M.K., Burzyńska E., Gadzinowski J.
“Renal blood flow in twins”
Archives of Perinatal Medicine, 2000; 6,(1), 42
KBN – 4

1.160. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Burzyńska E., Bręborowicz G.H.
“Ocena opieki nad matką i dzieckiem w wybranych regionach kraju w latach 1997-1999 – aspekty neonatologiczne”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 30, 137-149
KBN – 2

1.161. Gadzinowski J., Mazela J., Bręborowicz G.H.
“Komputerowe metody oceny jakości opieki perinatalnej –  nowoczesne narzędzia ŚOZ”
Zdrowie Publiczne, 2000, 110; 7/8, 279-285
KBN – 1

1.162. A. Mościcka, J. Gadzinowski
“Wpływ niedoboru jodu w ciąży na rozwój płodu i stan noworodka”
Endokrynologia Polska 2000, 51, supl. 1, 101-113
KBN - 3

1.163. Bręborowicz GH, Szymankiewicz M., Anholcer A, Gadzinowski J
„Wcześniactwo – problem położniczo-neonatologiczny”
Medipress Ginek Położ 2000, 5, 3-12
KBN – 1

1.164. Wróblewska K, Wender-Ożegowska E, Szymańska D, Seniuk W, Szymanska K, Szczapa J,
Biegańska E, Biczysko R, Gadzinowski J
„Wady rozwojowe u noworodkow matek chorych na cukrzycę”
Post Neonat 2000, supl.1, 86-91

1.165. Mościcka A, Gadzinowski J
„Wpływ niedoboru jodu w ciąży na rozwój płodu i stan noworodka”
Klin Perinat Ginek 2000, 30, 121-131
KBN – 2

1.166. Piaszczyński M., Gadzinowski J, Kornacka MK, Wojtalik M.
„A 510g neonate operated for patent ductus arteriosus – case report and 1-year follow-up”
Arch Perinat Med. 2000, 6, 43-45
KBN – 4

1.167. Piaszczyński M., Gadzinowski J, Wojtalik M., Kornacka MK
„Surgical management of patent ductus arteriosus in newborns with body weight below 1000 g”
Surg Child Int 2000, 8, 167-179
KBN – 2

1.168. Piaszczyński M., Gadzinowski J, Wojtalik M., Swińska A, Kornacka MK, Westerski P,
Małecki A, Pawelec-Wojtalik M.
„Patent ductus arteriosus. Results of a surgical ligation in neonates with low and extremely low birth weight”
Kard Pol 2000, 52, 285-287
KBN – 4

1.169. Burzyńska E, Kornacka MK, Gadzinowski J
„Ultrasonograficzna ocena morfologii i czynności nerek u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
Klin Pediat Neonat 2000, 8, 313-317

1.170. Gadzinowski J, Szymankiewicz M.
„Leczenie surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
Standardy Med. Pediat 2000, 10, 48-50

1.171. Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Wstęp do rekomendacji neonatologicznych opracowanych w ramach rekomendacji w medycynie perinatalnej”
Standardy Med. Pediat 2000, 10, 42

1.172. Mościcka A, Gadzinowski J
„Wpływ niedoboru jodu w ciąży na rozwój płodu i stan noworodka”
Endokr Pol 2000, 51, 4 supl. 1, 101-113
KBN - 3

1.173. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, K. Kowalska
“Wpływ płukania oskrzeli surfaktantem naturalnym na mechanikę oddychania noworodków z zespołem aspiracji smółki”
Pediat Pol 2001, 76, 195-200
KBN - 4

1.174. M.Szymankiewicz, E.Sobczak, J.Uchman, J.Gadzinowski, E.Wender-Ożegowska
“Noworodek matki chorej na cukrzycę – stan ogólny i śmiertelność noworodków w ostatnich 10 latach na bazie doświadczenia szpitala klinicznego w Poznaniu”
Diabetologia Polska 2001, 8,3/4, 253-256
KBN – 4

1.175. M. Błaszczyński, M. Szymankiewicz, P. Juszczak, J. Uchman, K. Kowalska, P. Becela, A.
Jankowski, J. Gadzinowski
“Surgical treatment of extremely low birth weight neonates presented with acute abdomen”                                 
Archives of Perinatal Medicine, 2001, 7, 17-20
KBN – 4

1.176. H. Szczapa-Krenz, M. Szymankiewicz, G.H. Bręborowicz, J. Gadzinowski, T. Hermann, E. Flieg
“Hypoxanthine concentration in plasma in neonatal hypoxia”
Archives of Perinatal Medicine, 2001, 7, 25-8
KBN – 4

1.177. M. Sierzputowska, P. Korszun, E. Wiatr,  M. Grygier, A. Błażejewska, D. Malich, M.
Szymankiewicz, G.H. Bręborowicz, J.Gadzinowski
“Wpływ amnioinfuzji okołoporodowej na stan ogólny noworodków z ciąż powikłanych obecnością smółki w płynie owodniowym”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34, 120-125
KBN – 2

1.178. J. Różycka, J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
“Wpływ prenatalnej steroidoterapii na zachorowalność i śmiertelność noworodków z masą ciała < 1250g”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34,180-186
KBN – 2

1.179. J. Uchman, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, G.H. Bręborowicz
“Okołoporodowe zakażenia ureoplasma urealitycum u noworodków urodzonych przed 30 tc”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34, 187-191
KBN – 2

1.180. M. Kosińska, A. Paradowska-Grygier, B. Stoińska, M.D. Kaliszewska-Drozdowska, J. Gadzinowski
“Prognosis of the birth weight in multiple pregnancies”
Gemllological Reviev 2001, 2,2, 35-40        

1.181. M. Dubiel, A. Seremak-Mrozikiewicz, G.H. Bręborowicz, K. Drews, J. Gadzinowski, S. Gudmundsson
“Fetal cerebral and lung blood flow velocimetry during steroid treatment in cases with premature rupture of membranes and sign of intra-uterine infection”
Archives of Perinatal Medicine 2001, 7(2), 51-54
KBN – 4

1.182. I  Porzucek, M. Dubiel, G.H. Bręborowicz, A. Dobek, J. Gadzinowski, S. Gudmundsson
“Brain power doppler in healthy and hypoxic neonates”
Archives of Perinatal Medicine 2001, 7(2), 44-46
KBN – 4

1.183. J. Mazela, J. Wysocki, W. Iwaszko-Krawczuk, U. Godula-Stuglik, M. Migdał,
G.Bręborowicz, M. Schwartz, J. Pietrzyk, L. Kramer, J. Gadzinowski
“Respiratory syncytial virus infection in a population of hospitalized children under 2 years of age with lrti in Poland – multicenter open labeled prospective study”
Archives of Perinatal Medicine, 2001, 7(1), 51-54
KBN – 4

1.184. D. Pietrzycka, J. Gadzinowski, H. Werc, A. Gierula
“Kliniczna ocena zastosowania pielęgnacyjno-ochronnego preparatu aquastop u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34, 213-217
KBN – 2

1.185. A. Mościcka, J. Gadzinowski
“Wpływ niedoboru jodu w ciąży na rozwój płodu i noworodka”
Ginekologia Polska, 2001, 72(11), 908-916
KBN – 5

1.186. Piaszczyński M., Wojtalik M., Gadzinowski J, Kornacka MK
„Mini-torakotomia w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków ze skrajnie niską masą ciała”
Kard Pol 2001, 54 supl. 1, I45-I48
KBN – 4

1.187. Piaszczyński M., Wojtalik M., Gadzinowski J, Kruszyński Z, Mrówczyński W, Henschke J, Bartkowski R, Sharma GK
„Rola dwutlenku węgla w regulacji oporu płucnego noworodków z sercem czynnościowo jednokomorowym”
Klin Perinat Ginek 2001, 34, 192-198
KBN – 2

1.188. Stoińska B, Gadzinowski J
„Inhalacja tlenkiem azotu (iNO) w niewydolności oddechowej noworodków z nadciśnieniem płucnym (PPHN)”
Klin Perinat Ginek 2001, 34, 289-299
KBN – 2

1.189. Kornacka MK, Gadzinowski J, White K
„Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków”
Pediat Pol 2001, 76, 363-368
KBN - 4

1.190. Kowalska K., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Skuteczność płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktantu (SLL) w leczeniu zespołu aspiracji smółki (MAS) –  doniesienie wstępne”
Przegląd Lekarski., 2002, 59, supl.1, 21-24
KBN – 5

1.191. Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Zmiany mechaniki oddychania noworodków poddanych farmakologicznej ligacji przewodu botalla”
Przegląd Lekarski, 2002, 59, supl. 1, 25-27
KBN – 5

1.192. Szymankiewicz M., Uchman J., Sobczak E., Gadzinowski J.
“Noworodek matki chorej na cukrzycę – analiza powikłań okresu noworodkowego w okresie 10 lat na bazie doświadczeń Szpitala Klinicznego w Poznaniu”
Diabetologia Polska, 2002, 9,4, 187-191
KBN – 3

1.193. Szczapa-Krenz H., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H., Herman T.
“Wartość kliniczna oznaczania stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia noworodka”
Przegląd Lekarski, 2002, 59, supl. 1, 73-77
KBN – 5

1.194. Haglauer M., Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Kamieniarz G.
“Increase in the inspiratory and expiratory volume in newborns treated with mechanical ventilation and budesonide”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(2), 43-49
KBN – 3

1.195. Uchman J., Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H., Wysocki J., Gadzinowski J. Szumała Kąkol A.
“Częstość występowania ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu”
Postępy  Neonatologii, 2002, supl. II, 34-37
KBN – 2

1.196. Gadzinowski J, Szymankiewicz M., Bręborowicz G.H., Opala T.
“Przyczyna złych wyników statystycznych umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce w świetle danych IMID” 
Ginekologia Polska, 2002, 73,5, 477-484
KBN – 5

1.197. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Małecki A.
„Wybrane parametry mechaniki oddychania u noworodków po podwiązaniu chirurgicznym przewodu tętniczego Botalla”
Ginekologia Polska, 2002, 73,6 ,501-506
KBN – 5

1.198. Czarnecka-Porzucek I., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Budzyńska K., Kachlicki F.
“Incidences of peri-intraventricular haemorrhages among infants born or transported to department of neonatology at karol marcinkowski university of medical sciences in Poznan in years 1997-2000”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(3),19-22
KBN – 3

1.199. Czarnecka-Porzucek I., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Budzyńska K., Kachlicki F
“Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 499-506
KBN – 1

1.200. Kowalska K, Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Sierzputowska M.
“Efficacy of tracheo-bronchial tree lavage with natural surfactant solution together with nitric oxide inhalation in treatment of meconium aspiration syndrome”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(3), 37-41
KBN – 3

1.201. Matuszczak-Wleklak M., Szymankiewicz M., Błaszczyński M., Wojsyk-Banaszak I.,
Gadzinowski J., Jankowski A.
“Clinical analysis of extrimely low birth weight (ELBW) preterm  infants treated surgically for acute abdomen symptoms”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(3), 54-57
KBN – 3

1.202. Szymankiewicz M., Matuszczak-Wleklak M., Siwińska A., Chuchracki M., Gadzinowski J.
“Biochemiczne i biofizyczne wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym”
Postępy Neonatologii, 2002, 2(4), 175-178
KBN – 2

1.203. Gurynowicz G., Bręborowicz G.H., Markwitz W., Skrzypczak J., Gadzinowski J.
“Zastosowanie glikortykosterydoidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 117-119
KBN – 1

1.204. Paradowska-Grygier A., Kosińska M., Stoińska B., Kaliszewska-Drozdowska  M., Gadzinowski J.
“Psychomotor development of children from multiple pregnancies”
Gemellological Review, 2002, 4,3, 137-143

1.205. Paradowska-Grygier A., Stoińska B., Montgomery A., Gadzinowski J.
“Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z ciąż  mnogich oraz różnic w częstości występowania powikłań  porodu i okresu noworodkowego ze względu na kolejność porodu bliżnięcia”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 354-361
KBN – 1

1.206. Burchardt-Kroll E., Więckowska A., Gadzinowski J.
“Wstępne wyniki leczenia retinopatii wcześniaków metodą fotokoagulacji laserowej”
Postępy Neonatologii, 2002, 2 (4), 97-101
KBN – 2

1.207. Mościcka A., Uchman J., Mościcki A., Gadzinowski J.,  Chmielnicka-Kopaczyk M.
“Thoracoventropagus (zroślaki piersiowo-brzuszne). Opis przypadku”
Ginekologia Polska, 2002, 73,5, 460-465
KBN – 5

1.208. Gulczyńska E., Pastuła-Mańko E., Zjawiona A., Sobolewska B., Gadzinowski J.
„Zakażenia pneumocystis carinii wśród noworodków leczonych w oddziale intensywnej opieki neonatologicznej”
Postępy Neonatologii, 2002, supl. 2, 53-55
KBN – 2

1.209. Zięba K., Bierczyńska-Kicińska M., Oszukowski P., Grodzicka A., Maroszyńska I.,  Mańko E., Gulczyńska E., Gadzinowski J.
“Standardowe badania laboratoryjne a monitorowanie stężeń prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku płodowym poniżej 33 tygodnia – doniesienie wstępne”
Postępy Neonatologii, Zakażenia okresu noworodkowego, 2002, supl. 2, 122-131
KBN – 2

1.210. Gulczyńska E., Wasilewska-Wilk E., Zjawiona A., Fabich E., Gadzinowski J.
“Wpływ profilaktyki ludzką erytropoetyną rekombinowaną  (RHU EPO) na koszty leczenia niedokrwistości w grupie noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała”
Postępy Neonatologii 2002, 1(3), 34-38
KBN – 2

1.211. Gulczyńska E., Zjawiona A., Sobolewska B., Gadzinowski J.
“Porównanie skuteczności dwóch technik donosowego CPAP;  pojedyńczej kaniuli donosowej vs infant flow driver”
Przegląd Lekarski, 2002, 59, supl.I, 54-56
KBN – 5

1.212. Gulczyńska E., Sobolewska B., Zjawiona A., Krawczyk M., Lerch E., Cyranowicz B.,  Gadzinowski J.
“Efficacy of broncho-pulmonary surfactant solution lavage in treatment of meconium aspiration syndrome in newborn”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(4), 40-43
KBN – 3

1.213. Kasprzak E., Respondek-Liberska M., Kaniewska D., Biegański T., Czichos E., Gadzinowski J.
“Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation atthe reference centre”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(4), 31-34
KBN – 3

1.214. Kociszewska I., Zięba K., Pawłowska B., Wilczyński J., Gadzinowski J.
“Congenital malformation in neonates of mothers with epilepsy”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(3), 23-27
KBN – 3

1.215. Kociszewska I., Zięba K., Wilczyński J., Gadzinowski J.
“Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 166-175
KBN – 1

1.216. Bierczyńska-Kicińska M., Zięba K., Oszukowski P., Maroszyńska I., Kasprzak E., Gadzinowski J.
“Śmiertelność w grupie noworodków z ciąż trwających od 24 do 32 tygodni urodzonych w iczmp i szpitalach regionu łódzkiego”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 481-487
KBN – 1

1.217. Maroszyńska I., Czop J., Stefańska M., Chudzik A., Zięba K., Kicińska M.,                  Jędrzejewska E., Gadzinowski J.
“Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. doniesienie wstępne”
Postępy Neonatologii 2002, 2(4), 107-112
KBN – 2

1.218. Strzałko-Głoskowska B., Maroszyńska I., Chudzik A., Stefańska M., Wilczyńska M., Sysa A., Nowak S., Gadzinowski J.
“Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego”
Postępy Neonatologii 2002, 1(3), 57-60
KBN – 2

1.219. Strzałko-Głoskowska B., Maroszyńska I., Wilczyńska M., Makowiecka E., Sysa A., Nowak S., Gadzinowski J.
“Comparative evaluation of the effects of continuous and multiple infusions of indomethacin therapy for patent ductus arteriosus closure in preterm infants”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(2), 31-33
KBN – 3

1.220. Kocemba K., Krasomski G., Sobantka S., Zięba K., Gadzinowski J.
“Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 521-525
KBN – 1

1.221. Kocemba K., Krasomski G., Kasprzak E., Prochowska A., Sobantka S., Gadzinowski J.
“Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 160-165
KBN – 1

1.222. Pastuła-Mańko E., Piotrowicz M., Grodzicka A., Czichos E., Gulczyńska E.,  Gadzinowski J.
“Zespół Edwardsa w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP w latach 1993-2001”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 362-366
KBN – 1

1.223. Wardęcka J., Gadzinowski J.
“Noworodki matek zakażonych wirusem hiv – doświadczenia  własne”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 452-455
KBN – 1

1.224. Kęsiak M., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Lerch E., Pawłowska A., Gadzinowski J.,   Wilczyński J.
“Efekty zastosowania prenatalnej terapii deksametazonem u noworodków urodzonych przed 29 tygodniem trwania ciąży”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2002, 36, 507-515
KBN – 1

1.225. Jędrzejewska E., Wilczyński J., Maroszyńska I., Cypryk K., Gadzinowski J.
“Wartość prognostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z  cukrzycą ciążową”
Diabetologia Polska, 2002, 9(4), 227-233
KBN – 3

1.226. Jędrzejewska E., Wilczyński J., Lubińska-Rosset Z., Gadzinowski J.
“Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową”
Diabetologia Polska, 2002, 9(4), 239-245
KBN – 3

1.227. Cyranowicz B., Gulczyńska E., Sobczak M., Cypryk K., Wilczyński J.,   Gadzinowski J.
“Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1”
Diabetologia Polska, 2002, 9(4), 208-211
KBN – 3

1.228. Wróblewska-Seniuk K., Szczapa J., Kawczyńska N., Szymańska K., Szymańska D., Gadzinowski J.
“Chronic lung disease of newborns – the incidence and the risk factors according to the criteria of diagnosis”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(2), 36-39
KBN – 3

1.229. Zawadka A., Szczapa T., Kłosowska A., Szczapa J., Gadzinowski J.
“Częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego”
Postępy Neonatologii, 2002, 2(4), 143-147
KBN – 2

1.230. Szczapa T., Kłosowska A., Szczapa J., Gotz-Więckowska A., Zawadka A., Gadzinowski J.
“Wrodzone wady gałki ocznej u noworodków – opis przypadków”
Postępy Neonatologii, 2002, 2(4), 70-74
KBN – 2

1.231. Kłosowska A., Szczapa T., Szczapa J., Gotz-Więckowska A., Zawadka A.,
Gadzinowski J.
“Analiza występowania czynników ryzyka, ciężkości zmian oraz leczenia retinopatii wcześniaków u noworodków hospitalizowanych w katedrze neonatologii akademii medycznej w Poznaniu”
Postępy Neonatologii, 2002, 2(4), 11-17
KBN – 2

1.232. Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Następstwa niedotlenienia wewnątrzmacicznego u noworodka”
Ginekologia Polska, 2002, 73,2, 150-161
KBN – 5

1.233. referat Gulczyńska E., Zjawiona A., Gadzinowski J.
“Przetrwały przewód tętniczy. Nowe trendy w diagnostyce i  leczeniu”
Konferencja naukowa PTN – III Łódzkie Spotkania Neonatologiczne – Rogów, 2002
Układ Krążenia Noworodka. Materiały konferencyjne, 124-128
KBN – 1

1.234. referat Strzałko-Głoskowska B., Chudzik A., Czop J., Wilkowski J., Maroszyńska I., Gadzinowski J.
“Indometacyna w leczeniu i profilaktyce przetrwałego  przewodu tętniczego u noworodkow z masą poniżej 1250 g”.
Konferencja naukowa PTN – III Łódzkie Spotkania Neonatologiczne – Rogów, 2002
Układ Krążenia Noworodka. Materiały konferencyjne, 129-133
KBN – 1

1.235. Mościcka A, Gadzinowski J
„Noworodek matki z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy”
Klin Pediat 2002, 10, 25-30

1.236. Kociszewska I, Gulczyńska E, Wilczyński J, Gadzinowski J
„Przebieg okresu noworodkowego dzieci matek chorych na padaczkę”
Klin Pediat 2002, 10, 31-3

1.237. Zespół: Gadzinowski J, Kaczmarek M., Korbal P, Lauterbach R, Mazela J, Rudnicki J, Świetliński J, Wasilewska J, Wysocki J
„Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt”
Gabinet Pryw 2002, 7/8, 32-43
KBN – 0.5

1.238. Gadzinowski J, Zięba K
„Zakażenia u noworodków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej”
Now Lek 2002, 71 supl.1, 51-54
KBN - 1

1.239. Cyranowicz B., Gulczyńska E., Zjawiona A., Sobczak M., Wilczynski J., Gadzinowski J.
“Analiza porodów przedwczesnych u ciężarnych z cukrzycą typu 1 w ICZMP       w łodzi w latach 1989-1999”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2003, 39, 2, 33-35
KBN – 2

1.240. Dygas T., Wilkowski J., Maroszyńska I., Gadzinowski J.
“Effects of inhaled nitric oxide therapy in very low and extrmely low birth weight infants with respiratory distress syndrome – preliminary report”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(2),34-36
KBN – 3

1.241. Gadzinowski J., Kaliszewska- Drozdowska M., Kosińska M., Mazela J., Stoińska B.
“Urodzeniowa masa ciała a wiek płodowy noworodków regionu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej”
Ginekologia Polska, 2003, 74(3), 186-191
KBN – 5

1.242. Gotz – Więckowska A., Kocięcki J., Burchardt – Kroll E., Gadzinowski J.
“Wyniki leczenia fazy aktywnej retinopatii wcześniaków laserem diodowym”
Klinika Oczna 2003, 105(6), 395-397
KBN – 5

1.243. Kasprzak E., Respondek – Liberska M., Biegański T., Oszukowski P., Kicińska M., Zięba K., Gadzinowski J.
“CCAM typ ii zdiagnozowany w 22. tygodniu ciąży z obserwacją pediatryczną dziecka do 3. roku życia – opis przypadku”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2003, 39, 2, 63-65
KBN – 2

1.244. Kęsiak M., Gulczyńska M., Nowiczewski M., Sobolewska B., Wasilewska – Wilk E., Gadzinowski J., Wilczyński J.
“Wpływ prenatalnej podaży deksametazonu na częstość występowania oskrzelowo-płucnej retinopatii wcześniaczej i posocznic nabytych u noworodków”
Postępy Neonatologii, 2003, 1(5), 36-42
KBN – 2

1.245. Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J.
“Perinatal characteristics and outcome of newborns (1990-2000) in the Wielkopolska region”
Variability and Evolution, 2003, 1 1, 47-53

1.246. Kowalska K., Gadzinowski J., Syzmankiewicz M., Sierzputowska M.
“The treatment of the newborns with meconium aspiration syndrome and persistent pulmonary hypertension with surfactant lung lavage and inhaled nitric oxide”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(1), 48-54
KBN – 3

1.247. Mańko E., Stoińska B., Bierczynska – Kicińska M., Zięba K.,  Gadzinowski J.
“Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków urodzonych <32 t.c. z masą ciała < 1250g”
Postępy Neonatologii, 2003, supl. 3, 78-82
KBN – 2

1.248. Maroszyńska I., Stoińska B., Czop J., Dygas T., Gadzinowski J.
“Surfactant lavage as an effective treatment in newborn with meconium aspiration syndrom”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(2), 15-21
KBN – 3

1.249. Maroszyńska I., Wilkowski J., Czop J., Banasik M., Gadzinowski J., Zeman K.
“Estimation of expression and serum concetration of adhesion molecules in neonates with intrauterine growth retardation can predict the outcome”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(1), 34-39
KBN – 3

1.250. Matuszczak – Wleklak M., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Konieczność kardiochirurgicznego podwiązania przetrwałego przewodu tęrtniczego Botalla na materiale Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu”
Ginekologia Polska, 2003, 74(8), 624-628
KBN – 5

1.251. Matuszczak – Wleklak M., Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Wojsyk-Banaszak I., Chuchracki M.
“Predictive value of troponin t (ctnt) in the diagnosis of perinatal asphyxia”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(1), 20-22
KBN – 3

1.252. Ostiak W., Stoińska B., Gadzinowski J.
“Rozwój dzieci z małą urodzeniową masą ciała po krwawieniach dokomorowych w okresie noworodkowym”
Postępy Neonatologii, 2003, supl. 3, 161-165
KBN – 2

1.253. Pietrzycka D., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Śmiertelność w grupie noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała”
Postępy Neonatologii, 2003, supl. 3, 32-35
KBN – 2

1.254. Sierzputowska M., Radzewska A., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Conjugated hyperbilirubinemia in neonate associated with severe urinary tract infection – a case report”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(2), 60-61
KBN – 3

1.255. Sobolewska B., Juchniewicz B., Jachowicz – Jeszka J., Gulczyńska E., Lerch E., Gadzinowski J., Wilczynski J.
„Ocena czynności bioelektrycznej mózgu w pierwszym tygodniu życia u noworodków urodzonych po 36 tygodniu ciąży w zamartwicy okołoporodowej”
Postępy Neonatologii, 2003, 1(5), 28-31
KBN – 2

1.256. Sobolewska B., Zjawiona A., Gulczyńska E., Binikowska J., Pawłowska B,  Wasilewska – Wilk E., Grodzicka A., Wilczyński J., Gadzinowski J.
“Ocena badania elektro- i echokardiograficznego w pierwszym tygodniu życia w zamartwicy okołoporodowej”
Postępy Neonatologii, 2003, 1(5), 23-27
KBN – 2

1.257. Stoińska B., Kosińska M., Uchman J., Gotz – Więckowska A., Gadzinowski J.
“Czynniki ryzyka nasilające retinopatię u wcześniaków”
Pediatria Polska, 2003, 77(4), 273-280
KBN – 4

1.258. Stoińska B., Mazela J., Błaszczyński M., Piaszczyński M., Siwińska A., Gadzinowski J.
“Congenital diaphragmatic hernia – atypical surgery management. Case report”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(3), 59-62
KBN – 3

1.259. Wasilewska – Wilk E., Gulczyńska E., Zjawiona A., Sobolewska B., Gadzinowski J.
“Wpływ profilaktyki ludzką erytropoetyną rkombinowaną (rHuEPO) na przebieg okresu niemowlęcego w grupie z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała”
Postępy Neonatologii, 2003, supl. 3, 149-154
KBN – 2

1.260. Zjawiona A., Gulczyńska E., Binikowska J., Moll J., Moll J., Gadzinowski J.
“Pharmacological versus surgical treatment of patent ductus arteriosus in neonates weighing < 1250g”
Archives of Perinatal Medicine, 2003, 9(3), 41-44
KBN – 3

1.261. Ostiak W., Stoińska B., Gadzinowski J.
„Symulacja ruchowa oraz wczesne usprawnianie wcześniaków w oddziale patologii noworodka”
Rehabilitacja Medyczna, 2003, 7,4, 41-49
KBN – 2

1.262. Pawłowska B., Lerch E., Szaflik K., Wyrwas D., Gulczyńska E., Sobolewska E., Kęsiak M., Zjawiona A., Gadzinowski J.
„Uropatie zaporowe – interdyscyplinarny problem medycyny perinatalnej”
Postępy Neonatologii, 2003, 1(5), 48-53
KBN – 2

1.263. Zięba K., Gadzinowski J.
“Zakażenia szpitalne w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej”
Zakażenia, 2003, 3, 104-110
KBN – 1

1.264. Stachowicz D, Szczapa T, Gadzinowski J
„Martwicze zapalenie jelit u noworodków z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała”
Post Neonat 2003, supl. 3, 83-88
KBN – 2

1.265. Skrzypaczak J, Bręborowicz GH;
Grupa rekomendująca: m.in. J. Gadzinowski
„Przedwczesne pęknięcie błon płodowych: Rekomendacja”
Klin Periant Ginek 2003, 39, 76-77
KBN – 2

1.266. Wysocki J, Mazela J ,Gadzinowski J
„Immunoprofilaktyka czynna i bierna noworodków, wcześniaków, niemowląt i dzieci z małą masą urodzeniową: Rekomendacja”
Klin Perinat Ginek 2003, 39, 71-75
KBN – 2

1.267. Gadzinowski J
„Problematyka wcześniactwa w Polsce”
Med. Wieku Rozw 2003, 7, 3 supl. 1, 31-34
KBN – 4

1.268. M. Szymankiewicz, JE Hodgman, B. Siassi, J. Gadzinowski
“Mechanics of breathing after surgical ligation of patent ductus arteriosus in newborns with respiratory distress syndrome”
Biol Neonate, 2004, 85, 32-6
IF – 1.093
KBN – 9

1.269. M. Szymankiewicz, P. Jędzrzejczak, J. Różycka, J. Gadzinowski, L. Pawelczyk
„Newborn outcome after assisted reproductive technologie: experiences and reflexions from Poland”
Int J Fertil Womens Med. 2004, 49, 150-4
IF – 0.831
KBN – 8

1.270. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, K. Kowalska
„Pulmonary function after surfactant lung lavage followed by surfactant administration in infants with severe meconium aspiration syndrome”,
J Matern Fetal Neonatal Med. 2004, 16(2), 125-30
KBN – 5

1.271. Di Renzo GC, Gadzinowski J – chairmen
”Prepared by the study group on Perinatal Nutrition, of the European Association of Perinatal Medicine”
J Matern Fetal Neonatal Med. 2004, 16,2, 73-78
KBN – 5

1.272. B. Witosław, M. Szymankeiwicz, J. Gadzinowski
“Skuteczność Ibuprofenu w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków urodzonych przedwcześnie”
Postęp Neonatologii, 2004, supl. 2, 182-185
KBN – 2

1.273. Magdalena Kosińska, Bogumiła Stoińska, Janusz Gadzinowski
“Catch-up growth among low birth weight infants: esimationof the IME occurence of compensatory events”
Przegląd Antropologiczny 2004, 67, 87-95
KBN – 2

1.274. E Kasprzak, M Respondek-Liberska, J Moll, J Gadzinowski
“CCAM typ II zdiagnozowany w 27 tygodniu ciazy z obserwacją pediatryczną do 6 roku życia – opis przypadku.”
Ultrasonografia 2004, 17, 83-86
KBN – 4

1.275. E Muchewicz-Zabłocka, P Pastuszka, M Staręga, J Szczapa, J Gadzinowski
“Zaburzenia w układzie sercowo – naczyniowym u noworodków”
Postępy Neonatologii 2004, supl. 2, 30-33
KBN – 2

1.276. A Małecki, B Witosław, J Gadzinowski
“Przetrwały przewód tetniczy – wyniki chirurgicznego leczenia u noworodków z masą ciała poniżej 1500g”
Postępy Neonatologii 2004, supl. 2, 202-206
KBN – 2

1.277. Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Janusz Gadzinowski
“Mozliwości przewidywania stanu płodu i noworodka  napodstawie prenatalnej diagnostyki obrazowej na przykładzie CCAM typ II – opis przypadku.”
Ultrasonografia 2004, 19, 88-90
KBN – 4

1.278. M. Kosińska, B. Stoińska, J. Gadzinowski
“The survival analysis of newborns from multiple pregnancies”,
Gemellological Review 2004, 5, 79-85
KBN – 0.5

1.279. Anna Gotz-Więckowska, Małgorzata Rydlewska-Fojut, Joanna Siwiec-Prościńska Monika Sierzputowska, Janusz Gadzinowski
“Występowanie i przebieg fazy aktywnej retinopatii wczesniaków u dzieci hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu”
Klinika Oczna 2004, 106 supl. do nr 3, 498-499
KBN – 5

1.280. I Maroszyńska, K Dąbrowska, A Chudzik, J Czop, J Gadzinowski
“Protein C deficiency as a cause of intraventricular haemorrhage grade IV in the preterm newborn”
Med. Sci. Monit. 2004, 10 suppl. 2, 85-87
KBN - 7

1.281. Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Ewa Wender-Ożegowska, Jerzy Szczapa, Karolina Chojnacka, Ewa Biegańska, Marek Pietryga, Romuald Biczysko, Janusz Gadzinowski
“Neonatal outcome in newborns of mothers with gestational diabetes”
Med. Sci. Monit. 2004, 10 suppl 2, 102-108
KBN - 7

1.282. Jerzy Szczapa, Janusz Świetliński, Klaudiusz Bober, Ewa Musialik-Świetlińska, Michał Bociański, Iwona Dabrowska-Wójciak, Agnieszka Domańska, Iwona Domżalska, Małgorzata Dzwonkowska, Janusz Gadzinowski, Elżbieta Gajewska,  Katarzyna Kornacka Małgorzata manowska, Marta Orczyk, Andrzej Piotrowski, Magdalena Rutkowska Dorota Rytko, Ewa Terpińska, Adam Thrun
“The non-invasive respiratory support programme with the Infant Flow Method, outcome of the first stage of programme application in newborns in Poland”
Med. Sci. Monit. 2004, 10 suppl. 2, 7-13
KBN – 7

1.283. H Szczapa-Krenz, M Szymankiewicz, G H. Bręborowicz, J Gadzinowski
“Hypoxanthine in umbilical blood of asphyxiated neonates”
Arch. Perinat. Med. 2004, 10,4, 20-23
KBN – 3

1.284. Kosińska M., Stoińska B, Gadzinowski J
„Are the gestational age and the birth body weight modificators of the developmental dynamic?”
Arch Periant Med. 2004, 10,4, 49-52
KBN – 3

1.285. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J, Chojnacka K, Biegańska E, Pietryga M., Biczysko R, Gadzinowski J
„Powikłania okołoporodowe u noworodków matek z cukrzycą ciążową”
Med. Wieku Rozw 2004, 8,3, 719-732
KBN – 4

1.286. Referat Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Chojncka K, Szczapa J, Gadzinowski J
„Neonatal outcome in newborns of diabetic mothers with vascular complications”
W: XIX European Congress of Perinatal Medicine. Athens Greece. October 14-16, 2004. Ed. A. Antsaklis. Medimond 2004, 529-532
KBN – 5

1.287. M. Szymankiewicz, D. Vidyasagar, J. Gadzinowski
„Predictors of successful extubation of preterm low-birth-weight infants with respiratory distress syndrome”
Pediatr Crit Care Med. 2005, 6(1), 44-9.
KBN – 3

1.288. M. Szymankiewicz, M. Matuszczak-Wleklak, JE Hodgman, J. Gadzinowski
„Usefulness of Cardiac Troponin T and Echocardiography in the Diagnosis of Hypoxic Myocardial Injury of Full-Term Neonates”
Biol Neonate 2005, 88(1), 19-23
IF – 1.360
KBN – 15

1.289. M. Błaszczyński, A. Sobaniec, J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Martwicze zapalenie jelit - aktualny problem chirurgiczno-neonatologiczny.”,
Klin Perinat Ginek 2005, 41, 22-6
KBN – 2

1.290. Fernando R. Moya, Janusz Gadzinowski, Eduardo Bancalari, Vicence Salinas, Beniamin Kopelman, Aldo Bancalari, Maria Katarzyna Kornacka, T. Allen Merrit, Robert Segal, Christopher J. Schaber, Huei Tsai, Joseph Massaro, Ralph d'Agostin     
“A multicenter, randomized, masked, comparison trial of lucinactant, colfosceril palmitate, and beractant for the prevention of respiratory distress syndrome among very preterm infants.”
Pediatrics 2005, 115,4 Pt. 1, 1018-1029
IF – 4.272
KBN – 24

1.291. Sunil K. Sinha, Thierry Lacaze-Masmonteil, Adolf Valls i Soler, Thomas E. Wiswell,  Janusz Gadzinowski, Julia Hajdu, Graham Bernstein, Manuel Sanchez-Luna, Robert Segal, Christopher J. Schaber, Joseph Massaro, Ralph d'Agostino.
„A multicenter, randomized, controlled trial of lucinactant versus poractant alfa among  very premature infants at high risk for respiratory distress syndrome.”
Pediatrics 2005, 115,4 Pt. 1, 1030-1038
IF – 4.272
KBN – 24

1.292. K. Wróblewska-Seniuk, K. Chojnacka, B. Pucher, J. Szczapa, J. Gadzinowski, M. Grzegorowski.
“The results of newborn hearing screening by means of transient evoked otoacoustic emissions.”
Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005, 69,10, 1351-1357
IF – 0.754
KBN – 15

1.293. J Gadzinowski, M Kosińska, B Stoińska.
Ocena procesów wzrastania dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z małą masą ciała. 
(Czas kompensacji rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie i z małą masą ciała).”
Pol. Prz. Nauk Zdr. 2005, 5, 42-44
KBN – 1

1.294. Kawczyńska-Leda N, Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Incidence and mortality among full-term newborns hospitalized at the Pathology Division of the Departament of Neonatology at Poznan University of Medical Science”
Arch Perinat Med. 2005, 11, 55-59
KBN – 3

1.295. Maroszyńska I, Zeman K, Majewska E, Banasik M., Gadzinowski J
„Hypoxia inducing activation of leukocyte adhesion to the endothelium is the patogenic factor for the develoment of bronchopulmonary dysplasia in the neonates”
Arch Perinat Med. 2005, 1, 52-55
KBN - 3

1.296. M Matuszczak-Wleklak, M Szymankiewicz, J Gadzinowski
„Wartość oznaczeń troponiny T w diagnostyce niedotlenienia mieśnia sercowego u noworodków po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym”
Klin. Perinat. Gin. 2006, 42,3, 44-47
KBN – 2

1.297. B. Stoińska, M. Kosińska, D. Pietrzycka, J. Gadzinowski
„Rozwój somatyczny i psychoruchowy noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała”
Klin. Perinat. Gin. 2006, 42,3, 16-21
KBN – 2

1.298. B Witosław, M Szymakiewicz, J Gadzinowski
„Skuteczność ibubrofenu oraz jego wpływ na przepływy w tętnicy przedniej mózgu (ACA) i tętnicy środkowej mózgu (MCA) u noworodków poniżej 34. tygodnia ciąży leczonych z powodu przetrwałego przewodu tetniczego.”
Klin. Perinat. Gin. 2006, 42,3, 22-27
KBN – 2

1.299. M Szymankiewicz, M Matuszczak-Wleklak, D Vidyasagar, J Gadzinowski
„Retrospective diagnosis of hypoxic myocardial injury in premature newborns”
J. Perinat. Med. 2006, 34, 220-225,
IF – 1.000
KBN – 15
1.300. E. Kasprzak, I. Maroszyńska, J. Wilczyński, J. Gadzinowski
„Aspekty diagnostyczne i kliniczne torbieli oskrzelowopochodnej w grupie 4 pacjentów z Kliniki Neonatologii ICZMP (1991-2005).
Pol. J. Radiol. 2006, 71,2, 7-12
KBN – 5

1.301. E. Kasprzak, K. Szaflik, J. Gadzinowski,
„Ocena kliniczna skuteczności terapii metodą shuntu piersiowo – owodniowego w grupie 4 pacjentów z ustaloną diagnozą prenatalną CCAM typ I w ICZMP w
latach 1991-2004”
Ginek. Pol. 2006, 77,2, 95-102
KBN – 5

1.302. I. Maroszyńska, B. Strzałko – Głoskowska, A. Chilarski, J. Gadzinowski
„Problemy kliniczne w okresie okołooperacyjnym w grupie noworodków z wrodzoną niedrożnością przełyku.”
Stand. Med. 2006, 3, 158-161
KBN – 3

1.303. M. Kosińska, B. Stoińska, J. Cieślik, J. Gadzinowski
„Should infants with birth weight apropriate-for-gestational age be treated as a homogenous group?
Pol. J. Environ. Stud. 2006, 15, 445-449
IF – 0.353
KBN - 10

1.304. Kasprzak, K. Zięba, M. Wilczyńska, A. Piotrowski, J. Gadzinowski
„Congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mothr’s Health Care Reaserch Institute (PMHCRI) in 1991-2006”
Pol. J. Enviroment. Stud. 2006, 15,5b, 468-473
IF – 0.353
KBN – 10

1.305. E. Gulczyńska, J. Gadzinowski, L. Żylińska
„Prenatal MgSO4 treatment modifies the erythrocyte band in 3 preterm neonates”
Pharmacol. Res. 2006, 53, 347-352
IF – 2.421
KBN – 20

1.306. Gotz-Więckowska A, Sobaniec A, Gadzinowski J
“Występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniaków w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu”
Post Neonat 2006, 1, 109-111
KBN – 2

1.307. Gotz-Więckowska A, Rydlewska –Fojut M., Siennicka A, Burchardt-Kroll E, Gadzinowski J
“Analiza przyczyn niepowodzeń leczenia fazy aktywnej retinopatii wcześniaków laserem diodowym”
Klin Oczna 2006, 108, 39-42
KBN – 5

1.308. Kosińska M., Stoińska B, Gadzinowski J
“Intrapair differentation of growth processes of infants from multiple pregnancies”
Gemellol Rev 2006, 7, 14-20
KBN – 0,5

1.309. F. Moya, S. Sinha, J. Gadzinowski, R. D`Agostino, R. Segal, C. Guardia, J. Mazela, G. Liu and on behalf of the SELECT and STAR Study Investigators
“ One-Year Follow-up of Very Preterm Infants Who Received Lucinactant for Prevention of Respiratory Distress Syndrome: Results From 2 Multicenter Randomized, Controlled Trials “
Pediatrics 2007, 119, e1361-e1370
IF – 5.012
KBN – 24

1.310. J. Gadzinowski, J. Różycka, D. Vidyasagar, R. Bhat
„Wpływ leczenia morfiną na reakcje bólowe przedwcześnie urodzonych noworodków  w pierwszej dobie życia ”
Klin Perinat Ginek 2007, 43,1, 27-30
KBN – 4

1.311. M. Matuszczak – Wleklak, M. Szymankiewicz, A. Szumała – Kąkol, J. Gadzinowski
„Morganella morganii – jeden z czynników etiologicznych zakażeń wewnątrzmacicznych i szpitalnych w okresie noworodkowym“
Post Neonatol 2007, 2, 180-4
KBN – 2

1.312. I. Porzucek, J. Gadzinowski, S. Gudmundsson
„ Angiografia dopplerowska w ocenie krążenia mózgowego zdrowych noworodków donoszonych i wcześniaków “
Post Neonatol 2007, 1, 40-46
KBN - 2

1.313. M. Błaszczyński, M. Czarnecka, P. Juszczak, J. Gadzinowski
„ Zespół zagęszczonej smółki u wcześniaków – postępowanie  zachowawcze czy leczenie chirurgiczne?”
Standardy Medyczne 2007, 9,3, 111-115
KBN – 4

1.314. E. Helwich, J. Janowska, A. Bielawska – Sowa, B. Czeszyńska, M. Czyżewska, J. Gadzinowski, M. Gryglicka, U. Godula – Suglik, E. Gulczyńska, E. Homa, A. Kondała – Chojnacka, P. Korbal, M. Kornacka, Z. Kucharska, R. Lauterbach, H. Sawulicka – Oleszczuk, M. Szczepański, M. Szymankiewicz
„ Co należy poprawić, aby zminimalizować skutki retinopatii wcześniaczej ? Wstępna analiza stanu opieki okulistycznej nad populacją noworodków urodzonych przed 36 tygodniem ciąży ”
Post Neonatol 2007, 2, 148-151
KBN – 2

1.315. E. Pastuła – Mańko, M. Piotrowicz, T. Chilarska, K. Zięba, J. Kiełbasiewicz -Binikowska, E. Cichos, E. Gulczyńska, J. Gadzinowski
„Ubytek przegrody międzykomorowej jako najczęstsza wada serca u noworodków z trisomią chromosomu 18 w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP w latach 1993-    2004 ”
Klin Perinat Ginek 2007, 43,2, 48-50
KBN – 4

1.316. E. Kasprzak, B. Stoińska, T. Biegański, J. Wilczyński, E. Cichos, J. Gadzinowski
„ Radiological diagnostics in neonates with different types of congenital cystic  adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) treated in Polish Mother`s Memorial Hospital Research Institute (PMMHRI) in 1991-2005 “
Pol J Radiol 2007, 72(1), 9-14
KBN – 4

1.317. E. Kasprzak, K. Szaflik, M. Nowiczewski, J. Wilkowski, K. Sobczyńska, A. Sysa, J. Gadzinowski
„ Odległe wyniki leczenia 10 noworodków z wrodzoną torbielowatością gruczolakowatą płuc typ I w ośrodku referencyjnym w latach 1991 – 2006”
Ped. Pol. 2007, 82,3, 181-188
KBN – 4

1.318. K. Zięba, E. Kasprzak, D. Tomaszkiewicz –Mondry, A. Pomykalska, M. Bierczyńska – Kicińska, J. Gadzinowski
„ Porównanie stężeń IGF-1 i VEGF w surowicy krwi z tętnicy pępowinowej u noworodków urodzonych przedwcześnie, zagrożonych wystąpieniem retinopatii i u noworodków urodzonych o czasie ”
Ped. Pol. 2007, 82,5-6, 437-440
KBN – 4

1.319. E. Gulczyńska, L. Żylińska, M. Kęsiak, A. Grodzicka, A. Zjawiona, B. Cyranowicz, M. Krekora, T. Talar, J. Gadzinowski
„Umbilical cord serum magnesium level and neonatal outcome in group of  neonates at 30-34 gestational age ”
J. Elementol. 2007, 12,1, 25-38
KBN – 2

1.320. E. Papernik, J. Zeitlin, D. Delmas, ES. Draper, J. Gadzinowski, W. Kunzel, M. Cuttini, D. DiLallo, T. Weber, L. Kollee, A. Bekaert, G. Breart
“Termination of pregnancy among very preterm births and its impact on very preterm mortality: results from ten European population-based cohorts in the MOSAIC study.”
BJOG 2008, 115, 361-368
IF – 3.101
KBN - 32

1.321. J. Gadzinowski
“Neonatal mortality: the chance for improvement”
J Perinatol 2008, 28, 317-318
IF – 1.621
KBN – 27

1.322. Z. Adamski, J. Gadzinowski, A. Zawirska, A. Szumała-Kąkol, D. Pietrzycka, H. Kubasiak-Rzepczyk
“Ocena zagrożenia grzybami drożdżopodobnymi na oddziałach intensywnego nadzoru neonatologicznego”
Mikol Lek 2008, 15, 21-24
KBN – 6

1.323. J. Zeitlin, ES. Draper, L. Kollee, D. Miligan, K. Boerch, R. Agostino, L. Gortner, P. vanReempts, JL. Chabernaud, J. Gadzinowski, G. Breart, E. Papernik
“Differences in rates and short-term outcome of live births before 32 weeks of gestation in Europe in 2003: Results from the MOSAIC Cohort”
Pediatrics 2008, 121, e936-e944
IF – 4.789
KBN – 32

1.324. K. Wielgus, M. Waszak, K. Cieślik, R. Słomski, M. Szalata, J. Kempiak, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski
“Determining zygotism in studies on twins”
Pol. J. Environ. Stud. 2008, 17, 440-445
IF – 0.627
KBN – 10

1.325. M. Sierzputowska-Pieczara, B. Michniewicz, E. Burchardt-Kroll, J. Gadzinowski
“Twin-to-twin transfusion syndrome – still existing problem”
Arch. Perinat. Med. 2008, 14, 53-56
KBN - 9

1.326. J.Gadzinowski J, Kowalska K, Vidyasagar D
“Treatment of MAS with PPHN using combined therapy: SLL, bolus surfactant and INO”
J Perinatol 2008, 28, suppl. 3, S56-S66
KBN – 2

1.327. N. Kawczyńska – Leda, M. Błaszczyński, J. Gadzinowski
“Powikłania po zabiegach chirurgicznych u noworodków”
Prz. Chir. Dziec. 2008, zeszyt 3-4, tom 3, s.53-60
KBN – 6

1.328. A. Szumała – Kąkol, J. Szczapa, N. Bakalarz – Matoga, A. Banaszak, J. Gadzinowski
„Enterokoki oporne na wankomycynę izolowane od noworodków leczonych w Klinice Neonatologii”
Post Neonatol 2008, nr 2 (14), s. 62-65

1.329. A. Szumała – Kąkol, Ł. Karpiński, J. Szczapa, G. Matusiak, J. Gadzinowski
„Środowisko mikrobiologiczne Kliniki Neonatologii”
Post Neonatol 2008, nr 2 (14), s. 23-25
KBN – 2

1.330. K. Zięba, D. Tomaszkiewicz – Mondry, I. Maroszyńska, M. Pomykalska, E. Kasprzak, J. Czajkowski, J. Gadzinowski
„ Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) u noworodków zagrożonych wystąpieniem retinopatii wcześniaków (ROP) ”
Post Neonatol 2008, nr 2 (14), s. 95-102

1.331. N. Kawczyńska – Leda, M. Szymankiewicz, M. Chmielnicka – Kopaczyk, W. Thomas, S. Seidenspinner, J. Gadzinowski
„Czynnik hamujący migrację makrofagów (MIF) w przebiegu zakażenia wewnątrzmacicznego u noworodków z bardzo małą masą ciała”
Post Neonatol 2008, nr 2 (14), s. 79-83
KBN – 2

1.332. A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk, M Badura-Stronka, K. Wiśniewska, M. Borszewska-Kornacka, G.H. Bręborowicz, M. Czerwonka-Szaflarska, A. Dobrzańska, J. Gadzinowski, E. Gajewska, U. Godula-Stuglik, M. Krawczyński, J. Limon, J.P. Mejnartowicz, J.Oleszczuk, J. Rusin, H. Sawulicka-Oleszczuk, J. Stańczyk, J. Szczapa, E. Szwałkiewicz- Warowicka, M. Walczak, J. Wysocki
„Congenital malformations in Poland In the years 2003-2004- the date from the Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM)”
Arch. Perinat. Med. 2008 Vol. 14 nr 3 s. 7-56
KBN- 9

1.333. D. Field, E.S. Draper, A. Fenton, E. Papiernik, J. Zeitlin, B. Blondel, M. Cuttini, R.F. Maier, T. Weber, M. Carrapato, L. Kollée, J Gadzinowski, P. Van Reempts
"Rates of very preterm birth in Europe and neonatal mortality rates"
Arch. Dis. Child. Fetal Neonat. Ed. 2009 Vol. 94 nr 4 s. F253-F256.
IF - 2.493
KBN - 32

1.334. J Łuczak-Wawrzyniak, M Czarnecka, N Konofalska, A Bukowska, J Gadzinowski
„Rodzice wcześniaka- analiza emocji i oczekiwań rodziców dzieci hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu”
Przegl. Gin. Położ. 2009 T 9 z 4-5 s. 321-325
KBN- 6

1.335. M Szymankiewicz, A Banaszak, J Gadzinowski
"Mechanika oddychania u noworodka z gruczolakowatością torbielowatą płuc - opis przypadku"
Post. Neonat. 2009 nr 2 (16) s. 16-18 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
KBN - 2

1.336. E. Burchard-Kroll, J. Gadzinowski
“Zespół sercowo-twarzowo-skórny – opis przypadku”
Postępy Neonatologii, Nr 2.(16) 2010
KBN 2

1.337. M. Czarnecka, J. Gadzinowski
„Ostry przebieg martwiczego zapalenia jelit u noworodka – opis przypadku”
Postępy Neonatologii , Nr 1(16) 2010
KBN 2

1.338. J. Gadzinowski, J. Mazela, E. Papiernik, E.S. Draper, L.A.A. Kollee, R. Agostino, J. Zeitlin on behalf of MOSAIC group
“The European MOSAIC Cohort of very preterm births: a Polish perspective.”
NeoReviews 2010 Vol. 11, No.10, October s.543-550

1.339. J. Kornacki, M. Czarnecka, M. Błaszczyński, J. Skrzypczak, J. Gadzinowski, A.  Jankowski, S. Sardesai
„Congenital Midgut Volvulus Assosciated with Fetal Anemia”
Fetal Diagnosis and Therapy 2010; 28:119-122
IF- 0.871/KBN- 20

1.340. J Łuczak-Wawrzyniak, M Czarnecka, N Konofalska, A Bukowska, J Gadzinowski
„Holistyczna koncepcja opieki nad wcześniakiem lub (i) dzieckiem chorym- pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i jego rodzicami.”
Perinat. Neonat.Ginek. 2010 T 3 nr1 s. 63-66
KBN 6

1.341. T. A. Merritt, R. Philips, S. Armstrong, J. Mazela,  J. Gadzinowski,
“When You Smoke Your Baby Smokes: Advancing Maternal and Child Health through an Academic Alliance to Improve Health of Mothers and their Infants”
Prz. Lek. 2010 T. 67 nr 10 s. 821-823
KBN- 6

1.342. J. Różycka, J. Gadzinowski, D.Vidyasagar, M. Chuchracki
“Morphine and morphine-6-glucoronide concentrations and their correlation with  pain response”
Archives of Perinatal Medicine 16(2), 92-96, 2010
KBN- 9

1.343. B. Stoińska, J. Gadzinowski, B. Pusz
„Czynniki ryzyka wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) u dzieci z bardzo małą urodzeniową masą ciała „
Postępy Neonatologii, Nr.2(16), 2010  
KBN 2

1.344. M Błaszczyński, W Porzucek, P Becela, J Gadzinowski
„ T-tube enterostomy in surgical management of emergency cases in neonate”
Archives of Perinatal Medicine 17 (2), 93-96, 2011
KBN 9

1.345. M Czarnecka, J Gadzinowski
“The values of mesenteric and celiar arterial blood flow parameters in healthy preterm newborns”, Archives of Perinatal medicine 17(1), 37-40, 2011
KBN 9

1.346. J Gadzinowski, P Albrecht, B Hasiec, R Konior, J Dziduch, A Witor, T Mellelieu, SP Tansey, T Jones, D Sarkozy, E A Emini, W C Gruber, D A Scott
“Phase 3 trail evaluating the immunogenicity , safety, and tolerability of manufacturing scale 13- valent pneumococcal conjugate vaccine”
Vaccine 29 (2011) 2947-2955
IF 3.572
>KBN 32

1.347. L Gortner, B Misselewitz, D Millingan, J Zeitlin, L Kollee, K Boerch,R Agostino, PV Reempts, JL Chabernaud,  G Breart, E Papiernik, PH Jarreau, M Carrapato, J Gadzinowski, E Draper
„Rates of bronchopulmonary dysplasia In very Preterm neonates in Europe: results from the MOSAIC cohort”
Neonatology 2011 Vol. 99 nr 2 s. 112-117
IF 2.289
KBN 27

1.348. CG Guardia, FR Moya, S Sinha, J Gadzinowski, SM Donn, P Simmons and R Segal
“Reintubation and risk of morbidity and mortality in preterm infants after surfactant replacement therapy”
Journal of Neonatal-Perinatal Medicine 1 (2011) 1-9

1.349. J Mazela, TR Sosnowski, A Moskal, J Gadzinowski
„Small neonatal ET tube sizes decrease aerosol penetration – computational fluid dynamic study (CFD)”
Respiratory Drug Delivery Europe 2011s.401-404

1.350. J Murlewska, M Pietryga, A Bagnosz-Magnuszewska, A Zawiejska, J Brązert, J Gadzinowski, E Wender-Ożegowska
„Konsekwencje położnicze niewyrównanej metabolicznie cukrzycy ciążowej” - analiza przypadku klinicznegoGinek. Pol.2011 T.82 nr 8 s. 627-631
IF 0.367
KBN 9

1.351. M Pietryga, J Murlewska, D Pietrzycka, P Becela, J Brązert, J Gadzinowski, A Jankowski
„Nieimmunologiczny obrzęk płodu w przebiegu wrodzonej niedrożności jelit”- analiza przypadku klinicznego
Gin. Pol. 2011 T. 82 nr 9 s. 709-714
IF 0.367
KBN 9

1.352. M Rutkowska, E Helwich, R Borecka, J Gadzinowski, K Polak, M Czyżewska, A Kościesza, MK Kornacka, M Klimek
„Częstość zakażeń układu oddechowego u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną otrzymujących profilaktycznie paliwizumab”
Ped. Pol. 2011 T. 86 nr 4 s.317-325

1.353. M Sierzputowska-Pieczara, M Czarnecka, M Szymankiewicz-Bręborowicz,J Gadzinowski
„Martwica tkanki podskórnej noworodka, powikłana hiperkalcemią”. Opis przypadku.
Subcutaneous fat necrosis of the newborn associated with hypercalcaemia – case report”
Postępy neonatologii 2011 nr 2 (17) s.62-63
KBN 2

1.354. M Sierzputowska-Pieczara, E Burchard-Kroll, J Gadzinowski
„Zespół Edwarda- Dis aliter visum est – opis przypadku. Edwards syndrome – Dis aliter visum est –case report”
Postępy neonatologii nr 1 (17) 2011s.82-84
KBN 2

1.355. B Stoińska, J Gadzinowski
“Neurological and developmental disabilities in ELWB and VLBW”: follow-up at 2 years of age
J. Perinatol. 2011 Vol. 31 nr 2 s. 137-142
IF 2.003
KBN 27

1.356. T Szczapa. J Gadzinowski
„Use of Heliox in the Management of Neonates with Meconium Aspiration Syndrome”
Neonatology 100(3) 217 – 342 (2011)
IF 2.289
KBN 27

1.357. J Wójkowska-Mach, M Borszewska-Kornacka, J Domańska, J Gadzinowski, E Gulczyńska, E Helwich, A Kordek, D Pawlik, J Szczapa, J Klamka, PB Heczko
„Early-onset Infections of Very-low-birth-weight Infants in Polish Neonatal Intensive Care Units”
Pediatric Infectious Disease Journal 2012 July,Vol.31, Nr 7
IF- 3.577
KBN-35.000

1.358. Różańska, J Wójkowska-Mach, M Borszewska-Kornacka, A Cmiel, J Gadzinowski, E Gulczyńska, E Helwich, A Kordek, D Pawlik, J Szczapa, PB. Heczko
„Zużycie antybiotyków i koszty ich zakupu w oddziałach polskiej sieci neonatologicznej”
Prz. Epid. 2012 : T. 66, nr 3, s. 513-519
KBN- 5.000

1.359. T Szczapa, Ł Karpiński, J Moczko, M Weindling, A Kornacka, K Wróblewska, A Adamczak, A Jopek, K Chojnacka, J Gadzinowski
”A comparison of cerebral tissue oxygenation values in full term and preterm newborns by the simultaneous use of two near-infrared spectroscopy devices: an absolute and a relative trending oximeter.,”
Journal of Biomedical Optics (JBO) 2013 : Vol. 18, nr 8
IF : 2.881
KBN: 35.000

1.360. J Wójkowska-Mach, A Chmielarczyk, M Borszewska-Kornacka, J Domańska,     J Gadzinowski, E Gulczyńska, M Nowiczewski, E Helwich, A Kordek, D Pawlik, J Jursa-Kulesza, S Gierdys-Kalemba, J Szczapa, PB Heczko 
“Enterobacteriaceae Infections of Very Low Birth Weight Infants in Polish Neonatal Intensive Care Units : Resistance and Cross-transmission”
Pediatric Infectious Disease Journal 2013 : Vol. 32, nr 6, s. 594-598 
IF : 3.569
KBN: 35.000

1.361. E Helwich, J Wójkowska-Mach, M Borszewska-Kornacka, J Gadzinowski, E Gulczyńska, A Kordek, D Pawlik, J Szczapa, J Domańska, J Klamka, PB Heczko 
“Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową.”
Badania Polskiej Sieci neonatologicznej.
Medycyna Wieku Rozwoj. 2013 T 17 nr 3 str.224-231

1.362. T Szczapa, J Gadzinowski, J Moczko, TA Merritt
„Heliox for mechanically ventilated newborns with bronchopulmonary dysplasia”
Arch Child Fetal Neonatal Ed 2013, Nov 15 O F1-F6 doi: 10.1136

1.363. J Wójkowska-Mach, E Helwich, M Borszewska-Kornacka. J Gadzinowski, E Gulczyńska,  
A Kordek, D Pawlik, J Szczapa, J Domańska, , J Klamka, PB Heczko  
„Infections reported in newborns with very low birth weight who required surgical treatment. Data from the Polish Neonatology Surveillance Network”
Medycyna Wieku Rozwojowego 2013 : T. 17, nr 2, s. 143-150 
KBN 7.000

1.364. T Szczapa, J Beck, M Migdal, J Gadzinowski                                                                         
”Monitoring diaphragm electric al activity and the detection of congenital central hypoventilation syndrome in a newborn”
Journal of Perinatology 2013 Vol.33(11) s.905-907
IF :2.248
KBN:30.000

1.365. M Bugiera, M Szymankiewicz, G Kruszyński, GH Bręborowicz, J Gadzinowski 
„Noworodki matek z łożyskiem przodującym o nieprawidłowej implantacji”
Perinatologia , Neonatologia i Ginekologia 2013 T 6, z.4, s. 225-228

2. Prace Poglądowe

2.1. Gadzinowski J.:
„Sprawozdanie z pobytu na stypendium w USA”.
Ginekologia Polska, 1987, 56, 11, 720.
KBN – 5

2.2. Bręborowicz G., Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Sprawozdanie z XIII Europejskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1992, 4, 205-207.
KBN – 2

2.3.Gadzinowski J., Bręborowicz G.:
“Sprawozdanie z Zimowej Szkoły Perinatologii”.
Nowiny Lekarskie, 1992, 2, 89.
KBN – 1

2.4.Gadzinowski J.:
“Sprawozdanie z XX Światowego Kongresu Pediatrów w Rio de Janeiro. Układ oddechowy”.
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1992, 5, 183-184.
KBN – 2

2.5. Bręborowicz G., Gadzinowski J., Słomko Z. :
“Działalność Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej  (European Association of Perinatal Medicine - EAPM).”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1992, 5, 185-192
KBN – 2

2.6. Gadzinowski J. Bręborowicz G.H., Szymankiewicz M.
“Sprawozdanie z III Światowego Kongresu Medycyny Perinatalnej.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1997, 18, 206-208
KBN – 2

2.7. M. Błaszczyński, B. Stoińska, A. Grygier, B. Witosław, P. Becela, J. Gadzinowski,  P. Prycki
“Noworodek z przepukliną przeponową – stabilizacja tlenkiem azotu przed zabiegiem operacyjnym”br> Pediatria Praktyczna 1998, 6,(2), 93-100
KBN – 0.5

2.8. D. Pietrzycka, J. Gadzinowski, M.K. Kornacka, M. Borkowska
“Fungal infections in newborns”
Archives of Perinatal Medicine, 2001, 7(1), 9-13
KBN – 4

2.9. A. Kłosowska, K. Wróblewska, W. Seniuk, J. Szczapa, J. Gadzinowski          “Występowanie  posocznicy w oddziale intensywnej terapii noworodkowej”
Postępy Neonatologii  2001, 2, 67-74

2.10. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
“Postępy w pediatrii w 2000 roku – opinie specjalistów. Neonatologia”
Medycyna Praktyczna Pediatria, 2001, 2, 64-71

2.11. J. Różycka, J. Gadzinowski
“Neonatologia w internecie”
Przewodnik Menadżera Zdrowia, 2001, 2(9), 52

2.12. J. Wysocki, J. Mazela, J. Gadzinowski
“Immunoprofilaktyka czynna i bierna noworodków, wcześniaków, niemowląt i dzieci z małą masą urodzeniową”
Standardy Medyczne, 2001, 3,1, 40-44
KBN – 3

2.13. Piaszczyński M., Anttila V., Wojtalik M., Gadzinowski J.
“Brain death in newborns and infants – proposal of diagnosis and management – review of literature”
Archives of Perinatal Medicine, 2002, 8(2), 54-57
KBN – 3

2.14. A. Jopek, J. Gadzinowski, M. Borkowska.
„Jakość a wartość życia - dylemat etyczny i kliniczny w praktyce neonatologa.”
Pediat. Prakt. 2005, 13,1, 67-71
KBN – 0.5

2.15. T.Szczapa, J. Gadzinowski.
„Zastosowanie mieszaniny tlenu i helu w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków.
Post. Neonat. 2005, 2(8), 157-160
KBN – 2

2.16. M. Nowiczewski, J. Wilczyński, J. Gadzinowski
„Opieka nad noworodkiem matki z chorobami i zaburzeniami rytmu serca”
Kardiol. Dypl. 2006, 3, 75-79

2.17. J. Mazela, A. Meritt, J. Gadzinowski, S. Sinha
„Evolution of pulmunary surfactants for the treatment of neonatal respiratory  distress syndrome and paediatris lung diseases”
Acta. Paediatr. 2006, 95, 1036-1048
IF – 1.297
KBN – 20

2.18. D. Pietrzycka, J. Gadzinowski
„Opieka perinatalna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ”
Klin Perinat Ginek 2007, 43,3, 7-14
KBN – 4

2.19. J. Gadzinowski, A. Jopek
„ Neonatologia – między etyką a pragmatyzmem ”
Nauka, 2007, 3, 21-30
KBN – 4

2.20. J Gadzinowski
"Response to Dr Garg and Dr Gogia"
J. Perinatol. 2009 Vol. 29 nr 1 s. 75 bibliogr.

2.21. A Jaworska, J Szczapa, J Gadzinowski
"Zasady stosowania linii centralnych zakładanych drogą wkłucia obwodowego"
Postępy Neonatologii, 2009; 2 (15):108-112
KBN - 2

2.22. J Mazela, J Gadzinowski
”Stosowanie aerozoli w leczeniu noworodków sztucznie wentylowanych – zalecenia”
Standardy Medyczne/Pediatria 2009; 6: 1134–1140.
KBN - 6

2.23. K. Dąbrowska, J. Gadzinowski
„Zasadność zabiegów wewnątrzmacicznych w ocenie neonatologa”
Postępy Neonatologii , Nr 2 (16) 2010
KBN - 2

2.24. J. Mazela, A. Merritt,  E. Florek, J. Gadzinowski
„Wpływ nikotyny na dziecko w pierwszym roku życia – WARTO rzucić palenie,  
Przegląd Lekarski 2010 T 67 nr 10 s. 1045-1047
KBN - 6

2.25. K Dąbrowska, J Gadzinowski
“ Czy operacje wewnątrzmaciczne są uzasadnione? – perspektywa neonatologa. Część I. Wrodzona przepuklina przeponowa”
Ginekologia Polska 2011, 82, 371-377
IF 0.367 / KBN 9

2.26. K Dąbrowska,  J Gadzinowski
“ Czy operacje wewnątrzmaciczne są uzasadnione? – perspektywa neonatologa. Część II. Przepuklina oponowo-rdzeniowa, uropatia zaporowa, wysięk opłucnowy”
Ginekologia Polska 2011, 82, 460-467
IF 0.367 / KBN 9

2.27. K Dąbrowska, J Gadzinowski
“ Czy operacje wewnątrzmaciczne są uzasadnione? – perspektywa neonatologa. Część III. Zespół przetoczenia między bliźniętami”
Ginekologia Polska, 2011, 82, 525- 532
IF 0.367 / KBN 9

2.28. A Dobrzańska, J Gadzinowski, E Helwich, L Lauterbach, M Kornacka, A Piotrowski,       M Migdał, W Walas, J Szczapa
„Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie stosowania surfaktantu u noworodków i dzieci”
Standardy Medyczne, Pediat. 2011 T. 8 nr 4 s. 526-534
KBN 6

2.29. J. Mazela, R A Polin, TA Merritt, J Gadzinowski
„Challenge of aerosol therapy among mechanically ventilated infants”

Archives of Perinatal Medicine 17 (1), 49-54, 2011  
KBN 9

2.30. T A Merritt, J Gadzinowski, J Mazela, A M Adamczak
„Epigenetic influence in the development of bronchopulmonary dysplasia”
Archives of Perinatal medicine 17(1), 17-22, 2011
KBN 9

2.31. E Gulczyńska, J Gadzinowski
„Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedokrwienno- niedotlenieniowej u noworodka”
Ginekologia Polska 2012 marzec Nr 3 Vol. 83 s. 214-218
IF-0.411/ KBN- 15.000

2.32. J Gadzinowski, TA Merritt, A Jopek, A Kochański, A Lavery, T Merritt
„In vitro babies – medical and legal aspects: a European and North American perspective”
Jurnal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 2012 vol.93 s.9-26
KBN- 5.000

2.33. M Waszak, K Cieślik, J Gadzinowski, GH Bręborowicz, J Kempiak, M Szalata, K Wielgus, M Skrzypczak-Zielińska, R Słomski
„ A Health burden risk In newborns from bigeminal pregnancies conceived In vitro”
Archives of Perinatal Medicine 2013 Nr 19 (2) s. 107-112

2.34. E Helwich, A Chojnacka, B Czeszyńska, M Czyżewska, J Gadzinowski, U Godula-Stuglik, E Gulczyńska, E Homa, P Korbal, M Kornacka, A Kościesza, Z Kucharska, R Lauterbach, J Meller, A Sowa, M Szymankiewicz, M Szczepański
„Profilaktyka zakażeń RSV u dzieci urodzonych przedwcześnie w pierwszym roku ich życia”
Postępy Neonatologii 2013 Nr 2 ( 19)

2.35. A Kochański, TA Merritt, J Gadzinowski, A Jopek                                                                      
„The impact of assisted reproductive technologies on the genome and epigenome of the newborn”
Journal of Neonatal- Perinatal Medicine 2013 nr 6 (2) s. 101-10

3. Prace kazuistyczne i komentarze

3.1. E Gulczyńska, M Kęsiak, J Kryszczyńska, J Gadzinowski, P Oszukowski
„Pierwsze zastosowanie hipotermii leczniczej w Polsce – selektywne chłodzenie głowy (Cool-Cap) z umiarkowaną hipotermią ciała u noworodka z cechami encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej”
Ginekologia Polska 2012 maj Nr 5 Vol. 83 s. 321-400
IF- 0.411/ KBN- 15.000

3.2. J Gadzinowski, E Gulczyńska, B Michniewicz, T Opala, J Buks
”Pierwszy przypadek w Polsce zastosowania hipotermii leczniczej całego ciała w leczeniu encefalopatii niedotlenieniowo - niedokrwiennej u noworodka.”
Ginekologia Polska 2012 Nr 8, Vol. 83 s. 630-632
IF- 0.411/ KBN- 15.000

3.3.J Gadzinowski, E Gulczyńska
Komentarz do artykułu                                                                   
„Odległe wyniki oceny hipotermii w leczeniu zamartwicy u noworodków”
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2012 listopad-grudzień 6(84) s.75

3.4.J Gadzinowski   
Komentarz do pracy „Zapłodnienie pozaustrojowe: ryzyko powikłań w okresie okołoporodowym i rozwój we wczesnym dzieciństwie”
Opinia naukowa Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz British Fertility Society nr 8, maj 2012
Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2013 T. 6 (88) s. 19-29

4. Streszczenia zjazdowe, kongresowe

4.1.Twarowska I, Szczapa J, Gadzinowski J.
„Newborns from mothers treated with tocolytics”
Intens. Care Med. 1980, 6,1, 42
Europejskie Spotkanie dot. Intensywnej Opieki. Paryż 24-26 stycznia 1980.

4.2. Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Diagnostic value of bioelectrical monitoring in small prematures.”
(Diagnostyczna  wartość monitorowania bioelektrycznego u małych wcześniaków).
Materiały II Wernemmünder Symposium "Das sehr unreife Kind", Rostock-Wernemmüde, NRD, 1983, Abstracts 216-218.

4.3.Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Heart rate and its variability in healthy newborns and those with respiratory distress.” (Częstość uderzeń serca i zmienności częstości uderzeń serca u noworodków zdrowych i z zespołem zaburzeń oddychania).
International Conference on Perinatal and Newborn Care, Kair, Egypt, 1985,    Abstracts 57.

4.4. Bręborowicz G, Moczko J, Budner M., Słomko Z, Gadzinowski J.
„Komputerowa analiza zmienności czynności serca płodu”
W: Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kraków 8-10 września 1985r.: Materiały zjazdowe. T. 1. Streszczenia referatów. Kraków 1985, 6

4.5. Bręborowicz G., Moczko J., Gadzinowski J., Spaczyński M., Słomko Z.:
“An analysis of the fetal heart rate variability iun frequency domain”
(Analiza zmienności częstości uderzeń serca płodu w dziedzinie częstotliwości).
Materiały Symposium w Churchil College,  University of Cambridge.
“The  computer  in Obstetrics and Gynecology", Cambridge, England, 1986, Abstracts 47.
             
4.6. Sokołowska K., Twarowska I., Gadzinowski J., Spaczyński M.:
“Effectiveness of PDA treatment in newborns”. (Wyniki leczenia przetrwałego przewodu tętniczego u noworodka).
10-th European Congress of Perinatal Medicine, Lipsk, NRD, 1986, Abstracts 289.

4.7. Gadzinowski J., Bręborowicz G., Moczko J., Twarowska I.:
“Spectral components of heart rate variability in normal newborns born by spontaneous delivery and by cesaream section.” (Spektralne składowe  częstości uderzeń serca u zdrowych noworodków urodzonych samoistnie i cięciem cesarskim).
10-th European Congress of Perinatal Medicine. Lipsk, NRD, 1986, Abstracts 349.

4.8. Gadzinowski J., Bręborowicz G., Moczko J., Twarowska I. Słomko Z.:
“Comparision of the spectral components of heart rate variability in normal fetuses and newborns.” (Porównanie spektralnych składowych zmienności częstości uderzeń serca u zdrowych płodów i noworodków).
10-th European Congress of Perinatal Medicine, Lipsk, NRD, 1986, Abstracts 350.
               
4.9. Gadzinowski J., Bręborowicz G., Moczko J., Twarowska I.:
“Spectral components of heart rate variability in normal newborns born by spontaneous delivery and by cesaream section.” (Spektralne składow zmienności
częstości uderzeń serca u zdrowych noworodków urodzonych samoistnie i cięciem cesarskim).
Journal of Perinat. Medicine 1987, 15(suppl.1.), 201.
               
4.10. Twarowska I., Gadzinowski J., Szczapa J.:
“The gas exchange during High Frequency Positive Pressure Ventilation in low birth weight newborns with Respiratory Distress Syndrome.” (Wymiana gazowa w  wentylacji wysokimi częstotliwościami oddechów u noworodków z niską urodzeniową masą ciała i zespołem zaburzeń oddychania).
XI European Congress of Perinatal Medicine, Rzym,  Włochy, 1988, Abstracts 124.
    
4.11. Gadzinowski J.,  Moczko J., Bręborowicz G., Twarowska I., Słomko Z.:
“Heart rate variability in neonates with Respiratory Distress Syndrome: An analysis in frequency domain. (Zmienność częstości uderzeń serca u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania: Analiza w dziedzinie częstotliwości).”
XI European Congress of Perinatal Medicine, Rzym, Włochy, 1988,  Abstracts 299.

4.12. Bręborowicz G., Słomko Z., Moczko J., Gadzinowski J.:
“Short term variability of fetal heart rate during breathing movements in high risk pregnancies.” (Zmienność krótkoterminowa częstości uderzeń serca podczas  ruchów oddechowych płodu w ciążach wysokiego ryzyka).
XI European Congress of Perinatal Medicine, Rzym, Włochy, 1988, Abstracts, 128.
                           
4.13. Gadzinowski J., Moczko J., Bręborowicz G., Twarowska I.:
“The neural control of the cardiovascular system in neonates with Respiratory Distress Syndrome”. (Kon trola nerwowa układu krążenia u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania).
Materiały Symposium über Neugeborenen Intensivtherapie, Drezno, NRD, 1988, I, 25

4.14. Moczko J., Gadzinowski J., Szymankiewicz M.,Kramer L., Bręborowicz G.:
Quantification of the neonatal heart rate variability by spectral analysis in  relation  to sleep states. (Ocena ilościowa zmienności częstości uderzeń serca noworodka przy użyciu analizy spektralnej w zależności  od stanu snu)”.
XII European Congress of Perinatal Medicine, Lyon, Francja, 1990,39.

4.15. Brązert K., Twarowska I., Gadzinowski J.:
“In vivo influence of selected factors on oxygen hemoglobin affinity in the premature infants. (Przyżyciowy wpływ wybranych cz ynników na powinowactwo hemoglobiny do tlenu u noworodków wcześniaków).”
XII European Congress of Perinatal Medicine, Lyon, Francja,1990, 137.
               
4.16. Bręborowicz G., Moczko J., Gadzinowski J., Słomko Z.,
“Spectral analysis of the fetal heart rate variability in high risk pregnancies. (Spektralna analiza zmienności częstości uderzeń serca płodu w ciąży wysokiego ryzyka)”.
XII European Congress of Perinatal Medicine, Lyon, Francja 1990, 118.
               
4.17. Brązert K., Twarowska I., Gadzinowski J.,
„Ultrasound renal assessment of full term and premature neonates.”
(Ultrasonograficzna ocena nerek u noworodków donoszonych i wcześniaków).
XII European Congress of Perinatal Medicine, Lyon, Francja 1990,158.

4.18. Brązert K., Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Routine ultrasound renal screening of newborn infants in neonatal  intensive care unit [NICU]. (Rutynowa przeglądowa ocena nerek u noworodków donoszonych na  oddziale intensywnej terapii).”
The 7-th Congress of the European Federation of Societes for Ultrasound in
Medicine and Biology, Jerozolima, Izrael, 1990, 369.
             
4.19.  Brązert K., Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Routine ultrasound renal scereening of premature and full-term infants.”
Ultrasonograficzne badania przeglądowe nerek u noworodków wcześniaków i donoszonych.
II Naukowe Spotkanie Ginekologów i Położników "Dni Heliodora  Święcickiego",  Poznań, 1988, 369.
Wydano: Ginekologia Polska 1991, supl. t.2, 461.
(Materiały na XXIV Krajowy Kongres PTG z udziałem gości zagranicznych).

4.20. Moczko J., Gadzinowski J. , Szymankiewicz M., Kramer L., Bręborowicz G., :
“Spectral copmponents of the neonatal heart rate variability in low-frequency range in various sleep states.” (Spektralne składniki zmienności częstości uderzeń serca u noworodków z małą masą ciała w różnych stanach snu).
II Naukowe Spotkanie Ginekologów i Położników "Dni Heliodora Święcickiego", Poznań, 1988.
Wydano: Ginekologia Polska, 1991, supl.t.2, 460-461.
(Materiały na XXIV Krajowy Kongres PTG z udziałem gości zagranicznych).

4.21. Brązert K., Twarowska I., Gadzinowski J.:
“Puls oximetry: influence of selected factors on oxygen hemoglobin affinity of the newborns with acute respiratory failure.” (Pulsacyjna oxymetria: wpływ  wybranych czynników na powinowactwo hemoglobiny do tlenu u noworodków z  ostrą niewydolnością oddechową).
II Naukowe Spotkanie Ginekologów i Położników "Dni Heliodora Święcickiego", Poznań, 1988.
Wydano: Ginekologia Polska, 1991, supl.2, 462.

4.22. Välimäki I., Jahnukainen T., Gadzinowski J.:
“Hypoxia and cardiovascular control in the newborn. (Niedotlenienie a regulacja układu krążenia u noworodków).”
Midnight Sun School on Hypoxia and Perinatal Haemodynamics, Turku,            
Finlandia, 1992.
    
4.23. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Twarowska I., Halliday H.L.:
“Improved gas exchange after surfactant [Curosurf] administration in neonates with respiratory distress syndrome. (Poprawa  w wymianie gazowej po  podaniu surfaktantu [Curosurf] noworodkom z zespołem zaburzeń oddychania).”        
7-th international workshop on surfactant replacement, San Sebastian,  Hiszpania, 1992, 36.

4.24.  Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Halliday H.L.:
a)“Importance in gas exchange after surfactant [Curosurf] administration  in neonates with respiratory distress syndrome”. (Ważność zmian w wymianie gazowej po podaniu surfaktantu [Curosurf] noworodkom z zespołem zaburzeń  oddychania).
Midnight Sun School on Hypoxia and Perinatal Haemodynamics, Turku, Finlandia, 1992.
 b)“Importance in gas exchange after surfactant [Curosurf] administration  in neonates with respiratory distress syndrome”. (Ważność zmian w wymianie  gazowej po podaniu surfaktantu [Curosurf] noworodkom z zespołem zaburzeń oddychania).
6-th European Congress on Intensive Care Medicine, Barcelona, Hiszpania, 1992.
c)“Importance in gas exchange after  surfactant [Curosurf] administration in neonates with respiratory distress syndrome.” (Ważność zmian w wymianie gazowej po podaniu  surfaktantu [Curosurf] noworodkom z zespołem zaburzeń  oddychania).
Journal of Perinatal Medicine, 1992, suppl.20, 311.
XIII European Congress of Perinatal Medicine, Amsterdam, 1992.

4.25. Gadzinowski J., Rudnicki J., Sackey S., Patalan J.:
“Leczenie skojarzone zespołu zaburzeń oddychania u noworodków przy pomocy podania surfaktantu i przyspieszenia dojrzałości płuc noworodka -  doniesienie  wstępne.”
Sympozjum "Surfaktant w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków",
Poznań, Kliniczna Perinatologia i Ginekologia,1992, supl.II,  161-163.
           
4.26. Gadzinowski J.,Rudnicki J., Sackey S., Twarowska I.:
“Simultaneous treatment of the RDS of the neonates with surfactant instillation and acceleration of the neonatal lung maturity.” (Leczenie noworodków z  zespołem zaburzeń oddychania przez równoczesne przyspieszanie dojrzałości płuc i podawanie surfaktantu).
Journal of Perinatal Medicine, 1992, 20, suppl. 1, 312.
XIII European Congress of Perinatal Medicine, Amsterdam 1992,               

4.27. Brązert K., Gadzinowski J., Twarowska I.:
“The degree of influence of selected factors on hemoglobin-oxygen affinity in the premature neonates”. (Stopień wpływu wybranych  czynników na krzywą  dysocjacji hemoglobiny u noworodków wcześniaków).
Journal of Perinatal Medicine,1992, 20, suppl. 1, 290.
XIII European Congress of Perinatal Medicine, Amsterdam 1992,
    
4.28. Bręborowicz G., Dalton K.J., Moczko J., Gadzinowski J.:
“Analysis of stability of rhythmical oscillations in fetal heart rate recordings.”
(Analiza stabilności rytmicznych oscylacji w zapisach częstości uderzeń serca płodu).
Journal of Perinatal Medicine, 1992,20,  suppl.1.12.
XIII European Congress of Perinatal Medicine, Amsterdam 1992,               
           
4.29. Szymankiewicz M., Gadzinowski J.: Bręborowicz G.:
a)“Treatment of babies from Poznań who were enrolled in Curosurf 4.” (Leczenie noworodków z Poznania zakwalifikowanych  do Curosurf 4).
2-nd World Congress of Perinatal Medicine, Rzym, Włochy 1993,
Materiały Zjazdowe Kongresu: Abstracts Book 1993, 71.
b)“Curosurf treatment of babies from Poznań who were enrolled in Curosurf 4.”
( Leczenie noworodków z Poznania zakwalifikowanych do Curosurf 4).
8-th International Workshop on surfactant replacement, Oslo, Norwegia, 1993.
Materiały Zjazdowe

4.30. Brązert K., Szymankiewicz M., Moczko J., Mościcka A., Bręborowicz G.H.,  Gadzinowski J.:
“Monitoring of preterm infants with respiratory distress using pulse  oximetry.” (Monitorowanie wcześniaków z zaburzeniami oddychania przy pomocy pulsacyjnego oksymetru).
Materiały Zjazdowe, Abstracts Book 1993, 75, 363.
2-nd World Congress of Perinatal Medicine, Rzym, Włochy, 1993,
           
4.31. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H.:
“Surfactant application in newborns with respiratory distress syndrome - prophylaxis or rescue?” (Leczenie noworodków przy użyciu surfaktantu  - profilaktycznie czy leczniczo?)
Midnight Sun School on Vasoactive Control and Perinatal Circulation, 1994. Materiały sympozjum. Abstracts. Turku, Finlandia 1994.          

4.32.   Mościcka A., Mościcki A., Haagsman H.P., van Eijk M., Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Does prenatal administration of TRH and/or glucocorticosteroids affect surfantant protein A (SP-A) content in human amniotic fluid?”
(Czy prenatalne podanie THR i/lub glikokortykosterydów ma wpływ na zawartość białka surfaktantu  A (SP-A) w płynie owodniowym?).
European Respiratory Society - Paris, Francja , 1995.             
Annual Congress, Barcelona, Catalonia,1995.

4.33.  Paradowska-Grygier A., Gadzinowski J.:
“Factor predisposing to chronic lung disease and spectrum of oxygen dependency in infant weighting 750 to 1500 grams. (Czynniki predysponujące do chronicznej choroby płuc i spektrum zależności od  tlenu u noworodków ważących 750 do 1500 gramów).
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, Supl. 9, 326.

4.34.   Gadzinowski J.:
“A program for the improvement of perinatal care in Poland -changing paradigm”.
3rd World Congress of Perinatal Medicine, 1996,San Francisco.
           
4.35.   Mościcki A., Mościcka A., Henk P., Haagsman M., Van Eijk., Gadzinowski J., Słomko Z.:
“Does prenatal administration of glucocortycosteroidos affect surfactant  protein A (SP-A) content in human amniotic fluid?”.
XV th European Congress of Perinatal Medicine 1996, Glasgow.
Prenat Neonatal Med. 1996, 1, suppl. 1, 154

4.36.  Mazela J, Moczko JA, Gadzinowski J, Vidyasagar
“The development of the circadian rhythm in premature infants with bronchopulmonary dysplasia in the NICU”
XV th European Congress of Perinatal Medicine 1996, Glasgow.
Prenat Neonatal Med. 1996, 1, suppl. 1, 237

4.37.  Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Moczko J, Mazela J, Flig E, Hermann T, Bręborowicz GH, Vidyasagar D
“The influence of asphyxia on the levels of hypoxanthine, xanthine and uric acid in term and premature infants”
XV th European Congress of Perinatal Medicine 1996, Glasgow.
Prenat Neonatal Med. 1996, 1, suppl. 1, 45

4.38. Porzucek I., Gudmundsson S., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G., Marsal K.
“Neonatal brain color doppler energy imaging and velocimetry in neonatal and  high-risk cases.”
XV Nordic Congress in Perinatal Medicine.Turku, Finlandia. 1997

4.39. Dubiel N., Gudmundsson S., Kozber H., Dębniak B., Porzucek I., Gadzinowski J., Bręborowicz G., Marsal K.
“Color Doppler energy imaging of fetal organs and placenta in normal pregrancy.”
XV Nordic Congress in Perinatal Medicine.Turku, Finlandia. 1997.
           
4.40. Mościcka A., Gadzinowski J.
“Thyroid hormones and prolaction in premature infants with and RDS after   prenatal TRH treatment.”
Pediatric Academic Societes Annual Meeting.Washington 1997

4.41.   Gadzinowski J., Porzucek I., Dubiel  M., Gudmundsson.
“Neonatal brain Color Doppler Energay imaging and velocimetry in normal cases in the first period after birth”.
XI Congress of International Perinatal Doppler Society. Osaka 1997.      

4.42.   Gadzinowski J., G.H. Bręborowicz, M. Szymankiewicz
“Sprawozdanie z III Światowego Kongresu Medycyny Perinatalnej.”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, Poznań, 1997, XVIII, 206

4.43.   Szymankiewicz m., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H.
“Changes in lung mechanics after surfactant instillation”
2nd World Congress on Labour and  Delivery, Rzym 1997, P 40

4.44.   Mościcka A.,Mościcki A., Gadzinowski J. Słomko Z., Bręborowicz G., Wilczyński J.
“Study of glucocortycosteroidos plus TRH for prevention of RDS and other complications of prematurity”
Materiały szkoleniowo-n aukowe z Sympozjum w Munster, 1997
Z Gerburshilfe Neonatol 1997, 201,5, 230

4.45.   Porzucek I., Gudmundsson S., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G. Marsal K.
“Neonatal brain Color Doppler energy imaging and velocimetry in normal and high -  risk cases”
XV Nordic Congress in Perinatal Medicine, Finland, 1997, FC 13

4.46. Dubiel M., Gudmundsson S.,Kozber H., Dębniak B.,Porzucek I., Gadzinowski J.,  
Bręborowicz G., Marshal K.
“Color Doppler energy imaging of fetal organs and placenta in normal pregnancy”
XV Nordic Congress in Perinatal Medicine, Finland, 1997, P. 25

4.47.   Gadzinowski J. ,Miśkowiak B., Dyszkiewicz W.
“4-Year MD Program Taught in English”
III Światowy Kongres Polonii Medycznej, Częstochowa-Kraków, 1997

4.48.  Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H.
“Changes in mean airway pressure and work of breathing after surfactant instillation in newborns with RDS.”
Z Gebursthilfe Neonatol, 1997, 201, 5, 219
Astracts from 23rd Annual Meeting of the German-Austrian Society for Neonatology and Pediatric Intensive Medicine, Munster, 16-18 October 1997
    
4.49.   I. Czarnecka - Porzucek, Dubiel M., Gadzinowski J. Bręborowicz G.H., Gudmundsson S.:
“Power Doppler and doppler velocimetry of neonatal brain in healthy term born infants”
Ultrasound Obst Gynecol 1998, Supl. I, vol.12, 127

4.50.  Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Gudmundsson.:
“Neonatal brain power doppler imaging and velocimetry in healthy neonates.
Prenatal and Neonatal medicine” , 1998, 201 (Abstracts of the XVI European Congress of Perinatal Medicine, Zagrzeb, 1998)

4.51.  M. Szymankiewicz, E. Burchardt-Kroll, J. Gadzinowski
“Early effect of inhaled budesonide on pulmonary function in newborns with bronchopulmonary dysplasia.”
European Society for Pediatric Research, Belfast' 98. Pediatr Res 1998, 44, 3

4.52. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“The influence of surfactant instilation on tidal volume (tv) and minute ventilation  (mv) in premature newborns with RDS”
I-st International Symposium on New Technologies in Gynecology, Perinatology  and Neonatology, Folgaria, Włochy, 1998, Abstracts, C40

4.53. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Diagnosis of broncho - pulmonary dysplasia (BPD) on 5th and 10th day of mechanical ventilation  of premature newborns by the meassurment of dynamic compliance (cdyn) and airway resistance (raw), “
Prenatal and Neonatal Medicine, 1998, 3, 42, Abstracts of the XVI European Congress of Perinatal Medicine, Zagrzeb, 1998

4.54. J. Gadzinowski, D. Vidyasagar, J. Siwiec
“Neonatal pain: actual approach to the diagnosis and treatment”
World Cingress of Perinatal Medicine, Buenos Aires, Argentyna, 1999

4.55. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G., Gudmundsson S.
“Brain  power doppler and velocimetry in healthy neonates”
2nd International Congress on New Technologies in Reproductive Medicine    
Neonatology and Gynecology, Porto Conte Ricerche, 1999

4.56. P. Nycz, J.Ł. Mazela, Z. Malewski, A. Sokalska, M. Sierzputowska, J. Gadzinowski, G. Bręborowicz
a)“Epidemiology of multiples and singletos at the University Maternal Hospital  in Poznań;” 1975-98 - P19
 I. Porzucek, M. Dubiel, J. Gadzinowski, G.H. Bręborowicz, S. Gudmundsson
b)“Power Doppler Images of Twin's brain - is Intertwine Cerebral Perfusion Difference Characteristic? - P21
B. Stoinska, M.K. Kornacka, A. Grygier, E. gajewska, E. Burzyńska, L. Kramer, J. Gadzinowski
c)“Newborns from multiple pregnancies - a study on early development- P25”
12th international Workshop on Multiple Pregnancy "From Curiosity to Epidemic" Twin Research, Vol. 2, Supp. 1, 1999

4.57. A. Małecki, J. Mazela, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
a)“Cardiac output in Premature Neonates with Respiratory Distress Syndrome and Patent Ductus Arteriosus”. - 148
J. Siwiec, I. Porzucek, J. Gadzinowski, R. Bhat, D. Vidyasagar,
a)“Effect of Morphine Infusion on Cerebral Blood Perfusion”. - 398
J. Siwiec, I. Porzucek, J. Gadzinowski, R. Bhat, D. Vidyasagar
b)“Effect of Short Term Morphine Infusion on Premature Infant Pain Profile (PIPP) and  Hemodynamics.” - 399
J. Gadzinowski, G. Bręborowicz, D. Vidyasagar, M. Szymankiewicz, B. Stoińska, J. Mazela
c) “Improvement in Infant Mortality Trough Improved  Perinatal Care in Poland” - 1159
M. Szymankiewicz, H. Szczapa Krenz, T. Herman, E. Flieg, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
d)“Concentration of Purine  Metabolites in Birth Asphyxia: Correlation with Cord Blood Acid Base Changes”. - 1339
Pediatric Research, San Francisco, CA, Vol.45, No 4, 1999      

4.58. M.K. Kornacka, D. Pietrzycka, E. Burzyńska, J. Gadzinowski
a)“Wpływ prenatalnego stosowania sterydów na zachorowalność noworodków”
J.L. Mazela, G. Debrun, A. Meyers, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
b) „Embolizacja tetniaka żyły Galena u noworodka w 3-ciej dobie życia - opis przypadku i przegląd literatur”y
B. Stoińska, H. Szczapa-Krenz, J. Mazela, J. Gadzinowski
c) “Zastosowanie kliniczne tlenku  azotu u noworodków”
M. Szymankiewicz, H. Szczapa-Krenz, E. Burchardt-Kroll, J. Gadzinowski
d)“Wpływ wziewnego Budesonidu na wybrane parametry mechaniki oddychania u nowordków z dysplazją oskrzelowo-płucną”
XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów, Białystok-Mikołajki, Pediatria Polska , Suplement, s. 368,379,380, 1999

4.59. M. Szymankiewicz, K. Kowalska, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
“Pulmonary function meassurements after surfactant lavage in meconium aspiration syndrome”
Ped Res, 2000, 47, 435A (Abstracts of Pediatric Academic Societies and the American Academy of Pediatrics Joint Meeting, Boston, USA)

4.60. K. Kowalska, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
“Effect of surfactant lung lavage (sll) in meconium aspiration syndrome (mas) on oxygenation and duration of mechanical ventilation (MV)”
a)Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6, 61 (Hot Topics in Perinatal Medicine, Zakopane)
b)Prenat Neonat Med., 2000, 5, 134 (Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugalia)

4.61. E. Burchardt-Kroll, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Analysis of the risk factors of broncho-pulmonary dysplasia in neonates born in the department of neonatology university of medical sciences in poznań 1997-1999”
Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6, 55

4.62. M. Szymankiewicz, K. Kowalska, H. Szczapa-Krenz, J. Gadzinowski,D. Vidyasagar
“Pulmonary function tests (pft) after surfactant lung lavage in meconium aspiration syndrome”
Prenat Neonat Med., 2000, 5, 191 (Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugalia)

4.63. M. Szymankiewicz, E. Sobczak, J. Uchman, J. Gadzinowski, GH Bręborowicz
“Newborn of diabetic mother (ndm) - last decade in the university hospital in Poland”
Abstracts, 32nd Diabetic Pregnancy Study Group of the EASD”, Nof Ginosar, Izrael, 2000

4.64. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, H. Szczapa-Krenz
“Wybrane parametry mechaniki oddychania u noworodków po ligacji chirurrgicznej przewodu tętniczego botalla”
Gin Pol, suplement, 2000, 152 (Streszczenia XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16 IX 2000)

4.65. Burchardt-Kroll, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Early steroid therapy: does it affect the incidence of bpd in elbw infants?”
Neonatologicke listy, 6, 60 (Streszczenia: 1st International Symposium on Perinatal and Neonatal Developmental Medicine. Very-low-birth weight / extremely low-birth weight infant: delivery and initial care, Praga, 2000)

4.66. M. Szymankiewicz, D. Pietrzycka, J. Gadzinowski
“Trends of morbidity of very, very low birth weight neonates in university hospital in poznań between 1997-1999”
Neonatologicke listy, 6, 92 (Streszczenia: 1st International Symposium on Perinatal and Neonatal Developmental Medicine. Very-low-birth weight / extremely low-birth weight infant: delivery and initial care, Praga, 2000)

4.67. Stoińska B., Mazela J., Szczapa-Krenz H., Gadzinowski J.
“Efficacy of inhalational nitric oxide therapy in neonatal acute respiratory
 failure”
a) Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6, ? (Hot Topics in Perinatal Medicine, Zakopane)
b) Perinatal and Neonatal  Medicine, Vol 5 suppl 2, 200, Abstracts of XVII European Congress of Perinatal  Medicine, Porto, Portugalia, 50 (F94)

4.68. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Gudmundsson S.
“Brain power doppler in hypoxic neonates”
Abstracts of 7th International conference on Fetal and Neonatal Physiological Measurement. Turku, June 15-18, Finland 2000

4.69. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Gudmundsson S.
“Brain power doppler and velocimetry in healthy and hypoxic  neonates”
Prenatal and Neonatal Medicine 2000, Vol. 5 suppl 2 ? (Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine, Porto, Portugalia)

4.70. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Gudmundsson S.
“Brain power doppler imagings in  healthy and hypoxic  neonates
Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6, 54 (Hot Topics in Perinatal Medicine, Zakopane)

4.71. Mościcka A., Gadzinowski J., Magnuszewska A., Mościcki A., Sowiński J., Krysińska I., Pałczyńska J.
“Thyroid function impairment in preterm infants-does it need more consideration?”
Prenat Neonat Med., 2000, 5,( 2)

4.72. Wojsyk-Bnaszak I., Szumała-Kąkol A., Szczapa J., Gadzinowski J.
“Epidemiology of multiresistant klebsiella pneumoniae infections in neonates”
10th European Congress of clinical microbiology and infectious diseases, 28-31 May 2000, Stockholm

4.73. I. Porzucek , M. Dubiel , J. Gadzinowski , G.H. Bręborowicz , S. Gudmundsson
“Brain power doppler and velocimetry in healthy and neonantes”
Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto, Portugalia

4.74. A. Mościcka, J. Gadzinowski , A. Magnuszewska , A. Mościcki , J. Sowiński ,
K. Krysińska , A. Pałczyńska
“Thyroid function impairment in preterm infans – does it need more consideration ?”
Abstracts of  XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.75. B. Stoińska , J.L. Mazela , H. Szczapa – Krenz , J. Gadzinowski
“Efficacy of inhalational nitric oxide therapy in neonatalacute  respiratory  failure“
Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.76. K. Kowalska , M. Szymankiewicz , J. Gadzinowski , D. Vidyasagar
“Effect of surfactant lung (sll) in meconium aspiration syndrome (MAS) on oxygenation and duration of mechanikal ventilation (MV)”
Abstracts of XVII Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.77. A. Szumała – Kąkol , J. Uchman , J. Szczapa , J. Gadzinowski , M. Borkowska – Kłos
“Incidence of mycoplasma strains in newborns treated in the intensive care unit”
Abstracts of XVII European  Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.78. M. Szymankiewicz , K. Kowalska , H. Szczapa – Krenz , J. Gadzinowsski , D. Vidyasagar
“Pulmonary function test (PFT) after surfactant lung lavage in meconium aspiration syndrome (MAS)”
Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.79. Gadzinowski J. , Mazela J.L.
“Co-beeding twins and multiples – is there strong clinical evidence ?”
Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.80. Mazela J., Gadzinowski J., Moczko J., Vidyasagar D.
“JTFA – a new method to analyze the development of circadian rhythm in premature infants”
7th International Conference on Fetal & Neonatal Physiological Measurement with Midnight Sun School on Fetal and Neonatal Pulmonary Circulation. Turku, Finland, June 15-18 2000, abstr. 29il.

4.81. J.Gadzinowski , D.Vidyasagar , R.Bhat , J.Różycka
“Effect of short-term morphine infusion on premature infant pain profile (pipp) and hemodynamics”
Abstracts of XVII European Congress of Perinatal Medicine , Porto , Portugalia

4.82. D. Vidyasagar, R. Bhat, J. Różycka, J. Gadzinowski
“Effect of short–term morphine infusion on pain scales and hemodynamics”
Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6, 56

4.83. Różycka J., Gadzinowski J., Vidyasagar D., Bhat R.
“Effect of short – term morphine infusion on premature infant pain profile (pipp) and hemodynamics”
Archives of Perinatal Medicine, 2000, 6(1), 56
Prenatal and Neonatal Medicine, 2000, 5(2), 19

4.84. Mościcka A., Gadzinowski J., Magnuszewska A., Mościcki A., Sowiński J., Krysińska I., Pałczyńska J.
“Thyroid function impairement in preterm infants-does it need more consideration?”
Prenat Neonat Med., 2000, 5,(2), F70

4.85. G.H. Bręborowicz, H. Szczapa-Krenz, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski,
T. Hermann, E. Flieg
“Determination of uric acid (ua) in umbilical blood in diagnosis of intrauterine hypoxia”
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2001, 13, suppl. 1,82 (Abstracts, The fetus as patient, XVII International Congress, Pattaya City, Thailand

4.86. M. Kosińska, B. Stoińska, J. Gadzinowski, M.D. Kaliszewska-Drozdowska
“Growth patterns of small for gestational age inffants”
Materiały zjazdowe – Children and Young People in a Changing World: abstrakt str.52; referat wygłaszany: Agrigento, Italy, 9-16 June, 2001

4.87. M. Kosińska, B. Stoińska, M.D. Drozdowska, J. Gadzinowski
“Urodzeniowa masa ciała a charakterystyka wzrastania dzieci w pierwszym okresie życia“
Abstrakt, materiały zjazdowe str.22
Praca wygłaszana na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Człowiek – między biologią a kulturą”, Toruń, 11-13 września 2001

4.88. B. Stoińska, J. Gadzinowski, H. Szczapa-Krenz, J. Mazela, L. Kramer
“Inhaled nitric oxide therapy in neonatal acute respiratory failure”
Journal of Perinatal Medicine, vol. 29, 2001, supl. 1, str.303
Praca wygłaszana na 5. Światowym Kongresie Medycyny Perinatalnej, Barcelona, Hiszpania, wrzesień 23-27, 2001

4.89. A. Grygier, B. Stoińska, A. Montgomery, J. Gadzinowski
“Neurodevelopmental outcome and incidence of cerebral palsy in multiple pregnancies – a multifactorial analysis”
Journal of Perinatal Medicine, vol. 29, 2001, supl. 1, str. 456
V Światowy Kongres Medycyny Perinatalnej, Barcelona, Hiszpania, 23-27 września 2001

4.90. M. Kosińska, B. Stoińska, M.D. Kaliszewska-Drozdowska, J. Gadzinowski
“Studies of growth patterns of infants”
Journal of Perinatal Medicine, vol. 29, 2001, supl. 1, str. 543
V Światowy Kongres Medycyny Perinatalnej, Barcelona, Hiszpania, 23-27 września 2001

4.91. B. Stoińska, J. Gadzinowski
“Inhalacja tlenkiem azotu (INO) w niewydolności oddechowej noworodków z nadciśnieniem płucnym (PPHN)”
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, t.34, OWN Poznań, 2001, 289-299
V Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej, listopad 2001

4.92. I. Porzucek, M. Dubiel, J. Gadzinowski,  G.H. Bręborowicz, A. Dobek, S. Gudmunsson
“Brain power doppler in healty and hypoxic neonates”
Journal of Perinatal Medicine, vol. 29, 2001, supl. 1, 5th  World Congress of Perinatal Medicine

4.93. J. Gadzinowski, D. Vidyasagar, R. Bhat, J. Różycka,
“Effect of short-term infusion on premature infant pain profile (pipp) and hemodynamics”
Journal of Perinatal Medicine, 2001, vol. 29, supl. 1, 694

4.94. E. Burchardt-Kroll, J. Gadzinowski
“Steroids in the prevention of bpd in vlbw infants – complications of the therapy”
Journal of Perinatal Medicine, 2001, vol. 29, supl. 1

4.95. J. Mazela, J. Gadzinowski, G.H. Bręborowicz, L. Kramer, V. Juncher, D. Vidyasagar
“The effectiveness and quality of perinatal care based on the first polish neonatal database”
Journal of Perinatal Medicine, 2001, vol. 29, supl. 1, 5th World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona

4.96. A. Mościcka, J. Gadzinowski, J. Uchman, A. Magnuszewska, A. Mościcki
“Hypothyroxinemia or tertiary hypothyroidism in very low birth weight infants – renewed insight into the problem”
V World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona, 24-27 września 2001

4.97. K.Brązert, A.Szumała-Kąkol, J.Gadzinowski
“Neonatal urinary tract infections: incidence and etiology”
Journal of Perinatal Medicine, vol.29, 2001, 365    

4.98. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Vidyasagar D.
“Zmiany mechaniki oddychania noworodków poddanych kardiochirurgicznej ligacji przewodu tętniczego botalla”
Międzynarodowa konferencja „Postępy w neonatologii”, Kraków, 2002

4.99. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Moczko J.A., Kramer L., Vidyasagar D
“Tidal volume and minute ventilation in newborns with farmacological ligation of patent ductus arteriosus”
Hot Topics in Perinatal Medicine, Tuczno, 2002, 5

4.100. Matuszczak-Wleklak M., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Clinical assesment of newborns requiring surgical ligation of patent ductus arteriosus”
Hot Topics in Perinatal Medicine, Tuczno, 2002, 11

4.101. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Moczko J.A., Kramer L., Vidyasagar D.
“Changes of pulmonary mechanics after surgical closure of persistent ductus arteriosus”
Pediatric Academic Societies, 2002 Annual Meeting, Baltimore, USA, 2002, 191, 2288

4.102. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Moczko J.A., Vidyasagar D.
“Tidal volumes and minute ventilation in newborns with surgical ligation of patent ductus arteriosus”
The Journal of Maternal-Fetal &Neonat Medicine, 2002, supl.1, 249 (1234), Abstracts of XVIII European Congress of Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.103. Matuszczak-Wleklak M., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Clinical assesment of newborns requiring surgical ligation of patent ductus arteriosus”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, 1, supl.1, 249 (1235), Abstracts of XVIII European Congress of Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.104. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Szczapa-Krenz H., Bręborowicz  G.H., Herman T., Flieg E.
“Clinical value of hypoxanthine concentrations assays in diagnosis of hypoxia in newborns”
The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal Medicine, 2002, 1, supl. 1, 249 (1337), Abstracts of XVIII European Congress of Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.105. Gadzinowski J., Kowalska K., Szymankiewicz M.
“The effect of surfactant lung lavage (SLL) in meconium aspiration syndrome (MAS) on oxygenation and duration of mechanical ventilation (MV)”
The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal Medicine, 2002, 1, supl. 1, 249 (1335), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.106. Szymankiewicz M., Uchman J., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Szumała-Kąkol A.,  Uchman P.
“Ureaplasma urealyticum infections in women delivering in the university hospital in Poznań”
The Journal of Maternal- Fetal & Neonatal Medicine, 2002, 1, supl. 1, 265 (1265), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.107. Czarnecka-Porzucek I., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Budzyńska K., Kachlicki F.
“Incidences of peri-intraventicular haemorrhages among infants born or transported to department of neonatology at karol marcinkowski university of medical sciences in poznań in years 1997-2000”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 23

4.108. Kowalska K., Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Sierzputowska M.
“Efficacy of tracheo-bronchial tree lavage with natural surfactant solution together with nitric oxide inhalation in treatment of meconium aspiration syndrome”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 62

4.109. Matuszczak-Wleklak M., Szymankiewicz M., Błaszczyński M., Wojsyk-  Banaszak I., Gadzinowski J., Jankowski A.
“Clinical analysis of extrimely low birth weight (ELBW) preterm infants treated surgicaly for acute abdomen symptoms”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 82

4.110. Pietrzycka D., Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Śmiertelność w grupie noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 106

4.111. Szymankiewicz M., Uchman J., Sobczak E., Gadzinowski J.
“Noworodek matki chorej na cukrzycę – analiza powikłań okresu noworodkowego na przestrzeni 10 lat na bazie doświadczeń szpitala klinicznego w Poznaniu”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 137

4.112. Stoińska B., Gadzinowski J., Uchman J., Kramer L.
“The effect of ino treatment of pph on the hemodynamic and oxygenation parameters of the newborns”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol. 11, supl. 1, 300 (1336), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.113. Grygier A., Stoińska B., Kozłowska A., Gadzinowski J.
“Are second-born twins still at risk nowadays – neurodevelopment outcome study in children from multiple pregnancies”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1, 166 (1070), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.114. Grygier A., Stoińska B., Kozłowska A., Gadzinowski J.
“Neurodevelopmental outcome in children from multiple pregnancies – a two years follow-up”
a) The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1, 167 (1072), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia
b) Pediatric Academic Societies, 2002 Annual Meeting / May 4-7, Baltimore Convention Center, 66 (1694)

4.115. Gadzinowski J., Burchardt-Kroll E.
“The analysis of late death cases in neonatal intensive care unit”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1, str. 170 (1078), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.116. Gadzinowski J., Porzucek I., Dubiel M., Bręborowicz G.H., Dobek A.,
Gudmundsson S.
“Brain power doppler in healthy and hypoxic neonates”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.228 (1192), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.117. Gadzinowski J., Mościcka A., Uchman J., Magnuszewska A., Mościcki A.
“Hypothyroxinemia (hop) or tertiary hypothyroidism in very low birth weight infants (vlbw) – renewed insight into the problem”
a) The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.221 (1178), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia
b) Pediatric Academic Societies, 2002 Annual Meeting / May 4-7, Baltimore Convention Center, 64 (1675)

4.118. Gulczyńska E., Lerch E., Sobolewska B., Zjawiona A., Grodzicka A., Kociszewska I., Zięba K., Pawłowska B., Gadzinowski J.
“Efficacy of bronchopulmonary surfactant solution lavage in treatment of meconium aspiration syndrome of newborn”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.297 (1330), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.119. Gulczyńska E., Zjawiona A., Sobolewska B., Gadzinowski J.
“Single nasal prong versus infant flow driver in vlbw newborn – clinical efficiency of two modes nasal CPAP”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.217 (1170), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.120. Maroszyńska I., Chudzik A., Strzałko-Głoskowska B., Watala C., Banasik M., Gwozdziński K., Gadzinowski J.
“Does nitric oxide inhibit blood platelets in premature newborns ?”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.72 (0141), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.121. Maroszyńska I., Bułhak-Guz A., Chudzik A., Czop J., Chilarski A.,
Respondek-Liberska M., Gadzinowski J.
“Could obstetric management and prenatal diagnosis improve the outcome of infants with gastroschisis”
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2002, vol.11, supl.1,str.47 (0092), Abstracts of XVIII European Congress of  Perinatal Medicine, Oslo, Norwegia

4.122. Zięba K., Bierczyńska-Kicińska M., Gadzinowski J., Oszukowski P.,
Wierzbicka   E., Czichos E., Gulczyńska E., Vidyasagar D.
“Is monitoring of procalcitonin serum level helpful in diagnosing of intrauterine infection in prematurely born neonates before 33 week of gestation?”
Pediatric Academic Societies, 2002 Annual Meeting / May 4-7, Baltimore Convention Center, 68 (1733)

4.123. Cyranowicz B., Gulczyńska E., Sobczak M., Cypryk K., Wilczyński J., Gadzinowski J.
“Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą insulinozależną”
III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź, 2002, Streszczenia, 23 (028)

4.124. Wojsyk-Banaszak I., Szczapa J., Gadzinowski J.
“Reliability of polymorphonuclear elastase for the diagnosis of neonatal sepsis
12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”,
21-24 kwietnia 2002, Mediolan, Włochy, Clinical Microbiology and Infection, 2002, vol.8, supl.1, str. 116 (P606)

4.125. Kornacka K.M., Burzyńska E., Gadzinowski J.
“Ultrasonograficzna ocena morfologii i funkcji nerek u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
Przegląd Lekarski, 2002, 59, supl. 1, 140

4.126. Dubiel M., Burzyńska E., Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Bręborowicz G.
“Renal blood flow velocity profile in very low birth weight  infants with patent ductus artriosus detected by doppler ultrasonography”
Ultrasound in Obstetrics &Gynecology, 2003, 22, supl. I, 127

4.127. Gadzinowski J., Mazela J., Juncher Visti, Kramer L., Dharmapuri Vidyasagar
“The efectiveness of the three level, regionalized, perinatal care in wielkopolska and lubuskie regions based on neocare project”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol. 31, supl. I, 324

4.128. Gulczyńska E., Helwich E., Szeligowski M., Zjawiona A., Gadzinowski J.
“Variability of vancomycin pharmacokinetic parameters in premature neonates”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol. 31, supl. I, 313

4.129. Gulczyńska E., Sobolewska B., Zjawiona A., Nowiczewski M., Gadzinowski J.
“Zastosowanie naturalnego surfaktantu egzogennego w zespole aspiracji krwistych wód płodowych”
XIII Sympozjum Sekcji Pediatrycznej PTAiIT, 9-11.10.2003
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol. 31, supl. I, 170
Medical Science Monitor,  XIII Scientific Conference of the Pediatric Dection of the Polish Society of Anesthesiology and intensive Therapy, 2003, October 9-11, Stryków, 32-35

4.130. Gulczyńska E., Szeligowski M., Zjawiona A., Gadzinowski J.
“Variations of vancomycin pharmacokinetic arametres related to concomitant theraphy in premature neonates”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol. 31, supl. I, 313

4.131. Gulczyńska E., Zjawiona A., Grodzicka A., Nowiczewski M., Woźniak P.,
Nowakowska D., Wilczyński J., Gadzinowski J.
“Wyniki leczenia noworodków z ciąż o wyższej krotności (>3) leczonych w i czmp w latach 1995-2001”
Ginekologia Polska, 2003, 17-20 IX, 56

4.132. Maroszyńska I., Czop J., Wilkowski J., Stoińska B., Gadzinowski J.
“Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in the newborn with bronchopulmonary dysplasia”
18th International Workshop on Surfactant Repllacement, Program&Poster Abstracts, Prague, June 5-7 2003, 7

4.133. Mazela J., Gadzinowski J., Kramer L., Dharmapuri Vidyasagar
“Relationship between length of mechanical ventilation and gestational age level of perinatal care in wielkopolska and lubuski regions based on neocare project”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol.31, supl. I, 323

4.134. Nowiczewski M., Kęsiak M., Gulczyńska E., Zjawiona A., Piotrowski A., Gadzinowski J.
“Wentylacja oscylacyjna o wysokich częstotliwościach (hfov) w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u przedwcześnie urodzonych noworodków”
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Bydgoszcz 12-15.06.2003, 22

4.135. Porzucek I., Dubiel M., Gadzinowski J., Bręborowicz G., Seamundur Gudmundsson
“Brain doppler angiography in premature neonates”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol.31, supl. I, 190

4.136. Stoińska B., Kosinska M., Gadzinowski J.
“The count curve as the method of description of infants growth”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol.31, supl. I, 330

4.137. Stoińska B., Kosińska M., Montgomery A., Gadzinowski J.
“Neurodevelopmental outcome of the newborns with retinopathy of prematurity”
Journal of Perinatal Medicine, 2003, vol.31, supl. I, 327

4.138. Sunil Sinha, Valls I Soler A., Lacaze – Masmonteil T., Gadzinowski J.,  Sanchez – Lunda M., Hajdu J., Segal R., Schaber C., Tsai H., Massaro J., DiAgostino R., Wiswell T.
“Surfaxin ae (lucinactant) versus curosurf ae (poractant alfa) for the prevention  of respiratory distress syndrome in very preterm babies”
Hot Topics in Neonatology, Waszyngton 7-9.12.2003, 286.

4.139. Szymankiewicz M., Gadzinowski J.
“Pulmonary function after surfactant instillation in newborns with diaphragmatic hernia”
Journal of Prinatal Medicine, 2003, 31, supl. I, 74

4.140. Szymankiewicz M., Matuszczak – Wleklak M., Vidyasagar D., Gadzinowski J.
“Retrospective diagnosis of hypoxic injury in neonates”
Journal of Perinatal Mdicine, 2003, 31, supl. I, 183

4.141. Wróblewska-Seniuk K., Szczapa J., Gadzinowski J.
“Transient evoked otoacoustic emissions in newborn hearing screening”
XVIII Biennial Symposium International Evoked Response Audiometry Study  Group, Puerto de la Cruz – Tenerife – Canary Islands – Spain,  8-12 June 2003, 193

4.142. M. Szymankiewicz, A. Tykarski, J. Gadzinowski
„Severe renal hypertension in the course of streptococcus sepsis in premature neonates”,
J. Hypertens, 2004, 22, suppl.1, P599

4.143. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Pulmonary function in neonates between 25 and 28 weeks of gestation after subsequent doses of natural surfactant”, 19th Interational workshop on  surfactant replacement”,
Vienna, 2004, Abstract Book, 8

4.144. J. Gadzinowski, K. Kowalska, M. Szymankiewicz
“Surfactant lung lavage in the treatment of meconium aspiration syndrome: influence on oxygenation, on the duration of mechanical ventilation, hospitalization and complications”, 19th Interational workshop on surfactant replacement”, Vienna, 2004, Abstract Book, 19

4.145. H. Szczapa-Krenz, M. Szymankiewicz, GH Breborowicz, J. Gadzinowski
“Oxypurines and uric acid (UA) in diagnosisof intrauterine hypoxia of premature and full-term newborns”,
XX International Congress The Fetus as a Patient
Fetal Diagn Ther 2004, 19, suppl. 1, 101

4.146. M. Szymankiewicz, GH Bręborowicz, J. Gadzinowski
“Antenatal steroids decrease inspiratory reasistance of airways and mean airway pressure in premature newborns”
XX International Congress The Fetus as a Patient
Fetal Diagn Ther 2004, 19, suppl. 1, 103

4.147. J. Gadzinowski, K. Kowalska, M. Szymankiewicz
„Surfactant lung lavage and inhaled nitric oxide in the treatment of meconium aspiration syndrome. 1. Influence on oxygenation”
45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Stockholm, Sweeden, 2004  Pediatr Res, 2004, 56, 91

4.148. J. Gadzinowski, K. Kowalska, M. Szymankiewicz
„Surfactant lung lavage and inhaled nitric oxide in the treatment of meconium aspiration syndrome. 2. Influence on duration of mechanical ventilation, inhalation of nitroc oxide, hospitalization and complications”,
45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Stockholm, Sweeden, 2004 , Pediatr Res, 2004, 56, 90

4.149. M. Szymankiewicz, J. Różycka, P. Jędrzejczak, J. Gadzinowski, L. Pawelczyk
„Neonatal outcome of newborns born in University Hospital (1999-2002) after assisted reproductive technology”,
45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Stockholm, Sweeden, 2004  Pediatr Res, 2004, 56, 250

4.150. M. Matuszczak-Wleklak, M, Szymankiewicz, J. Gadzinowski, M. Chuchracki,
I. Wojsyk-Banaszak
„Cardiac troponin T (cTnT) and echocardiography in the diagnosis of cardiac                            dysfunction in asphyxiated preterm infants”,
XIX European Congress of Perinatal Medicine, Ateny, Grecja, 2004
J Matern Fetal Neonatal Med., 2004, 16, suppl.1, 263

4.151. B. Witosław, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Relationship between umbilical artery catheters and renal blood flow in premature neonates”,
XIX European Congress of Perinatal Medicine, Ateny, Grecja, 2004
J Matern Fetal Neonatal Med., 2004, 16, suppl.1, 80

4.152. B. Witosław, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Doppler study on pharmacological treatment of patent ducus arteriosus in neonates < 34 gestational age”,
XIX European Congress of Perinatal Medicine, Ateny, Grecja, 2004
J Matern Fetal Neonatal Med., 2004, 16, suppl.1, 86

4.153. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Glicocorticosteroids increase the inspiratory and expiratory tidal volume in  neonates with bronchopulmonary dysplasia”,
XIX European Congress of Perinatal Medicine, Ateny, Grecja, 2004
J Matern Fetal Neonatal Med., 2004, 16, suppl.1, 269

4.154. N. Kawczyńska, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Causes of full-term newborns’ admission to the department of neonatal care”,
XIX European Congress of Perinatal Medicine, Ateny, Grecja, 2004
J Matern Fetal Neonatal Med, 2004, 16, suppl.1, 212

4.155. M. Szymankiewicz, GH Bręborowicz, J. Gadzinowski
„Intrauterine sepsis leads to severe renal hypertension in premature neonates”,    
Asian Pacyfic Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Bangkok, Thailand 2004, Abstracts, A29

4.156. K. Kowalska, J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Surfactant lung lavage in the treatment of meconium aspiration syndrome”,
Asian Pacyfic Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Bangkok, Thailand 2004, Abstracts, A31

4.157. F. R. M. Moya, J. Gadzinowski, E. B. Bancalari, M. K. Kornacka, R. S. Segal, C. S. Schaber, H. T. Tsai
“Superiority of a novel surfactant, Surfaxin (lucinactant), over exosurf (corfosceril palmitate) in preventing respiratory distress syndrome in very preterm infants: A pitoval, multinational, randomized trial”
Pediatric Research Vol. 56 No. 3. 2004, ESPR European Society for Pediatric Research
Stockholm, Sweden, Sep 19-22 2004 s.497

4.158. Sunil Sinha, Thierry Lacaze-Masmonteil, Adolf Valls i Soler, Janusz Gadzinowski, Manuel Sanchez-Luna, Julia Hajdu, Graham Bernstein, Robert Segal, Ralph D'Agostino, Thomas Wiswell.;  Pediatrics, The James Cook University Hospital, Middlesbrough, United Kingdom; On Behalf of Contributing Centers in Europe and North America.
“Randomized, controlled trial of a new generation surfactant, Surfaxin® (lucinactant), versus Curosurf® (poractant alfa) for  the prevention and treatment  of RDS in very preterm infants”>płyta z San Francisco<

4.159. J.Mazela, L. Kramer. J. Gadzinowski
“Factors determining mortality of VLBW newborns in Wielkopolska and Lubuskie regions based on neocare project”
45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Stockholm,
Sweden, 2004 ESPR  2004 Final Programming and abstract book. s.332

4.160. Sierzputowska, B. Stoińska, J. Gadzinowski
“First hours of inhalated nitric oxide (INO) treatment in neonates with persistent pulmunary hypertension of the newborn (PPHN) – effect on oxygenation nad map”
45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Stockholm,
Sweden, 2004 ESPR  2004 Final Programming and abstract book. s.278

4.161. Maroszyńska Iwona, Gadzinowski Janusz, Majewska Ewa, Banasik Małgorzata, Zeman Krzysztof
“Expression of neutrofile CD11B receptorand soluble ICAM in the hypoxic neonates”
The Journal of Maternal-Fetal Medicine vol.16 sup1 october 2004, s.120

4.162. Moya Fernando, Gadzinowski Janusz, Bancalari Eurado, Salinas Vicente, Kopelman Benjamin, Bancalari Aldo, Kornacka Maria
“Superiority of a novel surfactant, lucinactant, over colfosceril palmitate, in preventing respiratory distress syndrome in very preterm infants: the pitoval, randomized “select” trial”
The Journal of Maternal-Fetal Medicine vol.16 sup1 october 2004, s.92

4.163. Maroszyńska Iwona, Gadzinowski Janusz, Majewska Ewa, Zeman Krzysztof
“Expression of neutrofile L-selectin and soluble L-selectin in the hypoxic neonates
The Journal of Maternal-Fetal Medicine vol.16 sup1 october 2004, s.12

4.164. Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Wender-Ożegowska Ewa, Chojnacka Karolina, Szczapa Jerzy, Gadzinowski Janusz
“Neonatal outcome of diabetic mothers with vascular complications”
The Journal of Maternal-Fetal Medicine vol.16 sup1 october 2004, s.266

4.165. Sierzputowska Monika, Stoińska Bogumiła, Gadzinowski Janusz
“First hours of inhalated nitric oxide (INO) treatment in neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) – effect on oxygenation and MAP.”
The Journal of Maternal-Fetal Medicine vol.16 sup1 october 2004, s.273

4.166. Wanda Kamińska, Anna Szumała-Kąkol, Danuta Dzierżanowska, Małgorzata Owedyk,  Janusz Gadzinowski
“Klebsiella pneumoniae w Klinice Neonatollogii Szpitala Ginekologiczno-Połozniczego AM w Poznaniu”
Post. Mikrob. 2004. 43 supl. 1, 365

4.167. Maroszyńska, K. Zeman, E, Majewska, Janusz Gadzinowski
“Birth asphyxia changes the concenstration of vascular endothelial growth factor”
Pediatr. Res. 2004, 56,3, 494

4.168. Wioletta Ostiak, Bogumiła Stoińska, Janusz Gadzinowski
“Fizjoterapia dzieci po krwawieniach dokomorowych w okresie noworodkowym a ich rozwój psychoruchowy”
V Międzynaorodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Warszawa 1-4 09 04
Post Rehab 2004, 18,2, 68

4.169. Witosław, M. Szymankiewicz, D. Vidyasagar, J. Gadzinowski
„The prostaglandin cyclooxygenase inhibtor’s have no influrence on anterior  
  cerebral artery (ACA) and middle cerebral artery (MCA) blood flow in neonates
< 34 weeks of gestation” Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, 
Waszyngton 2005, Abstracts, 2622

4.170. J Gadzinowski, K. Kowalska, M. Szymankiewicz, M. Sierzputowska, D. Vidyasagar
“Surfactant lung lavage (SLL) in the treatment of meconium aspiration syndrome (MAS) complicated with persistent pulmonary hypertension”
Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, Waszyngton 2005, Abstracts, 1240
7th World Congress of Perinatal Medinice Zagrzeb, Chorwacja, J Perinat Med. 2005, 33, 126

4.171. Matuszczak-Wleklak, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, M. Chuchracki
“Predictive value of cardiac troponin T (cTnT) in the diagnosis of cardiac dysfunction in asphyxiated full-term infants”, 45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research Siena, Włochy, 2005
Pediatr Res 2005, …, 132

4.172. Witosław, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Efficacy of Ibuprofen for treatment of patent ductus arteriosus (PDA) in neonates < 34 weeks of gestation”, 45th Annual Meeting of the European Society For Pediatric Research                
Siena, Włochy, 2005
Pediatr Res 2005, …, 133

4.173. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Pulmonary function is useful when predicting the number of surfactant doses”, 7th World Congress of Perinatal Medinice Zagrzeb, Chorwacja
J Perinat Med. 2005, 33, 274

4.174.  Matuszczak-Wleklak, M. Szymankiewicz, A. Siwińska, J. Gadzinowski
“Echocardiography (ECHO) in the diagnosis of myocardial injury in the course of periantal asphyxia in the full-term neonate”, 7th World Congress of Perinatal Medinice Zagrzeb, Chorwacja
J Perinat Med. 2005, 33, 359

4.175. Szymankiewicz, B. Witosław, J. Gadzinowski
“Superior mesenteric artery blood flow in preterm neonates treated with ibuprofen for patent ductus arteriosus”, 7th World Congress of Perinatal Medinice Zagrzeb, Chorwacja
J Perinat Med. 2005, 33, 238

4.176. Matuszczak-Wleklak, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Wartość oznaczania troponiny T w diagnostyce niedotlenienia mięśnia sercowego u noworodków po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym”, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Warszawa 2005, Streszczenia, 19

4.177. Błaszczyński, A. Sobaniec, J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Martwicze zapalenie jelit – aktualny problem chirurgiczno-neonatologiczny”, IV  Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Warszawa 2005, Streszczenia, 24

4.178. B. Witosław, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Skuteczność ibuprofenu oraz jego wpływ na przepływy w tętnicy przedniej mózgu (ACA) i tętnicy środkowej mózgu (MCA) u noworodków < 34 tygodnia ciąży leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego”, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Warszawa 2005, Streszczenia, 25

4.179. J. Gadzinowski, J. Różycka, D. Vidyasagar, R. Bhat
„Morphine and morphine-6-glucuronide serum concentrations and other correlation with pain responses”
Ped. Reaserch 2005, vol. 58 nr 2 s.376

4.180. J. Gadzinowski, J. Różycka, D. Vidyasagar, R. Bhat
“Morphine and morphine-6-glucuronide serum concentrations and other correlation with pain responses”
J. Perinat. Med. 33 (2005) suppl. 1 s.260

4.181. A Gotz-Więckowska, M. Rydlewska-Fojut, A.Siennicka, E. Burchardt-Kroll, J.Gadzinowski.
„Analiza przyczyn niepowodzeń leczenia fazy aktywnej retinopatii wcześniaków laserem diodowym.”
XXVII Sympozjon Retinologiczny. Poznań, 14-16 IV 2005. Streszczenia. Poznań, 2005 s. 59-60.

4.182. J. Mazela, J. Gadzinowski, L. Kramer, T.A. Meritt
„Comparision of clinical outcome of two subpopulations of VLBW newborns:  VON vs. NEOCARE”
Ped. Reaserch 2005, vol. 58 nr 2 s.395

4.183. T. Vishalpura, F. Moya, J. Gadzinowski, R. Segal, G. Liu,  J.M. Gdovin,
“Infants with necrotizing enterocolitis: pharmacoeconomic analysis of lucinactant  (surfaxin) versus pooled animal-derived surfactants in preventing RDS”
Ped. Reaserch 2005, vol. 58 nr 2 s.424

4.184. J. Mazela, J. Gadzinowski, L. Kramer, T.A. Meritt
„Comparision of delivery room in two subpopulations of VLBW newborns: VON vs. NEOCARE”
J. Perinat. Med. 33 (2005) suppl. 1 s.128

4.185. J. Gadzinowski, M. Sierzputowska
“PPHN – the course with respect to birth weight”
J. Perinat. Med. 33 (2005) suppl. 1 s.256

4.186. M. Kosińska, B. Stoińska, J. Gadzinowski
„Czas kompensacji rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie i z małą masą ciała”
Przegląd Antropologiczny. 2005. supl 4, 50

4.187. M. Matuszczak-Wleklak, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Biochemical and biophysical markers of myocardial injury in the course of perinatal asphyxia”
The Journal of maternal-fetal and neonat. Med. vol. 19, supp. 1, s. 28, 2006

4.188. W. Thomas, N. Kawczyńska-Leda, S. Seidenspinner, M. Chmienicka-Kopaczyk,
A. Marx, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, C.P. Speer
“Funisitis and low concentrations of clara cell protein (CC10) in tracheobronchical aspirate fluid (TAF) on VLBW infants in the first days of life”
The Journal of maternal-fetal@neonat. Med. vol. 19, supp. 1, s. 38, 2006

4.189. W. Thomas, N. Kawczyńska-Leda, S. Seidenspinner, M. Chmienicka-Kopaczyk,
B.W. Krammer, A. Marx, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, C.P. Speer
“Lower levels of macrophage migration inhibitory factor (MIF) in tracheobronchical aspirate fluid (TAF) of VLBW with intrauterine systemic inflammation”
The Journal of maternal-fetal@neonat. Med. vol. 19, supp. 1,  2006

4.190. E. Gulczyńska, J. Gadzinowski, M. Kęsiak, B. Sobolewska, A. Grodzicka,
M. Żylińska
„Effect of maternal magnesium sulfate on red cells membrade lipid peroxidation:
is there a correlation with clinical outcome in VLBWN?”
European Acadamy of Paediatrics. Barcelona. Spain. October 7-10 2006, Book of
Abstracts s. 747

4.191. E. Gulczyńska, M. Kęsiak, A. Zjawiona, E. Lerch, A. Grodzicka, J. Gadzinowski, L. Żylińska
“Effect of MgSO4 on erythrocytes memberane lipid peroxydation: is there a correlation with observed reduced rate of BPD?”
J. Matern. Fet. Neonat. Med. 2006 vol. 19c, supp. 1, pos. FC-14-005

4.192. J. Gadzinowski, M. Giersig, M. Czarnecka, S. Jurga, K Luecke
„ Nanotechnology in neonatology ”
J Perinat Med  2007, vol 35, supplement II, 8th World Congress of Perinatal Medicine (Abstracts), 159-160

4.193.  M. Błaszczyński, M. Warzywoda, J. Gadzinowski
„Korelacje chirurgiczno – radiologiczne w zespołach „ ostrego brzucha ” u noworodków ”
II Sympozjum Radiologia w Neonatologii. Wolbórz 20-22 września 2007. Streszczenia

4.194. E. Kasprzak, K. Kocemba, T. Biegański, K. Szaflik, P. Oszukowski, J. Gadzinowski
„Aspekty diagnostyczne i kliniczne różnych wad wrodzonych płuc w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP (1991 – 2007)”
II Sympozjum Radiologia w Neonatologii. Wolbórz 20-22 września 2007. Streszczenia

4.195. E. Gulczyńska, J. Gadzinowski, T. Talar, M. Nowiczewski, B. Cyranowicz, L.Żylińska
“Protein kinase A and C activities in erythrocytes of preterm newborns receiving prenatally magnesium sulphate ”
48th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Prague, Czech Republic, October 6-8, 2007: book of abstracts, s. 188

4.196. K. Zięba, E. Kasprzak, D. Tomaszkiewicz – Mondry , M. Pilas – Pomykalska, M. Birczyńska – Kicińska, J. Gadzinowski
„ Changes of IGF-1 (insulin-like growth factor-1) levels during first 21 days of life in a group of preterm neonates born before 33 week of gestation ”
J. Perinat. Med. 2007, V.35, Suppl.2, s.S99-S100      

4.197.  Z. Adamski, J. Gadzinowski, A. Szumała – Kąkol, D. Pietrzyka, A. Zawirska, H. Kubisiak – Rzepczyk
„ Infections caused by lipophylic yeast and other yeast – like fungi “
5th World Society For Pediatric Infectious Diseases – WSPID, Bangkok, Thailand, November 15 – 18, 2007; Book of Abstracts, s163

4.198. K. Wielgus, M. Waszak, K. Cieślik, R. Słomski, M. Szalata, J. Kempiak, GH. Bręborowicz, J. Gadzinowski
“Diagnostyka zygotyczności w badaniach bliźniąt”
W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chrób wieku rozwojowego” Program i streszczenia. Kazimierz Dolny, 9-10 X 2008. Lublin 2008, 232

4.199. M. Matuszczak-Wleklak, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Usefulness of caridiac troponin T, creatinine-kinase, echocardiography and electrocardiography in the diagnosis of hypoxic myocardial injury of neonates”
J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2008, 21, suppl. 1, 22-23
XXI European Congress of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 10-23 2008

4.200. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
“Inhaled budesonide therapy improve pulmonary function of newborns with broncho-pulmonary dysplasia”
J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2008, 21, suppl. 1, 47
XXI European Congress of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 10-23 2008

4.201. E. Draper, D. Field, A. Fenton, E. Papernik, J. Zeitlin, B. Biondel, M. Cuttini, R. Maier, T. Weber, M. Carrapato, L. Kollee, J. Gadzinowski, P. vanReempts
“Variation in rates of very preterm birth in 10 European regions and its effect on reported neonatal mortality rates”
J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2008, 21, suppl. 1, 22
XXI European Congress of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 10-23 2008

4.202. M. Czarnecka, N. Konofalska, J. Łuczak-Wawrzyniak, A. Bukowska, J. Gadzinowski
“The description and frequency of the postpartum depression’s symptoms among parents that child is being hospitalized in the neonatal intensive care unit”
J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2008, 21, suppl. 1, 212
XXI European Congress of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 10-23 2008

4.203. M. Czarnecka, J. Gadzinowski
“The values of mesenteric and celiac arterial blood flow parameters in healthy preterm newborns’
J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2008, 21, suppl. 1, 192
XXI European Congress of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 10-23 2008
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s85

4.204. K. Zięba, E. Kasprzak, D. Tomaszkiewicz – Mondry, M. Pomykalska, I. Maroszyńska, J. Czajkowski, J. Gadzinowski
„ Risk factors of development of the ROP including IGF-1 (insulin-like growth factor1) level changes during first month of life“
  XXI European Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey, September 10-13, 2008
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, volume 21, supplement 1, Book of Abstracts, p. 47-48

4.205. B. Witosław, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„ ACA and MCA blood flow In infants <1500 g treated with ibuprofen for PDA“
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s13

4.206. B. Stoińska, M. Kosińska, J. Gadzinowski
„Postnatal growth failure and neurodevelopmental outcomes In VLBW infants”
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s21

4.207. K. Zięba, D. Tomaszkiewicz-Mondry, M. Pomykalska, J. Gadzinowski, I. Maroszyńska, J. Czajkowski, E. Kasprzak
„Levels of the IGF-1 (Insulin-like growth factor-1) in the blond serum in a group of preterm neonates born before 33 week of gestation with ROP ( Retinopathy of prematurity )”
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s23

4.208. K. Kowalska, J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
„Treatment of MAS with PPHN with the use of combined therapy: SLL, bolus surfactant and INO“
 1st UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s90

4.209. T. Szczapa, K. Chojnacka, J. Gadzinowski, J. Szczapa
„Decreased abdominal tissue oxygenation measured with near infared spectroscopy In a premature extremely low birthweight newborn with necrotizing enterocolitis – Case report“
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, 2008, volume 84, supplement, s106

4.210. J. Gadzinowski on behalf of the MOSAIC group
“Variations in rates of mortality and morbidity among very preterm births in Europe“
1st  UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008, Rome, Italy
Early Human Development, volume 84, supplement, s144

4.211. E. Gulczyńska, J. Gadzinowski, M. Kęsiak, T. Talar, L. Żylińska
„Effect of magnesium sulfate on red cells membrane lipid peroxidation – is there a correlation with observed reduced rate of broncho-pulmonary dysplasia in VLBWN ?“
Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research 2008 Joint Meeting, May 3-6, Honolulu, Hawaii
Abstracts2View™ ( płyta CD )

4.212. EM Gulczyńska, J Gadzinowski, B Pawłowska, M Nowiczewski, L Żylińska
„Effect of antenatal magnesium sulfate administration on biochemical parameters of red cells membrane In VLBW neonates”
Europen Academy of Pediatrics 2008 October 24-28, Nice, France

4.213. EM Gulczyńska, J Gadzinowski, E Lerch, B Cyranowicz, L Żylińska
„Effect antenatal magnesium sulfate administration on clinical outcome in VLBW neonates”
Europen Academy of Pediatrics 2008 October 24-28, Nice, France

4.214. J. Gadzinowski, S. Tansey, T. Mellelieu, S. Baker, P.C. Giardia, W.C. Gruber, D.A. Scott
“A Phase 3 Trial Evaluating the Safety, Tolerability and Immunogenicity of Manufacturing Scale 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine“
48th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28, 2008
Abstracts ( płyta CD )           

4.215. N. Kawczyńska-Leda, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski,
G. Bręborowicz
„hy full-term newborns need to be admitted to the department of neonatal care?”
XXIV International Congress of the Fetus as a Patient, Frankfurt
Eur J Ultrasound, 2008, s2, 99-100

4.216. M. Szymankiewicz, M. Matuszczak-Wleklak, A. Siwińska, J. Gadzinowski, G. Bręborowicz
„Perinatal hypoxic myocardial injury in neonates diagnosed by echocardiography and electrocardiography”
XXIV International Congress of the Fetus as a Patient, Frankfurt
Eur J Ultrasound, 2008, s2, 101-2

4.217. A. Szumała-Kąkol, K. Wróblewska-Seniuk, M. Mendelak,
J. Szczapa, J. Gadzinowski
„Penicillin resistance of Streptococcus pneumoniae isolated from newborns“
ISPPD-6 6th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases.
P2-047. 8-12 June 2008, Reykjavik, Iceland  

4.218. K. Wróblewska-Seniuk, A. Szumała-Kąkol, M. Mendelak, J. Szczapa, J. Gadzinowski
„Epidemiology of Streptococcus pneumoniae in newborns”
ISPPD-6 6th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases
P1-040. 8-12 June 2008, Reykjavik, Iceland 

4.219. E Strauss, A Gotz-Więckowska, J Gadzinowski, A Pawlak
„Epistatic interaction between the ACE D and MTHFR 677T allele may increase the risk progression of retinopathy of prematurity”

19 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Humangenetik Hannover 8-10 April 2008 (Bm 2008 s.164

4.220. N Kawczyńska-Leda, M Błaszczyński, J Gadzinowski
„Powikłania po zabiegach chirurgicznych u noworodków”
VI Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne pt. „Optymalizacja diagnostyki i leczenia Chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków” Warszawa 13-16 XII 2008

4.221. M Błaszczyński, W Porzucek, P Mańkowski, M Jurga, P Becela, J Gadzinowski,  A Jankowski
"Leczenie laparoskopowe achalazji przełyku u trzymiesięcznego niemowlęcia metodą modyfikowanej myotomii Hellera"
Prz. Chir. Dziec. 2009 T. 4 nr 2-3 s. 169.
VII Symp. Chirurg. Neonat. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. W-wa 13-15 XII 2009

4.222. M Czarnecka, J Gadzinowski
"Ostry przebieg martwiczego zapalenia jelit noworodka - opis przypadku"
Prz. Chir. Dziec. 2009 T. 4 nr 2-3 s. 173.
VII Symp. Chirurg. Neonat. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. W-wa 13-15 XII 2009

4.223. J Gadzinowski
"Lecznicza hipotermia w zapobieganiu encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej"
Prz. Chir. Dziec. 2009 T. 4 nr 2-3 s. 159.
VII Symp. Chirurg. Neonat. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. W-wa 13-15 XII 2009

4.224. M Szymankiewicz, A Banaszak, J Gadzinowski
„Mechanika oddychania u noworodków z ciąż powikłanych obecnością smółki w płynie owodniowym- doniesienie wstępne”
Med. Perinatalna XXI w. Łódź  25-27 VI 2009

4.225. Bogumiła Stoińska, Agnieszka Montgomery, Janusz Gadzinowski
 "Neurologic and developmental disability of children with birth weights 500-1500 g".
Acta Paediatr. 2009 Vol. 98 suppl. 460 s. 20.
50th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Research ,Hamburg Germany, 9-  12 october 2009

4.226. E Gulczyńska, B Sobolewska, M Kesiak, T Talar J Gadzinowski
„The effect of intrapartum magnesium sulfate therapy on fetal-newborn immunological status”
50 Annual Meeting of the European Society for Pediatric Research ,Hamburg Germany, 9- 12 october 2009

4.227. K. Cieślik, M Waszak, J Kempniak, R Słomski, M Szalata, K Wielgus, M Skrzypczak- Zielińska, J Gadzinowski
“The assessment of the development of newborns in the bigeminal pregnancy- conceived “In vitro” and twins conceived naturally”
17 th Congress  of the European Anthropological Association- Poland 29 August- 2 Sept. 2010

4.228. J. Gadzinowski
“Practical and ethical consideration of the clinical management of infants at the borderline of viability “
XXII European Congress of Perinatal Medicine 2010 Spain, Granada 26-29 May

4.229. J Gadzinowski, T Szczapa
“Use of heloix in ventialted neonates”
XXII European Congress of Perinatal Medicine 2010 Spain, Granada 26-29 May

4.230. J Gadzinowski, B Stoińska
“Follow up at 2 years of age of VLBW infants- risk factors cerebral palsy”
26 th IPA Congress of Pediatric 2010 Johannesburg,4-9 August

4.231. C. Peters, S. Smith, H. Budge, J. Gadzinowski, G. Griesen, D. Neubauer, E. Reiger-Fackeldey, V. Heili, M. Hall
“Noting the need for Neonatal Online Training in Europe – Leonardo da Vinci the Third”
European Academy of Pediatric Societies 2010 October 23-26, Copenhagen, Denmark

4.232. B. Stoińska, J. Gadzinowski
“Frequency of cerebral palsy in VLBW premature infants in the middle west of Poland”
XXII European Congress of Perinatal Medicine 2010 Spain, Granada 26-29 May

4.233. T. Szczapa, J. Gadzinowski, J Szczapa
“Heliox in the management of neonates with meconium aspitation syndrome (MAS)”
European Academy of Pediatric Societies 2010 October 23-26, Copenhagen, Denmark

4.234. T Szczapa, J Gadzinowski
“Mechanical ventilation with heliox in the treatment of newborns with  bronchopulmonary dysplasia (BPD)”
26 th IPA Congress of Pediatric 2010 Johannesburg,4-9 August

4.235. M. Szymankiewicz, A. Banaszak, J. Gadzinowski
„Pulmonary function measurements in newborn with congenital cystic adenomatoid malformation - case report”
XXII European Congress of Perinatal Medicine 2010 Spain, Granada 26-29 May

4.236. M. Szymankiewicz, GH Bręborowicz, H Szczapa, J. Gadzinowski
“Is umbilical hypoxantine helpful in diagnosis of perinatal hypoxia?
Global Congress of Maternal and Infant health 2010, Barcelona, Hiszpania,22-26 Sep.

4.237. K Chmura, J Mazela, C Henderson, TJ Gregory, M Keszler, J Gadzinowski
Nitric Oxide Delivery with a Novel Ventilator Circuit Connector- an In Vitro Study Under Neonatal Ventilatory Conditions”
Konferencja Hot Topics in Neonatology 2011, Washington

4.238. K Dąbrowska, J Gadzinowski
„ Is intrauterine foetal surgery justified – neonatologist’s point of view”
The Third International Congress of Obstetric Anaesthesia and Perinatal Medicine, Poznan, October 6-8, 2011

4.239. J Gadzinowski
“Przetrwały przewód tętniczy. Zamykać czy nie?,
 III Ogólnopolski Zjazd- Radiologia w Neonatologii, 7-8 października 2011r.

4.240. J Mazela, A Moskal, T Sosnowski, J Gadzinowski
„Relation between Neonatal Endotracheal (ET) Tube Size and Aerosol Penetration- Computational Fluidic Dynamic Study (CFD)
Pediatric Academic Societies and Asian Society For Pediatric Research-Denver 2011
52 Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research-Newcastle, October 2011

4.241. T Szczapa, J Gadzinowski
„ Mechanical ventilation with heliox in the treatment of newborns with respiratory distress syndrome ( RDS),
10th World Congress of Perinatal Medicine, 08-11 November, 2011, Punta del Este – Uruguay

4.242. J Mazela, T Szczapa, K Chmura, M Kulza, E Florek, T R Sosnowski, A Moskal, J Gadzinowski
„Comparison Between Heliox and Standard Oxygen- air Mixture for Aerosolized Albuterol Sulfate Delivery Under Neonatal Mechanical Ventilation Conditions- In Vitro Study”
4 th Congress European Academy of Paediatric Societies - EAPS 2012 , Istambuł, Turkey, October 5-9

4.243. A Adamczak, S Gajos, A Mejsak, A Merritt, J Gadzinowski, J Mazela
„Surfaktant and Inhaled Nitric Oxide for Severe Respiratory Distress Complicated with Persistent Pulmonary Hypertension Among Infants Below 32 Weeks GA”
4 th Congress European Academy of Paediatric Societies - EAPS 2012 , Istambuł, Turkey, October 5-9

4.244.   J Mazela, K Chmura,Ch Henderson, TJ Gregory, M Keszler, J Gadzinowski                                                                                               
“Nitric Oxide Delivery with a Novel Ventilator Circuit Connector – an IN Vitro Study Under Neonatal Ventilatory Conditions”
4 th Congress European Academy of Paediatric Societies – EAPS 2012, Istambuł, Turkey, October 5-9

4.245. J Gadzinowski
“Zdrowie noworodka poczętego metodą IVF”
Konferencja „Ratujmy życie wspierajmy rodzicielstwo” Szpital im. Świętej Rodziny,  Warszawa 21 marca 2012

4.246. J Gadzinowski, TA Merritt 
„Wpływ technik wspomaganego rozrodu na stan zdrowia matki i noworodka”
III Łódzka Konferencja Neonatologiczna „Okres adaptacyjny noworodka-jakość i bezpieczeństwo” Łódź, 26-27.04.2012r.

4.247. J Mazela, A Moskal, T Sosnowski, J Gadzinowski
„Relation Between Neonatal Endotracheal (ET) Tube Size and Aerosol Penetration – Computational Fluid Dynamic Study (CFD)”
11 th European Conference on Pediatric and Neonatal Ventilation- Montreux,  Switzerland 2012 June 6-9

4.248. J Mazela, K Chmura, CH Henderson, T Gregory, M Keszler, J Gadzinowski
“ Utilization of Ino Using a Novel Ventilator Circuit Connector Versus Standard of Care Under Simulated Neonatal Mechanical Ventilation Conditions – an In Vitro Study”
11 th European Conference on Pediatric and Neonatal Ventilation- Montreux, Switzerland 2012 June 6-9
25 h Annual Congress ESICM Lives, Lisbon 13-17 October 2012

4.249. K Siuda>, Chang Yu-Chieh, J Gadzinowski, J Mazela.
“Aerosol delivery to ventilated infants around the world - interim results of the Neonatal Intensive Care Aerosol Survey (NICAS)”

12th International Congress of Young Medical Scientists.
11-12 May 2012, Poznań, Poland. Abstract Book. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2012

4.250. E Gulczyńska, J Gadzinowski, T Talar, M Nowlczewski, B Cyranowicz
“Therapeutic Hypothermia Enhanced by Magnesium Sulphate for Hypoxic – Ischemic Encephalopathy in the Neonates – and Their Influence on Protein S 100 B and  Ceruloplasmin Serum Concentration”
XXIII European Congress of Perinatal Medicine Paris, France, June 13-16  Marernal-Fetal Neonatal Medicine 2012 June, Vol. 25, Sup. 2

4.251. A Gotz-Więckowska, M Stopa, M Jędrzejczak-Stróżniak, J Siwiec-Prościńska, J Kocięcki,    J Gadzinowski.
„ Iniekcje Ranibizumabu w leczeniu aktywnej retinopatii wcześniaków - doświadczenia własne”

XXX Sympozjum Retinologiczne. Poznań, 26-28 IV 2012.

4.252. J Gadzinowski, J Mazela
„Surfactant Replacement Therapy – New Formulations, New Modes of Delivery” 
 3 th International Congress of UENPS 2012 Porto, Porugalia, November 14-17

4.253. E Gulczyńska, T Talar, B Sobolewska, M Kesiak, J Gadzinowski, B Cyranowicz
„Therapeutic Hypothermia Enhanced by Mgso4 for Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in the Neonates and Its Influence on Cardiac Biomarkers of Asphyxia”
3 th International Congress of UENPS 2012 Porto, Porugalia, November 14-17

4.254. T Szczapa, Ł Karpiński, J Moczko, M Weindling, A Kornacka, A Adamczak, K Wróblewska- Seniuk, A Jopek, K Chojnacka, J Gadzinowski, J Szczapa 
“A Comparison of Regional Cerebral Tissue Oxygenation Values in Newborns Measured Simultaneously Using laser (FORE-Sight) and LED 9INVOS) NIRS Oximeters”
PAS  Pediatric Academic Societies 04-07 May 2013 Washington USA   

4.255. T Szczapa, Ł Karpiński, J Moczko, M Weindling, A Kornacka, A Adamczak, K Wróblewska- Seniuk, A Jopek, K Chojnacka, J Gadzinowski
“A comparison of cerebral tissue oxygenation values in full term and preterm newborns by the simultaneous use of an absolute and a relative trending NIRS oximeters.”
XI World Congress of Perinatal Medicine, czerwiec 2013, Moskwa

4.256. G Grund, A Jerzak, A Szumała-Kąkol, J Gadzinowski, L Kramer, TA Merritt, J Mazela  „Czy dodatni posiew z kanału słuchowego zewnętrznego (EC) na obecność mycoplasma i ureaplasma jest wskaźnikiem ryzyka dysplazji oskrzelowo płucnej (BPD) w grupie noworodków < 32 tygodnia ciąży?”
Standardy Medyczne- Pediatria 2013 nr 2 t.10,Międzynarodowa Konferencja Neonatus 2013 

4.257. E Gulczyńska, J Gadzinowski
„Hipotermia lecznicza”
Standardy Med. Pediat.2013 : T. 10, nr 1, s. 111.
Konferencja "Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej" Warszawa, 22-23 II 2013 r.

4.258. G Grund, A Szumała-Kąkol, A Jerzak, J Gadzinowski, L Kramer, A Merritt, J Mazela
“Is Early Ear Canal (EC) Culture for Mycoplasma and Ureaplasma an Indicator of Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) Among Infants < 32 Weeks Gestational Age? “
PAS  Pediatric Academic Societies 04-07 May 2013 Washington USA
54 nnual Meeting European Society for Paediatric Research, Porto 2013 October 10-14

4.259. A Adamczak, S Gajos, A Mejsak, J Gadzinowski, L Kramer, TA Merritt, J Mazela “Neonatal Acute Hypoxic Respiratory Failure Treated With Ino Associated With Lack of Response to Surfactant Treatment Among Infants < 32 Weeks Gestantional Age”
PAS  Pediatric Academic Societies 04-07 May 2013 Washington USA  

4.260. M Sierzputowska-Pieczara, J Gadzinowska-Szczucińska, M Roszak, J Gadzinowski, J Wysocki 
„Obciążenie pracą zawodową a ryzyko wcześniactwa”
Standardy Medyczne- Pediatria 2013 nr 2 t.10,Międzynarodowa Konferencja Neonatus 2013

4.261. T Szczapa, Ł Karpiński, J Moczko, M Weidling, A Kornacka, K Wróblewska, A Adamczak, A Jopek, K Chojnacka, J Gadzinowski 
„Porównanie wartości utlenowania mózgowego noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie mierzonych jednocześnie z zastosowaniem dwóch typów oksymetrów tkankowych NIRS”
Standardy Medyczne- Pediatria 2013 nr 2 t.10,Międzynarodowa Konferencja Neonatus 2013

4.262.  M Sierzputowska-Pieczara, M Kosińska, J Gadzinowski 
„Siatki centylowe masy urodzeniowej ciała bliźniąt jako obiektywna metoda identyfikacji noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną w tej grupie dzieci”
Standardy Medyczne- Pediatria 2013 nr 2 t.10,Międzynarodowa Konferencja Neonatus 2013

4.263. J Gadzinowski, T Pikuła, H Szmyt, J Mazela
„Skuteczna opieka perinatalna w Europie: ocena wykorzystania wiedzy w praktyce- EPICE” Standardy Medyczne- Pediatria 2013 nr 2 t.10,Międzynarodowa Konferencja Neonatus 2013

4.264. J Mazela, A Grądzka-Łuczewska, J Stachnik, S Korzan, L Kramer, M Keszler, J Gadzinowski
“Ventilatory settings on high frequency oscillatory ventilation with vn-500 after
Switch from conventional ventilation”
54 Annual Meeting European Society for Paediatric Research,Porto 2013 October 10-14

5. Rozdziały w książkach i podręcznikach

5.1. Twarowska I., Gadzinowski J.
Rozdział: "Intensywny nadzór nad noworodkiem" W: Medycyna perinatalna. Redaktor: Słomko Z., PZWL, Warszawa 1985, t.1., 495-511.
KBN - 3 

5.2. Anttila H., Välimäki I.,  Gadzinowski J., Kero P., Attila K.:
Rozdział : “Power spectrum of heart rate in neonates with respiratory distress.”
(Widmo  gęstości mocy częstości uderzeń serca u noworodków z  zespołem zaburzeń oddychania).
W: "Progress reports on Electronics in medicine and biology", Londyn, Anglia, 1986, 319-325.
KBN - 12

5.3. Gadzinowski J., Pisarski T.:
Rozdział: "Płód i noworodek" w "Położnictwo i ginekologia:
Podręcznik dla medycznych studiów zawodowych wydziałów   położnych. Redaktor: Pisarski T., PZWL, Warszawa 1987, 477-515.
KBN – 3

5.4. Twarowska I., Szczapa J., Gadzinowski J.:
Rozdział: "Noworodek" w "Położnictwo i ginekologia"
Redaktor: Pisarski T., T. 2. Akademia Medyczna im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu 1987, 58-97.
KBN – 3

5.5. Gadzinowski J.
Rozdział: „Postępowanie z noworodkiem o małej masie ciała. Wybrane problemy.
Postępy w Neonatologii 1991, 1, 62-68
KBN - 3

5.6. Twarowska I, Szczapa J, Gadzinowski J:
Rozdział: „Noworodek” w: „Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla studentów. Pod red. T. Pisarskiego PZWL, Warszawa 1991, 344-381. [wyd. 2 – 1993]
KBN – 3

5.7. Gadzinowski J.: 
Rozdział: "Monitorowanie układu krążenia u noworodka" w  "Biofizyczne monitorowanie w medycynie perinatalnej".
Redaktor: Słomko Z., PWN, Warszawa 1991, 420-455.
KBN – 3

5.8. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Monitorowanie układu oddechowego u noworodka" w 
"Biofizyczne monitorowanie w medycynie perinatalnej".
Redaktor: Słomko Z., PWN, Warszawa 1991, 456-487.
KBN – 3

5.9. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Monitorowanie różnorodnych parametrów biofizycznych u noworodka" w "Biofizyczne monitorowanie w medycynie perinatalnej".
Redaktor: Słomko Z., PWN, Warszawa 1991, 488-498.
KBN – 3

5.10. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Rola diagnostyki obrazowej w neonatologii" w "Biofizyczne monitorowanie w medycynie perinatalnej".
Redaktor: Słomko Z., PWN, Warszawa 1991, 499-513.
KBN – 3

5.11. Gadzinowski J, Kopczyński Z, Knapowska E, Sackey S
Rozdział: „Współczesne poglądy na rozpoznawanie bakteryjnych zakażeń wewnątrzmacicznych, zapalenia płuc i posocznicy u noworodków”
Postępy w Neonatologii 1992, 3, 356-365
KBN - 3

5.12. Pruszewicz A, Pospiech I, Gadzinowski J.:
Rozdział:  “Low Birth Weight - A Hearing Damage Risk  Factor”
Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte, red. T.Hacki, Renate Gross Verlag, Berlin 1993, 16-21.
KBN – 3

5.13. Twarowska I., Gadzinowski J.:
Rozdział: "Umieralność. Mianownictwo i opracowanie statystyczne" w               
"Neonatologia".
Redaktor: Łozińska D., Twarowska I., PZWL, Warszawa 1993, 26-32
KBN – 3

5.14. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Kliniczne biofizyczne  monitorowanie czynności układów krążenia i oddychania w nadzorze stanu chorego noworodka" w
"Neonatologia".
Redaktor: Łozińska D., Twarowska I. PZWL, Warszawa 1993, 538-553.
KBN – 3

5.15. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Podstawowe zasady intensywnej i specjalnej opieki nad oworodkiem"
w "Zasady opieki nad noworodkiem w systemie trójstopniowej opieki".
Instytut Matki i Dziecka, 1990, 122-136.
KBN - 3                    

5.16. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Gospodarka płynami  i elektolitami  u noworodka" w "Zasady    
opieki nad noworodkiem w systemie trójstopniowej opieki"
Instytut Matki i Dziecka, 1990, 164-191.
KBN – 3

5.17. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Zabiegi u noworodków" w "Zasady opieki nad noworodkiem            
w systemie trójstopniowej opieki".
Instytut Matki i Dziecka, 1990, 247-297.
KBN – 3

5.18. Gadzinowski J.:
Rozdział: "Leczenie surfaktantem egzogennym" w "Medycyna perinatalna: Suplement". Redaktor: Słomko Z., PZWL, Warszawa 1994, 80-89.
KBN – 3

5.19. Bręborowicz G.H., Moczko J., Gadzinowski J.:
Rozdział: "Analysis of fetal heart rate in frequency domain" (Analiza częstości uderzeń serca płodu w dziedzinie częstotlowości")
W: "A critical appraisal of fetal surveillance" (Krytyczna ocena metod nadzoru płodu).
Redaktorzy: van Gejn H.P., Copray F.J.A Elsevier Science, Amsterdam 1994, 349-353.
KBN – 12

5.20. Szymankiewicz M., Markwitz W., Gadzinowski J., Bręborowicz G.:
Rozdział: “Wartość prognostyczna określania poziomu hypoksantyny w rozpoznawaniu niedotlenienia u płodu i noworodka.”
Postępy w Neonatologii, 1994, 5, 256-261.
KBN – 3

5.21. Mościcka A, Gadzinowski J
Rozdział: „Rola hormonów tarczycy, TRH i glikokortykosterydów w dojrzewaniu układu oddechowego płodu i zapobieganiu zespołowi zaburzeń oddychania u noworodków”
Postępy w nronatologii 1994, 5, 43-57
KBN – 3

5.22. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
Rozdział: „Białka surfaktantu – ich rola i metabolizm.
Postępy w neonatologii 1994, 5, 35-42
KBN - 3

5.23. Gadzinowski J.
Rozdział: „Leczenie surfaktantem egzogennym”. W: Aspekty etiologiczne, diagnostyczne i lecznicze niewydolności oddechowej u noworodka. Materiały kursu dla lekarzy. Łódź 1995, 1-8 [67-74]
KBN - 3

5.24. Gadzinowski J, Bręborowicz GH, Szymankiewicz M., Brązert K
Rozdział: „Niedotlenienie: hypoxemia a hypoxia. Wykładniki i leczenie u noworodka”
W: Problemy perinatologii klinicznej. Pod red. Z. Zdebskiego. Kraków 1995, 243-248
KBN – 3

5.25. Brązert K, Gadzinowski J
„Pulsacyjna oksymetria u przedwcześnie urodzonych noworodków z zaburzeniami oddychania”
W: Postępy w neonatologii. 1995, 6, 352-357
KBN – 3

5.26. Gadzinowski J.
Rozdział: „Noworodek” w: Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla sutdentów medycyny. Pod red. Pisarski T. Wyd. 3  Warszawa 1996, 344-381
KBN – 3

5.27. Gadzinowski J., R. Lauterbach, Szymankiewicz M.
Rozdział: „Fizjologia noworodka” W: Rudolfa Klimka położnictwo. Pod red. W. Szymańskiego. Kraków 1999, 87-107
KBN – 3

5.28. Szymankiewicz M., Gadzinowski J, Lauterbach R.
Rozdział: “Patologia  okresu noworodkowego” W: Rudolfa Klimka położnictwo. Pod red. W. Szymańskiego. Kraków 1999, 109-139
KBN – 3

5.29. Gadzinowski J, Lauterbach R, Szymankiewicz M.
Rozdział: „Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodka” W: Rudolfa Klimka położnictwo. Pod red. W. Szymańskiego. Kraków 1999, 141-158
KBN – 3

5.30. Mościcka A, Gadzinowski J
Rozdział: „Surfaktant – czy tylko w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania?”
W: Surfaktant. Red. M. Szymankiewicz. Poznań 1998, 103-117
KBN - 3

5.31. Gadzinowski J, Szymankiewicz M.
Rozdział: „Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Podawanie surfaktantu noworodkom z zespołem zaburzeń oodychania”
W: Surfaktant. Red. M. Szymankiewicz. Poznań 1998, 119-123
KBN - 3

5.32. I. Czarnecka -Porzucek, J. Gadzinowski
Rozdział:  “Przezciemiączkowa ultrasonografia dopplerowska.”
W:Biofizyczna diagnostyka płodu i  noworodka , pod red. G.H. Breborowicza, J. Gadzinowski, OWN, Poznań 1998, 354-366
KBN – 3

5.33. E. Burchardt-Kroll, J. Gadzinowski
Rozdział:“Monitorowanie ciepłoty ciała”
W:Biofizyczna Diagnostyka Płodu i Noworodka, OWN Poznań, 1998, 348
KBN – 3

5.34. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
Rozdział:“Rekomendacja polskiego towarzystwa medycyny perinatalnej. podawanie surfaktantu noworodkom z zespołem zaburzen oddychania”
W: Surfaktant. Red. M. Szymankiewicz. Poznań 1998 (Seminaria z Medycyny Perinatalnej t.I), 119-123
KBN - 3

5.35. K. Brązert, J. Gadzinowski
Rozdział: “Oksymetria pulsacyjna noworodka”
W: Biofizyczna diagnostyka płodu i noworodka. Red. GH Bręborowicz. J. Gadzinowski, Poznań 1998, 298-313
KBN - 3

5.36. K. Brązert, J. Gadzinowski
Rozdział: “Kapnografia”
W: Biofizyczna diagnostyka płodu i noworodka. Red. GH Bręborowicz. J. Gadzinowski, Poznań 1998, 314-319
KBN - 3

5.37. A. Małecki, J. Gadzinowski
Rozdział: “Przetrwały przewód tętniczy”
W: Biofizyczna diagnostyka płodu i noworodka. Red. GH Bręborowicz. J. Gadzinowski, Poznań 1998, 449-458
KBN - 3

5.38. K. Brązert, J. Gadzinowski
Rozdział: “Ultrasonografia jamy brzusznej, miednicy maniejszej, jąder”
W: Biofizyczna diagnostyka płodu i noworodka. Red. GH Bręborowicz. J. Gadzinowski, Poznań 1998, 367-408
KBN – 3

5.39. A. Mościcka, J. Gadzinowski
Rozdział: “Surfaktant – czy tylko w leczeniu zespołu zaburzeń  oddychania?”
W: Surfaktant. Red. M. Szymankiewicz. Poznań 1998 (Seminaria z Medycyny Perinatalnej, t.I), 103-117
KBN - 3

5.40. Wróblewska K, Szczapa J, Seniuk W, Gadzinowski J
Rozdział: „Wpływ perinatalnych czynników ryzyka na wystąpienie uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym u noworodków”
W: Postępy w neonatologii. 1999, 10, 40-48
KBN – 3

5.41. Stoińska B, Kornacka MK, Grygier A, Gajewska E, Burzyńska E, Kramer L, Gadzinowski J
Rozdział: „Okres noworodkowy i rozwój psychoruchowy noworodków z ciąż wielopłodowych”
W: Postępy w neonatologii 1999, 10, 344-351
KBN - 3

5.42. Szymankiewicz M., Gadzinowski J
„Stosowanie surfaktantu w zapobieganiu i leczeniu niewydolności oddechowej noworodków”
W: Leki w medycynie perinatalnej. Red. Z. Słomko, GH Bręborowicz, J. Gadzinowski. Poznań 1999, 245-277
KBN – 3

5.43. Kornacka K, Gadzinowski J
„Leki stosowane w resuscytacji noworodka”
W: Leki w medycynie perinatalnej. Red. Z. Słomko, GH Bręborowicz, J. Gadzinowski. Poznań 1999, 421-432
KBN – 3

5.44. Gadzinowski J, Szymankiewicz M.
„Leczenie surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
W: Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej. Red. J. Gadzinowski, GH. Bręborowicz. Poznań 1999, 15-18
KBN - 3

5.45. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
Rozdział “Leczenie surfaktantem noworodków z zespołem zaburzeń oddychania”
W: Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej. Wyd. 2 zm. i uzup. Red.: Janusz Gadzinowski, Grzegorz H. Bręborowicz, Poznań, 2000, 15-18
KBN – 3

5.46. G.H. Bręborowicz, J. Gadzinowski
Rozdział “Zasady organizacji opieki perinatalnej”
W: Ciąża wysokiego ryzyka. Red. G.H. Bręborowicz., OWN Poznań, 2000, 11-18
KBN – 3

5.47. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
Rozdział “Resuscytacja u noworodków”
W: Ciąża wysokiego ryzyka. Red. GH Bręborowicz, OWN, Poznań, 2000, 853-65
KBN – 3

5.48. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
Rozdział “Resuscytacja noworodków”
W: Neonatologia, red. J. Gadzinowski, D. Vidyasagar, OWN, Poznań, 2000, 107-20
KBN – 3

5.49. Gadzinowski J., Vidyasagar D., Bręborowicz G.H.
Rozdział “Organizacja opieki perinatalnej”
W: Neonatologia, red. J. Gadzinowski, D. Vidyasagar, OWN, Poznań, 2000, 23-27
KBN – 3

5.50. Vidyasagar D., Gadzinowski J.
Rozdział “Zespół zaburzeń oddychania”
W: Neonatologia, red. J. Gadzinowski, D. Vidyasagar, OWN, Poznań, 2000, 215-231
KBN – 3

5.51. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, E. Sobczak, M. Borkowska
Rozdział “Zestaw dokumentacji lekarskiej zalecany do stosowania na  oddziałach noworodkowych”
W: Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej, OWN, Poznań, 2000, 96-118
KBN – 3

5.52. Wysocki J, Mazela J, Gadzinowski J
Rozdział „Immunoprofilaktyka czynna i bierna noworodków, wcześniaków, niemowląt i dzici z małą masą urodzeniową”
W: Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej, OWN, Poznań, 2000, 74-82
KBN – 3

5.53. Szymankiewicz M., Gadzinowski J., Sobczak E., Borkowska M.
Rozdział:  „Zestaw dokumentacji lekarskiej zalecany do stosowania na oddziałach noworodkowych”
W: Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej, OWN, Poznań, 2000, 96-118
KBN – 3

5.54. Januszewicz P, Szymborski J, Kowalczyk JR, Kubiaczek K, Kaliciński P, Gadzinowski J, Socha J
Rozdział: „Sytuacja w opiece specjalistycznej nad dziećmi i młdzieżą w okresie od 1.01.1999 r. do 16.06.2001 r.:
W: Zdrowie naszych dzieci. Pod red. P. Januszewicza, J. Szymborskiego. Warszawa 2001, 173-201
KBN – 3

5.55. Gadzinowski J, Rożycka J
Rozdział: „Rozpoznawanie i leczenie bólu u noworodka”
W: Problemy współczesnej perinatologii. Pod red. Z. Zdebskiego, R. Lauterbacha, K. Rytlewskiego, J. Tomaszczyka. Kraków 2001, 63-67
KBN – 3

5.56. Uchman J, Gadzinowski J
Rozdział: „Wentylacja płynowa noworodków”
W: Wspomaganie utlenowania i wentylacji noworodków. Red. M. Szymankiewicz. (Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 6) Poznań 2001, 87-97
KBN – 3

5.57. Brzózy N, Gadzinowski J
Rozdział: „Problemy etyczne neonatologa – pytania i odpowiedzi”
W: Forum. Intensywana terapia noworodka. T. 3. A-medica press, Bielsko-Biała 2001, 3-12
KBN - 3

5.58. Mazela J, Wysocki J, Małecka I. Pietrzyk J, Tomasik T, Piusińska-Zbyszyńska K, Niewęgłowska K, Kramer L, Gadzinowski J
Referat: „Resiratory syncytial virus infection in a group of hospitalized children under 2 years of age with Lrti in Poland in 2000/2001 season”
W: Perinatology 2001. 5th World Congress of Perinatal medicine. Barcelona, Spain, September 23-27 2001. Eds. L. Cabero, JM. Carrera. Bologna 2001, 893-899
KBN – 5

5.59. Bręborowicz G.H., Gadzinowski J., Pięt M.
Rozdział: “Zasady organizacji opieki w czasie ciąży, porodu i połogu w Polsce”
W: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Pod red. G.H. Bręborowicza. Warszawa, 2002, 17-25
KBN – 3   

5.60. Wysocki J., Mazela J., Gadzinowski J.
Rozdział:“Immunoprofilaktyka czynna i bierna noworodków, wcześniaków,
 niemowląt i dzieci z małą masą urodzeniową”
W: Rekomendacje Postępowań w Medycynie Perinatalnej,
OWN Poznań, 2002, wyd. III,   76-84
KBN – 3

5.61. Gadzinowski J., Kaczmarski M., Korbal P., Lauterbach R., Mazela J.,
 Rudnicki J., Świetliński J., Wasilewska J., Wysocki J.
Rozdział: “Zasady zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt
W: Rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii”
Warszawa, 2002
KBN - 3

5.62. Gadzinowski J., Gulczyńska E.
Rozdział “Ciąża wielopłodowa – uwarunkowania ekonomiczne”
W: Ciąża wielopłodowa, red. Bręborowicz G.H., Malinowski W., Ronin – Walknowska E.,      
OWN, Poznań 2003, 1-6
KBN – 3

5.63. Szymankiewicz M., Paradowska – Grygier A.
Rozdział “Zachorowalność noworodków z ciąż wielopłodowych”
W: Ciąża wielopłodowa, red. Bręborowicz G.H., Malinowski W.,   Ronin – Walknowska E.,
OWN, Poznań 2003, 345-353
KBN – 3
5.64. Gadzinowski J.
Rozdział: “Neonatologia i etyka”
W: Eutanazja. Medyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne problemy współczesnej neonatologii. Red. nauk. J. Gadzinowski, J. Wiśniewski. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, 13-24
KBN - 3

5.65. Gadzinowski J, Wiśniewski J
Rozdział:  „Wprowadzenie”
W: Eutanazja. Medyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne problemy współczesnej neonatologii. Red. nauk. J. Gadzinowski, J. Wiśniewski. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, 7-10
KBN - 3

5.66. B. Stoińska, J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
Rozdział: „Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego” W: Położnictwo i ginekologia, red. GH Bręborowicz, T. 1, WL PZWL, Warszawa 2005, 525-531
KBN – 3

5.67. J. Gadzinowski, Z. Brzózy.
Rozdział: „Bezmózgowie.”
W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła.
Red. A.  Muszała. Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2005, 47-50
KBN – 3

5.68. J. Gadzinowski, Z. Brzózy.
Rozdział: „Bliźnięta syjamskie”
W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła.
Red. A. Muszała. Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2005, 68-72 il
KBN – 3

5.69. J. Gadzinowski, Z. Nikodem Brzózy.
Rozdział: „Wcześniactwo.”
W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła.
Red. A. Muszała. Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom, 2005, 496-499
KBN – 3

5.70. J.Gadzinowski, M. Szymankiewicz
Rozdział: „Neonatologia”
W: Zarys Pediatrii – podręcznik dla studiów medycznych, Red: B. Pawelczyk
PZWL 2005, 178-204
KBN – 3

5.71. J. Różycka, J. Gadzinowski
Rozdział: „Pobieranie krwi włośniczkowej.”
W: Zabiegi w neonatologii, OWN, Poznań 2006, 64-65
KBN – 3

5.72. M. Nowiczewski, J. Gadzinowski
Rozdział: „Monitorowanie funkcji życiowych”
W: Zabiegi w neonatologii. OWN, Poznań 2006, 30-35
KBN – 3

5.73. E. Lerch, J. Gadzinowski
Rozdział: „Drenaż odbarczający jamy opłunej.”
W: Zabiegi w neonatologii. OWN, Poznań 2006, 102-104
KBN – 3

5.74. B. Sobolewska - Nowakowska, J. Gadzinowski
Rozdział: „Badania bakteriologiczne.”
W: Zabiegi w neonatologii. OWN, Poznań 2006, 180-183
KBN – 3

5.75. M. Kęsiak, J. Gadzinowski
Rozdział: „Fototerapia”
W: Zabiegi w neonatologii. OWN, Poznań 2006, 30-35
KBN – 3

5.76. GH. Bręborowicz, J. Gadzinowski
Rozdział: Zasady organizacji opieki perinatalnej.
W: Ciąża wysokiego ryzyka. Red. GH. Bręborowicz. Wyd. 2 rozsz. Poznań 2006, 13-28
KBN – 3

5.77. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
Rozdział: Resuscytacja noworodków.
W: Ciąża wysokiego ryzyka. Red. GH. Bręborowicz. Wyd. 2 rozsz. Poznań 2006, 1027-1040
KBN - 3

5.78. L. Żak, B. Stoińska, M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski, H. Werc
Rozdział: „ Neonatologia ” w: Pielęgniarstwo pediatryczne, red. B. Pawlaczyk
PZWL, Warszawa 2007, 64-85
KBN – 3

5.79. J. Gadzinowski, J. Szczapa, T. Szczapa, B. Czech
Rozdział:   „ Prewencja w opiece nad noworodkiem ”
W: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, red. G. Kwaśniewska
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, 21-36
KBN – 3

5.80. J. Gadzinowski
„ Rola systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w opiece medycznej nad noworodkiem w Polsce.
W: Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006. Red. nauk. T. Niemiec.Warszawa 2007, 115-119
KBN - 3

5.81.  J. Gadzinowski, M. Kęsiak
Rozdział: „Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem”
W: Podstawy neonatologii. Red. nauk. J. Szczapa. Warszawa 2008, 1-22
KBN – 3

5.82. M. Kęsiak, J. Gadzinowski
Rozdział: „Wpływ postnatalnej steroidoterapii na układ nerwowy i rozwój psychoruchowy noworodków. Czy korzyści wynikające ze stosowania steroidów przewyższają ryzyko ?”
Seminaria z Medycyny Perinatalnej
Tom XIX Steroidoterapia noworodków, s. 83-98
OWN, Poznań 2008

5.83. J. Gadzinowski, M. Kęsiak, E. Gulczyńska
Rozdział: „Zalecenia dotyczące podawania steroidów w terapii dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych przedwcześnie”
Seminaria z Medycyny Perinatalnej
Tom XIX „Steroidoterapia noworodków”, s. 99-100
OWN, Poznań 2008

5.84. E Gulczyńska, J Gadzinowski, K Dąbrowska
„Powikłania oraz następstwa krótko- i długoterminowe zespołu aspiracji smółki”
W: "Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie", Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
KBN- 3

5.85. J. Gadzinowski, E. Gulczyńska, D. Vidyasagar
"Zespół Aspiracji – problem stale aktualny"
W: "Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie", Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
KBN- 3

5.86. J. Gadzinowski, K. Kowalska
"Rola surfaktantu egzogennego i płukania dróg oddechowych roztworem surfaktantu w leczeniu Zespołu Aspiracji Smółki"
W: "Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie", Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
KBN- 3

5.87. J Mazela, J Gadzinowski
„Stosowanie egzogennych surfaktantów w terapii zespołu zaburzeń oddychania u noworodków - argumenty za i przeciw"
W: Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej. Zasady i praktyka. Pod red.: Krzysztofa Marka Kuczkowskiego, Leona Drobnika. Warszawa: MED-MEDIA, 2009 s. 190-195 tab. bibliogr.
KBN- 3

5.88. J Różycka, J Gadzinowski
"Resuscytacja noworodków"
W: Stany zagrożenia życia: postępowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym. Pod red.: Danuty Cenajek-Musiał, Ireny Okulicz-Kozaryn i Małgorzaty Grześkowiak. Wyd. 2 poszerz. Poznań: Wydaw. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego, 2009 s. 55-60 il. tab.

5.89. M. Sierzputowska-Pieczara, J. Gadzinowski
"Tlenek azotu w leczeniu nadciśnienia płucnego współistniejącego z Zespołem Aspiracji Smółki"
W: "Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie", Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
KBN- 3

5.90. T. Szczapa, J. Gadzinowski
"Zastosowanie mieszaniny helu i tlenu w leczeniu Zespołu Aspiracji Smółki"
W: "Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie", Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
KBN- 3

5.91. G H Breborowicz, J Gadzinowski
“Zasady Organizacji opieki perinatalnej”
W „Ciąża wysokiego ryzyka” red. GH Bręborowicz Wyd. 3 rozsz. 2010 s. 15-31
KBN 3

5.92. J Mazela, J. Gadzinowski

“Pros and cons of surfactant replacement therapy for neonatal Respiratory Distress Syndrome”, International textbook of obstetric anaesthesia and perinatal  medicine, first edition, Medmedia, edited by K M Kuczkowski, L Drobnik, W-wa 2010 s.132-136
KBN 7

5.93. M. Szymankiewicz, J. Gadzinowski
„Resuscytacja u noworodków” W „Ciąża wysokiego ryzyka” red. G H Bręborowicz,
OWN,Poznań, 2010, 1117-30
KBN 3

5.94. J Gadzinowski, M Giersig
”Nanotechnologia w profilaktyce i leczeniu zakażeń”
W Zakażenia w Położnictwie i Ginekologii pod red. Tomasza Niemca 2011 vol.14 s.102
KBN 3

5.95. W Markwitz, GH Bręborowicz, J Gadzinowski
 „Zasady organizacji opieki perinatalnej”
W: Położnictwo T.1-Fizjologia Ciąży, Red. nauk.: GH. Bręborowicz, W Markwitz.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012 Rozdz. 13 s.169-183
KBN- 4.000

5.96. M Pietryga, J Murlewska, D Pietrzycka, P Becela, J Brązert, J Gadzinowski, A Jankowski
„Atrezja jelit płodu”
W: Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii. Redakcja: M Pietryga, J Brązert, 2012 s. 947-950 Poznań : Wydaw. Exemplum

5.97. J Murlewska, M Pietryga, E Burchardt-Kroll, J Brązert, J Gadzinowski.
„Nieimmunologiczny obrzęk płodu”
W: Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii. Redakcja: M Pietryga, J Brązert, 2012 s. 955-958 Poznań : Wydaw. Exemplum,

6. Redakcja, współautorstwo książek i czasopism

6.1. Chuchracki M., Dworzański R, Gadzinowski J [i in.] Pod red. T. Matthews-Krzozowskiej, M. Kruszyńskiej-Rosada
„5 lat Departamentu Rozwoju Poznańskiej Stomatologii Fundacji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
Panoptikos, Poznań 1997
KBN - 10

6.2. Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski
„Biofizyczna diagnostyka płodu i noworodka”
OWN, Poznań 1998
KBN – 10

6.3. Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce”. Wyd. 3
OWN, Poznań 1998
KBN – 10

6.4. Z Słomko, G. H. Bręborowicz, J. Gadzinowski
„Leki w medycynie perinatalnej”
OWN, Poznań 1999
KBN – 10

6.5. Gadzinowski J, Bręborowicz GH
„Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej”
OWN, Poznań 1999
KBN – 10

6.6. Janusz Gadzinowski, Grzegorz H. Bręborowicz
„Rekomendacje postępowań w medycynie perinatalnej”
Wyd. 2 zm. i uzup.
OWN, Poznań 2000
KBN – 10

6.7.J. Gadzinowski, D. Vidyasagar
„Neonatologia”
OWN, Poznań 2000
KBN – 10

6.8. Oprac. zespół w składzie: Januszewicz P, Gadzinowski J, Pietrzyk J, Godula-Stuglik U, Wysocki J, Piotrowski A, Korbal P, Pogorzelski A, Schwartz M., Mazela J, Gulczyńska E,      Migdał M.
„Zasady zapobiegania zakażeniom wirusem RS w grupach wysokiego ryzyka. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii”
Warszawa 2000
KBN – 10

6.9. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Podstawy Neonatologii”
Wydawnictwo Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2002
KBN – 10

6.10. Gadzinowski J., Szczapa J., Szymankiewicz M., Jaworska A., Pietrzycka D.
“Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
„Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 1998-1999”,
OWN Poznań, 2002
KBN - 10

6.11. J. Gadzinowski, J. Wiśniewski
„Eutanazja”
Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003
KBN – 10

6.12. Gadzinowski J, Pawelczyk L, Wiśniewski J
„Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka”
Wydaw. Nauk. UAM, Poznań 2003.
KBN - 10

6.13. Jacek Adamek, Grażyna Barałkiewicz, Danuta Cenejak-Musiał, Leon Drobnik, Michał Gaca, Janusz Gadzinowski, Małgorzata Grześkowiak, Jacek Juszczyk, Jerzy Konieczny, Natalia Kokot, Andrzej Kostrzewa, Irena Okulicz-Kozaryn, Joanna Różycka, Artur Witkowski
“Stany zagrożenia życia: postępowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym.”
Dzał. Wydaw. Ucz. AM im. K Marcinkowskiego, Poznań 2004
KBN – 10

6.14. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz
„Podstawy neonatologii: Podręcznik dla studentów”
wyd 2 zm. rozsz.
Wlkp. Oddz. PTMP, OWN. Poznań 2006
KBN – 10

6.15. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz, D. Vidyasagar
„Zabiegi w neonatlogii”
OWN, Poznań 2006
KBN – 10

6.16. Latos-Bielańska A, Materna-Kiryluk A red. Aut: m.in. J. Gadzinowski
„Wrodzone wady rozwojowe w Polsce 2000-2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”
OWN, Poznań 2006.
KBN – 10

6.17. Red: Ed.-in-Chief: Grzegorz H. Bręborowicz. Co-ed.: Janusz Gadzinowski, Zbigniew Słomko, et al. Statistical Review: Jerzy Moczko. Ed. Board: Jana Skrzypczak, Marta Szymankiewicz
“Archives of Perinatal Medicine”. Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine.
Poznań : Scientific Publishers OWN 2006 : Vol. 12 (nr 1-4)

6.18. Red.: Grzegorz H. Bręborowicz, Krzysztof Drews, Janusz Gadzinowski. Red. założyciel: Zbigniew Słomko. Kom. red.: [m.in.] J. Brązert, M. Dubiel, Z. Friebe, P. Jędrzejczak, H. Kędzia, W. Kędzia, J. Markowska, W. Markwitz, T. Opala, L. Pawelczyk, Z. Przybylski, S. Sajdak, J. Skrzypczak, M. Spaczyński, J. Szczapa, M. Szymankiewicz, A. Warenik-Szymankiewicz, E. Wender-Ożegowska.
„Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”. Kwart.
Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2006 : T. 42

6.19. Redakcja:Hrsg.: G. Heimann, F.C. Sitzmann, U. Göbel. Beirat: (min.) J Gadzinowski
„Klinische Pädiatrie”.
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2006 : Vol. 218 (nr 1-6)

6.20. Red. nacz.: Marian Grzymisławski. Sekr.: [m.in.] Włodzimierz Szczepaniak. Kom. red.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Grzegorz H. Bręborowicz, Leon Drobnik, Janusz Gadzinowski, Wojciech Golusiński, Witold Jurczyk, Jacek Juszczyk, Halina Karoń, Leszek Lewandowski, Krzysztof Linke, Roman Meissner, Michał Musielak, Aniela Piotrowicz, Antoni Pruszewicz, Kazimierz Rzymski, Krzysztof Słowiński, Andrzej Szkaradkiewicz, Roman Szulc, Witold Woźniak.

„Nowiny Lekarskie”. Dwumiesięcznik naukowy AM im. K Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : Wydaw. Nauk. AM im. K. Marcinkowskiego 2006 : R. 75 (nr 1-4)

6.21. Red:Kom. red.: Jerzy Szczapa (red. nacz.), Maria Kornacka (zast. red. nacz.), Irena Wojsyk-Banaszak (sekr. red.), Monika Borkowska-Kłos. Rada nauk.: [m.in.] Romuald Biczysko, Grzegorz Bręborowicz, Janusz Gadzinowski, Eugeniusz Korman, Anna Latos-Bieleńska, Tadeusz Pisarski, Zbigniew Słomko, Jerzy Szczapa, Ewa Wender Ożegowska, Michał Wojtalik.

„Postępy Neonatologii”. Organ Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Warszawa : Twoje Zdrowie 2006 (nr 1-2 (9-10))

6.22. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2007 Vol. 219 (nr 1-6)

6.23. Red. Ed.-in-Chief: Grzegorz H. Bręborowicz. Co-ed.: Janusz Gadzinowski, Zbigniew Słomko, et al. Statistical Review: Jerzy Moczko. Ed. Board: Jana Skrzypczak, Marta Szymankiewicz, et al.
“Archives of Perinatal Medicine”. Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine.
Poznań : Scientific Publishers OWN 2007 : Vol. 13 (nr 1-4)

6.24. Red.: Grzegorz H. Bręborowicz, Krzysztof Drews, Janusz Gadzinowski. Red. założyciel: Zbigniew Słomko. Kom. red.: [m.in.] J. Brązert, M. Dubiel, Z. Friebe, P. Jędrzejczak, H. Kędzia, W. Kędzia, J. Markowska, W. Markwitz, T. Opala, L. Pawelczyk, Z. Przybylski, S. Sajdak, J. Skrzypczak, M. Spaczyński, J. Szczapa, M. Szymankiewicz, A. Warenik-Szymankiewicz, E. Wender-Ożegowska.
“Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”. Kwart.
Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2007 : T. 43 (z. 1-4)

6.25. Red. nacz.: Marian Grzymisławski. Sekr.: [m.in.] Włodzimierz Szczepaniak. Kom. red.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Grzegorz H. Bręborowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Leon Drobnik, Janusz Gadzinowski, Wojciech Golusiński, Witold Jurczyk, Jacek Juszczyk, Halina Karoń, Leszek Lewandowski, Krzysztof Linke, Roman Meissner, Michał Musielak, Aniela Piotrowicz, Antoni Pruszewicz, Kazimierz Rzymski, Krzysztof Słowiński, Andrzej Szkaradkiewicz, Roman Szulc, Witold Woźniak.
„Nowiny Lekarskie”. Dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. K. Marcinkowskiego 2007 : R. 76 nr 1-3

6.26. Kom. red.: Jerzy Szczapa (red. nacz.), Maria Kornacka (zast. red. nacz.), Irena Wojsyk-Banaszak (sekr. red.), Monika Borkowska-Kłos. Rada nauk.: [m.in.] Romuald Biczysko, Grzegorz Bręborowicz, Janusz Gadzinowski, Eugeniusz Korman, Anna Latos-Bieleńska, Tadeusz Pisarski, Zbigniew Słomko, Jerzy Szczapa, Ewa Wender-Ożegowska, Michał Wojtalik. 
„Postępy Neonatologii”. Organ Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego   Warszawa : Twoje Zdrowie 2007 (nr 1-2 (11-12)

6.27. M. Kęsiak, J. Gadzinowski
Seminaria z Medycyny Perinatalnej
Tom XIX „Steroidoterapia noworodków”
OWN, Poznań 2008

6.28. D. H. Adamkin, J. Gadzinowski
„Żywienie noworodków z małą masą ciała”
OWN, Poznań 2008

6.29. Aut.Red.: A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk. Aut.:M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski, A. Jankowski, M. Krawczyński, A.Krzyżaniak, J.P. Mejnartowicz, J. Szczapa, W. Cichy, M. Grzegorowski, M.R. Krawczyński, T. Opala, K. Pecold, P. Puacz, M. Ropacka, S.Sajdak, A. Siwińska, J. Skrzypczak, M. Szymankiewicz, A. Walkowiak, M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, M.Wojtalik, K.Wróblewska-Seniuk, J.Wysocki
„Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”
Poznań Ośrodek Wydaw. Nauk. 2008 92 s. il. tab 30
KBN-12

6.30. Ed.-in-Chief: G.H.Breborowicz. CO-ed: J.Gadzinowski, Z.Słomko, et al. Statiscical Review: J. Moczko. Ed.Board: J.Skrzypczak, M.Szymankiewicz
„Archives of Perinatal Medicine” Official Journal of the Polish Sosiety of Perinatal Medicine.Qart
Poznań: Scientific Publishers OWN 2008 Vol. 14 nr 1-4
KBN-6

6.31. Kom. Red.: J.Szczapa, M.Kornacka, K. Wróblewska-Seniuk, M.Borkowska-Kłos.
Rada nauk.:R.Biczysko, G.Bręborowicz, J.Gadzinowski, E. Korman, A.Latos-Bieleńska, T. Pisarski, Z. Słomko, J. Szczapa, E.Wender-Orzegowska, M.Wojtalik.
„Postępy Neonatologii” Organ Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Warszawa: Twoje Zdrowie 2008 nr 1-2 (13-14),(86,166)s. il.tab.30
KBN- 6

6.32. Red.nacz.: M.Grzymisławski. Kom.red.( m.in.)M Borysewicz-Lewicka, G H Bręborowicz, M Czarnecka-Operacz, L Drobnik, J.Gadzinowski, W Golusiński, W Jurczyk, H Karoń, R Koczorowski, T Kościński, L Lewandowski, K Linke, R K Meisner, M Musielak, A Piotrowicz, A Pruszewicz, K Rzymski, K Słowiński, A Szkaradkiewicz, J Szmeja, R Szulc, K Wiktorowicz, W Woźniak.
„Nowiny Lekarskie” Dwumiesięcznik naukowy UM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Wyd. Nauk. UM im. K Marcinkowskiego 2008 77 nr 1-4 s.338
KBN- 6

6.33. Red.nacz.: G H Bręborowicz. Kom.red.:(m.in.) J Brązert, K Drews, Z Friebe, J Gadzinowski, P Jędrzejczak, H Kędzia, J Markowska, W Markowitz, E Nowak-Markwitz, T Opala, L.Pawelczyk, M Pietryga, M Ropacka, S Sajdak, A Seremak-Mrozikiewicz, Z Słomko, J Skrzypczak, M Spaczyński, J Szczapa, M Szymankiewicz, K Szymanowski
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” Kwart.
Wielkop. Oddz. Pol. Tow. Med. Perinat. OWN 2008 T 1 z. 1-4 s. 318
KBN- 6

6.34. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2008 Vol. 220 (nr 1-6)

6.35. Red. nacz. GH Bręborowicz  Kom red. (m.in.)J Brązert, K Drews, Z Friebe, J Gadzinowski, P Jędrzejczak, H Kedzia, J Markowska, W Markwita, E Nowak-Markwitz, T Opala, L Pawelczyk, M Pietryga, M Ropacka, S Sajdak, A Seremak-Mrozikiewicz, Z Słomko, J Skrzypczak, M Spaczyński, J Szczapa, M Szymankiewicz, K Szymanowski
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. Kwart.
Wielkop. Oddz. Pol. Tow. Med. Perin.OWN 2009 T 2 z. 1-4317 s.
KBN- 6

6.36. GH Bręborowicz, J Gadzinowski, Z Słomko, J Moczko, J Skrzypczak, M Szymankiewicz
„Archives of Perinatal Medicine.Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine” Qart.
Scientific Publishers OWN 2009 Vol.15 nr 1-4235 s.
KBN- 6

6.37. Red: Ed.-in.-Chief: Edward E. Lawson. Ed. board: m. in. Janusz Gadzinowski
 “Journal of Perinatology”. The Official Journal of the Section on Perinatal Pediatrics, American Academy of Pediatrics. Official Publication of the National Perinatal Association.
New York : Nature Publishing Group 2009 : Vol. 29 (nr 1-12) 833 s

6.38. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2009 Vol. 221 (nr 1-7)

6.39. Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski
"Zespół Aspiracji Smółki - diagnostyka i leczenie"
Seminaria z Medycyny Perinatalnej Tom XXII, Ośrodek Wydawnictw Naukowych2009,Poznań
KBN-3

6.40. GH Bręborowicz, J Gadzinowski, Z Słomko, J Moczko, J Skrzypczak, M Szymankiewicz
„Archives of Perinatal Medicine.Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine” Qart.
Scientific Publishers OWN 2010 Vol.16 nr 1-4 237 s.
KBN- 9

6.41. Red. nacz. GH Bręborowicz  Kom red. (m.in.)J Brązert, K Drews, Z Friebe, J Gadzinowski, P Jędrzejczak, H Kedzia, J Markowska, W Markwita, E Nowak-Markwitz, T Opala, L Pawelczyk, M Pietryga, M Ropacka, S Sajdak, A Seremak-Mrozikiewicz, Z Słomko, J Skrzypczak, M Spaczyński, J Szczapa, M Szymankiewicz, K Szymanowski
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. Kwart.
Wielkop. Oddz. Pol. Tow. Med. Perin.OWN 2010 T 3 z. 1-3238 s.
KBN- 6

6.42. Red.: A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk. Aut.:M. Badura-Stronka, K. Wiśniewska, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski, A. Jankowski, M. Krawczyński, A.Krzyżaniak, J.P. Mejnartowicz, J. Szczapa, W. Cichy, M. Grzegorowski, M.R. Krawczyński, T. Opala, K. Pecold, P. Puacz, M. Ropacka, S.Sajdak, A. Siwińska, J. Skrzypczak, M. Szymankiewicz, A. Walkowiak, M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, M.Wojtalik, K.Wróblewska-Seniuk, J.Wysocki
„Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”  wyd. 2 popraw.
Poznań Ośrodek Wydaw. Nauk. 2010, 92
KBN-12

6.43. Red.: A. Latos-Bieleńska, A. Materna-Kiryluk. Aut (m.in.) GH Bręborowicz,  J Gadzinowski, J Szczapa, M Szymankiewicz, J Wachowiak, A Walkowiak, M Wiśniewska, D Wolnik –Brzozowska, K Wróblewska-Seniuk i In.„Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2005-2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”Wydaw. Nauk. UM im K. Marcinkowskiego  2010, 85
KBN-12

6.44. Red. nacz.: M Grzymisławski. Sekr.: m.in. W Szczepaniak. Kom. red.: m.in. M Borysewicz-Lewicka, G H. Bręborowicz, M Czarnecka-Operacz, L Drobnik, J Gadzinowski, W Golusiński, W Jurczyk, J Juszczyk, H Karoń, R Koczorowski, T Kościński, L Lewandowski, K Linke, RK. Meissner, M Musielak, A Piotrowicz, A Pruszewicz, K Rzymski, K Słowiński, A Szkaradkiewicz, J Szmeja, R Szulc, K Wiktorowicz, W Woźniak.
„ Nowiny Lekarskie” Dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego 2010 : R. 79 (nr 1-6) 494 s
KBN6 (red. nacz.)

6.45. Red: Ed.-in.-Chief: Edward E. Lawson. Ed. board: m.in. Janusz Gadzinowski
“Journal of Perinatology”. The Official Journal of the Section on Perinatal Pediatrics, American Academy of Pediatrics. Official Publication of the National Perinatal Association..
New York : Nature Publishing Group 2010 : Vol. 30 (nr 1-12) 827s.

6.46. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2010 Vol. 222 (nr 1-7)

6.47. Redakcja, tłum.:Pod. red.: P Jasińskiego i T Opali. Współaut.: T. Abramowska, R. Biczysko, J. Brązert, G. H. Bręborowicz, D. Chrostek, M. Chuchracki, A. Chudziak, Z. Cymerys, K. Drews, M. Dubiel, T. Eywik, Z. Friebe, M. Gaca, J. Gadzinowski, E. Grys, S. Kaczmarek, W. Kanior, H. Kędzia, W. Kędzia, Z. Kruszyński, P. Kujawa, U. Kurkowiak, J. Kurzawska, E. Łączkowska-Książczyk, Z Malewski,K. Malinger, W. Markwitz, R. K. Meissner, B. Męczekalski, M. Murawski, P. Namysł, E. Nowak-Markwitz, M. Obara, L. Pawelczyk, M. Pawlaczyk, E. Pawłowska, B. Pięta, M. Pisarska-Krawczyk, T. Pisarski, S. Sajdak, M. Siuchnińska, A. Skórzewska, J. Skrzypczak, Z. Słomko, P. Sobkowiak, M. Sobkowski, J. Sosnowska, M. Spaczyński, W. Szabłoński,  J. Szczapa, I. Szpakowska-Rzymska, Cz. Walkowiak, H. Walkowiak, A. Warenik-Szymankiewicz, E. Waszyński, E. Wender-Ożegowska, M. Wilczak, J. Woźniak, M. Zerner.                                                                                      
„Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu 1901-2011. Tradycja i nowoczesność. 110 lat w służbie społeczeństwa”
Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2011, 576 s.
KBN12

6.48. Ed.-in-Chief: GH. Bręborowicz. Co-ed.: J Gadzinowski, Z Słomko, et al. Statistical Review: Jerzy Moczko. Ed. Board: J Skrzypczak, M Szymankiewicz, et al.
“Archives of Perinatal Medicine. Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine. Quart”
Scientific Publishers OWN 2011  Vol. 17 (nr 1-4)237 s
KBN9 (red nacz.)

6.49. Red. nacz.: Grzegorz H. Bręborowicz. Kom. red.: m.in. J. Brązert, K. Drews, Z. Friebe,       J. Gadzinowski, P. Jędrzejczak, H. Kędzia, W. Kędzia, J. Markowska, W. Markwitz, E. Nowak-Markwitz, T. Opala, L. Pawelczyk, M. Pietryga, M. Ropacka, S. Sajdak, A. Seremak-Mrozikiewicz, Z. Słomko, J. Skrzypczak, M. Spaczyński, J. Szczapa, M. Szymankiewicz, K. Szymanowski.
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. Kwart. 2011 T. 4 (z. 1-4) 238 s
KBN 6 (red. nacz.)

6.50. Red. nacz.: M Grzymisławski. Sekr.: [m.in.] W Szczepaniak. Kom. red.: [m.in.] M Borysewicz-Lewicka, G H. Bręborowicz, M Czarnecka-Operacz, L Drobnik, J Gadzinowski, W Golusiński, J Juszczyk, R Koczorowski, T Kościński, K Linke, R K. Meissner, M Musielak, A Piotrowicz, A Pruszewicz, K Rzymski, K Słowiński, A Szkaradkiewicz, J Szmeja, R Szulc, K Wiktorowicz, W Woźniak.
„Nowiny Lekarskie”. Dwumiesięcznik
Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego 2011 : R. 80 (nr 1)73
KBN 6 (red. nacz.)

6.51. Red: Ed.-in.-Chief: Edward E. Lawson. Ed. board: m.in. Janusz Gadzinowski
“Journal of Perinatology”. The Official Journal of the Section on Perinatal Pediatrics, American Academy of Pediatrics. Official Publication of the National Perinatal Association..
New York : Nature Publishing Group 2011 : Vol. 31 (nr 1-12)

6.52. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2011 Vol. 223 (nr 1-7)

6.53. D. H. Adamkin, J. Gadzinowski
„ Żywienie noworodków z małą masą ciała ”
OWN Poznań 2012 Wydanie II zmienione

6.54. Red. nacz. GH Bręborowicz  Kom red. (m.in.)J Brązert, K Drews, Z Friebe, J Gadzinowski, P Jędrzejczak, H Kedzia, J Markowska, W Markwita, E Nowak-Markwitz, T Opala, L Pawelczyk, M Pietryga, M Ropacka, S Sajdak, A Seremak-Mrozikiewicz, Z Słomko, J Skrzypczak, M Spaczyński, J Szczapa, M Szymankiewicz, K Szymanowski
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. Kwart.
Wielkop. Oddz. Pol. Tow. Med. Perin.OWN 2012 T 5 z. 1
KBN-6.000 (Red. Nacz.)

6.55. Red. nacz.: M Grzymisławski. Kom. red.: [m.in.] M Borysewicz-Lewicka, GH. Bręborowicz, M Czarnecka-Operacz, L Drobnik, J Gadzinowski, W Golusiński, J Juszczyk, R Koczorowski, T Kościński, K Linke, RK. Meissner, M Musielak, A Piotrowicz, A Pruszewicz, K Rzymski, K Słowiński, A Szkaradkiewicz, J Szmeja, R Szulc, K Wiktorowicz, W Woźniak.  „Nowiny Lekarskie” Dwumiesięcznik naukowy.   Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego Poznań 2012 : R. 81 (nr 1) s 106

6.56. Red.: Ed.-in-Chief: GH. Bręborowicz. Co-ed.: J Gadzinowski, Z Słomko, et al. Statistical Review: J Moczko. Ed. Board: E Florek, J Skrzypczak, M Szymankiewicz, et al.
„Archives of Perinatal Medicine. Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine” Quart.
Poznań : Scientific Publishers OWN 2012 : Vol. 18 (nr 1-3) s. 177
                               

6.57. Red.: Ed.-in-Chief: EE Lawson,  Co-Ed.: J Bhatia, M Siegel AI Eidelman, AB Caughey  Ed. Board: min. J. Gadzinowski
“Jurnal of Perinatology” The Official Journal of the Section on Perinatal Pediatrics, American Academy of Pediatrics. Official Publication of the National Perinatal Association.
New York Nature Publishing Group 2012 Vol. 32 nr 1-12

6.58. Red.:Hrsg.: U. Göbel, L. Gortner, Beirat: m.in. J. Gadzinowski
“Klinische Pediatrie” Clinical Research and Practice in Pediatrics
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG 2012 Vol. 224 (nr 1-7)

6.59. Editorial Board Member: m.in. J. Gadzinowski
„Pediatrics &Therapeutics”
OMICS Group Incorporation 2012

6.60. Red. Ed-in-Chief: Alistair G.S. Philip, Co-Ed: Josef Neu, Henry C. Lee, William W. Hay,
International Advisory Board: m.in. J Gadzinowski
“NeoReviews”
American Academy of Pediatrics 2012

6.61. Archives of Perinatal Medicine. Official Journal of the Polish Society of Perinatal Medicine. Quart.
Red:Ed.-in-Chief: GH. Bręborowicz. Co-ed.: J Gadzinowski, Z Słomko (do nr 1), [et al]. Statistical Review: J Moczko. Ed. Board: E Florek, B Męczekalski, A Mrozikiewicz-Seremak, M Ropacka-Lesiak, J Skrzypczak, M Szymankiewicz, [et al].
OWN Poznań 2013 : Vol. 19 (nr 1) 57 s.


6.62. Journal of Neonatal Biology
Red. Editor-in-Chief Ekhard E Ziegler, Editorial Board (m.in.) J Gadzinowski
OMICS Publishing Group Los Angeles USA 2013

6.63. Klinische Pädiatrie
Red. Hrsg.: G. Heimann, F.C. Sitzmann, U. Göbel. Beirat: (m. in.) J Gadzinowski
Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG, 2013 : Vol. 225 (nr 1) 45 s.

6.64.  NeoReviews. An Official Journal of the American Academy of Pediatrics. Month.
Red. Ed.-in.-Chief: Alistair G.S. Philip. Intern. Advisory Board: (m.in.) J Gadzinowski
Stanford : American Academy of Pediatrics 2013 : Vol. 14 (nr 1-3) 153 s.

6.65. Nowiny Lekarskie. Dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Red: Red. nacz.: M Grzymisławski. Rada nauk.: [m.in.] M Borysewicz-Lewicka, G H. Bręborowicz, M Czarnecka-Operacz, L Drobnik, J Gadzinowski, W Golusiński, J Juszczyk, R Koczorowski, T Kościński, K Linke, R K. Meissner, M Musielak, A Piotrowicz, A Pruszewicz, K Rzymski, K Słowiński, A Szkaradkiewicz, J Szmeja, R Szulc, K Wiktorowicz, W Woźniak.
Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego 2013 : R. 82 (nr 1)111 s.

6.66. Red. nacz. GH Bręborowicz  Kom red. (m.in.)J Brązert, K Drews, Z Friebe, J Gadzinowski,
P Jędrzejczak, H Kedzia, J Markowska, W Markwita, E Nowak-Markwitz, T Opala, L Pawelczyk, M Pietryga, M Ropacka, S Sajdak, A Seremak-Mrozikiewicz, Z Słomko, J Skrzypczak, M Spaczyński, J Szczapa, M Szymankiewicz, K Szymanowski
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”. Kwart.
Wielkop. Oddz. Pol. Tow. Med. Perin.OWN 2013
KBN-6.000 (Red. Nacz.)

7. Redakcja tłumaczeń na język polski.

7.1. Korones Bada-Ellzy
„Podejmowanie decyzji w neonatologii”
Tłum pod red. i w interpretacji Janusza Gadzinowskiego
D.W. Publishing Co. 1993
KBN – 10

7.2. Ronald S. Bloom, Cathrine Cropley
„Resuscytacja noworodków: podręcznik”
Przedmowa do wyd. pol. i konsultacja nauk.: Janusz Gadzinowski
OWN, Poznań 1996
KBN – 10

7.3. Thomas E. Young, Barry Mangum
„Neofax – leki w neonatologii”
Red. wyd. polskiego Janusz Gadzinowski
OWN, Poznań 2004
KBN – 10

7.4.Thomas E. Young, Barry Mangum
„Neofax – leki w neonatologii” wyd 2, zmienione i uzupełnione
Red. wyd. polskiego Janusz Gadzinowski
OWN, Poznań 2006
KBN – 10

7.5. David H. Adamkin
„ Przewodnik żywienia noworodków z małą masą ciała ”
Red. wyd. polskiego J. Gadzinowski
OWN, Poznań 2008

8. Inne

8.1.Gadzinowski J
„Problemy studenckie uczelni a integracja europejska”
Biul Inf AM Pozn 1991, 16,2, 10-12

8.2. „Przemówienie Rektora prof. dr hab. med. Janusza Gadzinowskiego wygłoszone na dyplomatorium Wydziału Lekarskiego AM.
Biul Inf AM Pozn 1993, 18,5, 12

8.3. „Przemówienie inauguracyjne nowego Rektora, prof. dr hab. med. Janusza Gadzinowskiego
Biul Inf AM Pozn 1993, 18,5, 8-10

8.4. Słomko Z, Bręborowicz G, Gadzinowski J
„Wstęp”
Klin Perinat Ginek 1993, supl.4, 5-10
KBN – 2

8.5. „Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. med. Janusza Gadzinowskiego
Biul Inf AM Pozn 1994, 19,5, 6-9

8.6.Gadzinowski J
„Wiktor Dega jako Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu”
Biul Inf AM Pozn 1995, 20,1, 68-69

8.7.Gadzinowski J
„Przemówienie Rektora na uroczystości dyplomatoryjnej absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu w dniu 18.11.1995”
Biul Inf AM Pozn 1995, 20,5, 14

8.8.Gadzinowski J
„Nie zgadzamy się... [Sprostowanie do art. T. Grodzkiej...]
Gaz Farm 1995, 8, 24-25

8.9.Gadzinowski J
„Profesor Dharmapuri Vidyasagar. Animator wspołpracy między Akademią Medyczną w Poznaniu i University of Illinois w Chicago:
Biul Inf AM Pozn 1996, 21,3 7-8

8.10. Gadzinowski J
„Przemówienie inauguracyjne Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. med. Janusza Gadzinowskiego na inauguracji roku akademickiego 1996/1997”
Biul Inf AM Pozn 1996, 21,5, 5-10

8.11. Gadzinowski J
„Przemówienie Rektora AM na połączonym posiedzeniu Senatów UAM i AM”
Biul Inf AM Pozn 1997, 22,5, 50-51

8.12. Gadzinowski J
„Przedmowa”
W: B. Wołoszczuk-Gębicka, B. Maruszewski. Kardiologiczne stany zagrożenia życia u noworodków. Bielsko-Biała 1997, 6

8.13. Gadzinowski J
„Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego na progu trzeciego tysiąclecia.”
W: Doctor honoris causa Edward Moskal. Poznań 1997, 35-36

8.14. Gadzinowski J
„Ilkka”
W: Doctor honoris causa Ilkka Aimo Tapio Valimaki. Poznań 1998, 13

8.15. „Inauguracja 1999/2000 – przemówienie wygłoszone przez ustepującego Rektora  prof. dr. hab. Janusza Gadzinowskiego
Biul Inf AM Pozn 1999, 24,4, 5-9

8.16. Gadzinowski J
„Adres z okazji 10 rocznicy FAM”
W: 10 lat Fundacji Akademii Medycznej. Materiały Konferencyjne X Konferencji DRPS PAM „Nowości w stomatologii”. Poznań, 6 XI 1999. Poznań 1999, 5

8.17. Meissner RK, Gadzinowski J
„Wiktor Dega (1896-1995)”
W: Księga pamiątkowa. W 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały. Pod red. RK. Meissnera. Poznań 2001, 113-126

8.18. Gadzinowski J
„Autobiografia”
W: Księga pamiątkowa. W 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały. Pod red. RK. Meissnera. Poznań 2001, 148-151

8.19. Wywiad:
„Waga życia – rozmowa z prof. Januszem Gadzinowskim, krajowym konsultantem ds. neonatologii”
Przew Menedżera Zdr 2001, 2,9, 41-42

8.20.  „Sto lat w służbie społeczeństwa 1901-2001. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego ul. Polna 33 w Poznaniu”
Pod red. P. Jasińskiego, T. Opali. Współaut. m. in. J. Gadzinowski.
Termedia, Poznań 2001.

8.21. Gadzinowski J
„Nadanie Profesorowi Karelowi Marsalowi tytułu Doctora Honoris Causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
W: Doctor honoris causa Karel Marsal. Poznań 2002, 15-16

8.22. Gadzinowski J
„Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesorowi Larry’emu Normanowi Cookowi”
Fakty AM 2004, 5, 3

8.23. Gadzinowski J
„Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesorowi Larry’emu Normanowi Cookowi”
W: Doctor Honoris Causa Larry Norman Cook. Poznań 2004, 9-10

8.24. J. Gadzinowski
„ Profesorowi Andrzejowi Obrębowskiemu. Impresje ”
W: Prof. dr hab. Andrzej Obrębowski. Jubileusz 70 – lecia urodzin i 46 – lecia pracy zawodowej i naukowej. Wspomnienia, refleksje, fakty. Red. D. Książkiewicz-Bartkowiak, A. Pruszewicz.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2007, 62-63

8.25. J Gadzinowski
„ Katolicyzm jako klucz w pracy” wywiad  Medical Tribune Nr 18/2010, 10 listopad 2010

8.26. J Gadzinowski
“Katolik i naukowiec ripostuje” wywiad  Głos Wielkopolski Nr 255, 30 październik – 1 listopad 2010

8.27. J Gadzinowski
„Cadillaki neonatologii” wywiad Fakty UMP 2010 11 nr 3 s. 4-5

8.28. J Gadzinowski
„Konflikt in vitro także w Poznaniu „ Głos Wiekopolski , Nr 251, 26 październik 2010

8.29. J Gadzinowski
”Debata nad in vitro: bądź za, bo jak nie ” Rzeczpospolita Nr 256, 2 listopad 2010

8.30. J Gadzinowski
”Jako katolik czy jako szef?” Gazeta Wyborcza Nr 254, 29 październik 2010 

8.31. J Gadzinowski
„Wszystko przemawia przeciw In vitro” 
Przewodnik Katolicki  2012 Nr 32

9.  Doktoraty

9.1. Ewa Głuszczak, Promotor: Janusz Gadzinowski
„Przydatność kapnografii w ocenie niewydolności oddechowej noworodków”.
Gdańsk, 2006 143 s. + dysk optyczny [CD-ROM]

9.2. Katarzyna Kowalska, Promotor: Janusz Gadzinowski
„Znaczenie płukania dróg oddechowych roztworem surfaktantu w leczeniu zespołu aspiracji smółki u noworodków”
Poznań, 2006 103 s.

9.3. Alina Bagnosz-Magnuszewska, Promotor: Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
”Stężenie β2-Mikroglobuliny w moczu noworodków po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym, jako wykładnik uszkodzenia nerek”
Rozprawa doktorska. Poznań 2009

9.4. Tomasz Szczapa, Promotor: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
"Ocena przydatności mieszaniny tlenu i helu w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodka”
Rozprawa doktorska Poznań, 2009, 3, 95 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny CD-ROM

9.5. M Czarnecka  Promotor- J. Gadzinowski
“Przydatność ultrasonograficznej oceny przepływów w tętnicach trzewnych w rozpoznaniu martwiczego zapalenia jelit u noworodków”
Rozprawa doktorska Poznań 2010  Katedra i Klinika Neonatologii UM + dysk optyczny